LP/2016/974 Zákon, ktorým sa mení zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
Simona Petrík, NR SR (Simona Petrík, poslankyňa NR SR) § 3; § 4 ods. 1; § 6 Žiadame, aby sa v zákone úpravami dosiahlo, že výška mesačne vyplácaného rodičovského príspevku závisí od počtu mesiacov, za ktoré sa rozhodol ho poberateľ vyčerpať. Výška rodičovského príspevku sa bude pohybovať v intervale 355,33 eura do 152,29 eura. Každý rodič získa na výplate sociálnej dávky rovnakú sumu finančných prostriedkov, avšak výška príspevku bude závisieť od dĺžky jeho poberania. Ak si rodič nezvolí, kedy chce dočerpať rodičovský príspevok, bude mu vyplácaný v sume 213,20 eura mesačne až do mesiaca, kedy dieťa dosiahne 3 roky. Celkovú sumu 6396 eur, ktorú by rodič získal za celú dobu poberania rodičovského príspevku, je možné ukončiť aj v inom mesiaci ako v mesiaci, keď dieťa dosiahne 3 roky veku. Je možné ho ukončiť od začiatku každého mesiaca, kedy dieťa dosiahlo aspoň 2 roky, až do začiatku mesiaca, v ktorom dosiahlo 4. rok veku. Dĺžku poberania zvyšnej sumy príspevku je možné počas jeho poberania dvakrát zmeniť. Možnosť flexibilného poberania je určená len pre poberateľov, ktorí začnú poberať príspevok 1. mája 2017 a neskôr. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.11.2016 Detail
KSK (Košický samosprávny kraj) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.11.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.11.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne V analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy je kvantifikovaný rozpočtovo nekrytý vplyv na rok 2017 v sume 9,9 mil. eur, na rok 2018 v sume 17,2 mil. eur, na rok 2019 v sume 17,4 mil. eur a na rok 2020 v sume 17,7 mil. eur. S prihliadnutím na pripravované pozmeňujúce návrhy k vládnemu návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2017 žiadam uvedené sumy uviesť ako rozpočtovo zabezpečené. V tejto súvislosti je potrebné upraviť doložku vybraných vplyvov (v bode 9. označiť rozpočtovo zabezpečený vplyv) a analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.11.2016 Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) ZÁKON ktorým sa mení zákon č. 571.2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Konfederácia odborových zväzov SR hodnotí pozitívne predložený Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa zvyšuje suma rodičovského príspevku. Zvýšenie rodičovského príspevku je jedným z opatrení, ktoré pozitívne ovplyvní príjmovú situáciu rodín s malými deťmi. KOZ SR oceňuje aj tento propopulačný krok vlády SR, ale súčasne zastáva názor, že rodičovský príspevok by mal byť vyšší, nakoľko predstavuje kompenzáciu straty príjmu jedného z rodičov počas starostlivosti o dieťa a súčasne ocenenie rodiča spoločnosťou za túto starostlivosť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.11.2016 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.11.2016 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.11.2016 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.11.2016 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) celému materiálu ÚNMS SR nemá k predloženému materiálu žiadne pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.11.2016 Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.11.2016 Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) K celému materiálu Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.11.2016 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.11.2016 Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) Celému materiálu Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.11.2016 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Celému materiálu Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.11.2016 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) k celému materiálu Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.11.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.11.2016 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.11.2016 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K materiálu ako celku Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.11.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.11.2016 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.11.2016 Detail