LP/2016/981 Riadne predbežné stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o určitých povolených spôsoboch používania diel a iných materiálov chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, a o zmene smernice 2001/29/ES o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: MK-3612/2016-110/13268
Podnet: na základe uznesenia vlády SR č. 627/2013
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Maďarič, Marek
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.01.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/981
Dátum začiatku MPK: 07.11.2016
Dátum konca MPK: 21.11.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 04.11.2016
Ukončenie štádia: 07.11.2016
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.11.2016
Ukončenie štádia: 21.11.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 22.11.2016
Ukončenie štádia: 16.01.2017
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 16.01.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)