LP/2016/966 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o používaní elektronického systému nahlasovania vybraných údajov

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o používaní elektronického systému nahlasovania vybraných údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 26 ods. 2 zákona č. 414/2012 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Pridať
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o používaní elektronického systému ETRS (ďalej len „systém“) nahlasovania vybraných údajov podľa § 3, 21 a 27 zákona. Systém sa používa pri obchodovaní s emisnými kvótami skleníkových plynov v Slovenskej republike, medzi osobami registrovanými v Slovenskej republike a v Európskej únii a osobami registrovanými v krajinách uvedených v prílohe B Kjótskeho protokolu, ktoré podporuje znižovanie emisií skleníkových plynov ekonomicky výhodným spôsobom (ďalej len „schéma obchodovania“).
Pridať
§ 2
Vybrané údaje
Vybranými údajmi sú:
Pridať
a)
monitorovací plán podľa § 3 ods. 2 písm. f) zákona a významná zmena monitorovacieho plánu podľa § 21 ods. 4 písm. e) zákona,

Pridať
b)
správa o emisiách skleníkových plynov z prevádzky podľa § 21 ods. 1 písm. a) zákona,

Pridať
c)
správa o overení správy o emisiách skleníkových plynov z prevádzky podľa § 21 ods. 1 písm. d) zákona,

Pridať
d)
overená správa o úrovni činnosti častí prevádzky podľa § 21 ods. 4 písm. d) zákona,

Pridať
e)
potvrdenie o správnosti správy podľa § 27 ods. 1 písm. c) zákona,

Pridať
f)
údaje z konzervatívneho odhadu emisií podľa § 27 ods. 1 písm. j) zákona.

Pridať
§ 3
Prístup do systému
Pridať
(1)
Existujúcim účastníkom schémy obchodovania vytvorí ministerstvo prístup do systému do 15. decembra 2016.

Pridať
(2)
Existujúci účastník schémy obchodovania, ktorý získa prístup do systému, vkladá do systému údaje z aktuálneho monitorovacieho plánu.

Pridať
(3)
Nový účastník schémy obchodovania požiada ministerstvo o prístup do systému pred podaním žiadosti o vydanie povolenia na vypúšťanie emisií skleníkových plynov.

Pridať
(4)
Účastníkovi schémy obchodovania sa do systému vkladá potvrdenie o správnosti správy o emisiách skleníkových plynov z prevádzky. Ak účastník schémy obchodovania nepredloží v určenom termíne správu o emisiách skleníkových plynov z prevádzky, vykoná sa konzervatívny odhad emisií.

Pridať
§ 4
Prechodné ustanovenie
Vkladať vybrané údaje spôsobom podľa doterajších predpisov možno do 30. septembra 2017.
Pridať
§ 5
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2016.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 4 K § 3 a 4: Navrhované ustanovenia § 3 a 4 odporúčame prehodnotiť vzhľadom na znenie splnomocňujúceho ustanovenia zákona, ako aj na čl. 2 ods. 2 a čl. 13 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.11.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 3 K § 3 a 4: Navrhované ustanovenia § 3 a 4 odporúčame prehodnotiť vzhľadom na znenie splnomocňujúceho ustanovenia zákona, ako aj na čl. 2 ods. 2 a čl. 13 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.11.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 1 K § 1: Vzhľadom na navrhovaný rozsah vyhlášky odporúčame vypustiť § 1. Druhá veta je len prebratím ustanovenia z predmetu zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 1 písm. a) zákona). Zároveň odporúčame vypustiť nadpisy nasledujúcich paragrafov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.11.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) úvodnej vete K úvodnej vete: Odporúčame slová „neskorších predpisov“ nahradiť slovami „zákona č. 399/2014 Z. z.“. Splnomocňujúce ustanovenie pre vydanie vyhlášky bolo vložené zákonom č. 399/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 1. septembra 2016. Splnomocňujúce ustanovenie následne nebolo menené. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.11.2016 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.11.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) názvu Názov vyhlášky odporúčame zosúladiť s bodom 18 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.11.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.11.2016 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.11.2016 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) doložke vplyvov Návrh vyhlášky bude mať pozitívny dopad na informatizáciu spoločnosti a vzhľadom na to, že tento postreh sa nachádza aj v stanoviskuKomisie pre posudzovanie vybraných vplyvov k doložke vplyvov, odporúčame v tomto zmysle opraviť aj doložku vplyvov a vypracovať analýzu vplyvov na informatizáciu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.11.2016 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.11.2016 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Doložke vybraných vplyvov Žiadame upraviť doložku vplyvov a predložiť analýzu vplyvov na informatizáciu spoločnosti, a v tejto súvislosti aj analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy. Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie:Nie je možné stotožniť sa s názorom predkladateľa, že uvedený materiál nemá vplyv na informatizáciu spoločnosti. Zároveň existuje vysoký predpoklad, že materiál má vplyv aj na rozpočet verejnej správy, ktorého vyznačenie predkladateľ takisto opomenul. Pripomienka bola vznesená aj v rámci posudzovania materiálu v predbežnom pripomienkovom konaní, bez jej vysporiadania, pričom sám predkladateľ vo všeobecnej časti dôvodovej správy zdôrazňuje, že materiál sa do legislatívneho procesu predkladá z dôvodu „ ... zavedenia a spustenia elektronického systému ETRS (emission trading reporting system) pre riadenie informačného toku správ o emisiách skleníkových plynov, správ o úrovni činnosti prevádzky a monitorovacích plánov.“, a zároveň sa ním upravujú „... podrobnosti predkladania správ prostredníctvom elektronického systému ETRS (emission trading reporting system), ktorý zefektívni prístup zainteresovaných subjektov k požadovaným informáciám, disponibilnosť údajov v reálnom čase, zníži administratívnu náročnosť, zvýši úroveň elektronizácie a zníži chybovosť údajov. Systém ETRS bude slúžiť pre riadenie informačného toku správ o emisiách skleníkových plynov, správ o úrovni činnosti prevádzky, správ o overení a monitorovacích plánov. Výsledkom zavedenia systému ETRS má byť informačná integrácia procesov súvisiacich s predkladaním vyššie uvedených dokumentov.“ Zásadná pripomienka Odoslaná 22.11.2016 Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) Celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.11.2016 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) K vlastnému materiálu Žiadame doplniť možnosť autentifikácie aj s použitím úradného alebo alternatívneho autentifikátora podľa § 21 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Predkladateľ nezohľadňuje právnu úpravu elektronického výkonu verejnej moci, definovanú zákonom o e-Governmente, a to najmä stanovením osobitného režimu pre prístup do systému podľa § 3 návrhu, ktorý je vlastne autentifikáciou k elektronickým službám verejnej správy, pričom táto je primárne upravená zákonom o e-Governmente. Orgán verejnej moci je síce oprávnený v zmysle § 21 ods. 6 zákona o e-Governmente stanoviť aj iný spôsob autentifikácie pre špecializované portály, ak ho však zavedie, je súčasne povinný zabezpečiť aj možnosť autentifikácie úradným alebo alternatívnym autentifikátorom podľa ods. 1 tohto ustanovenia. Podľa predmetnej úpravy zákona o e-Governmente budú musieť právnické osoby od 1.1.2017 používať na elektronickú komunikáciu s orgánmi verejnej moci svoj prístup k elektronickým schránkam na ÚPVS, preto žiadame vytvoriť aj prostredie kompatibilné s autentifikáciou s použitím úradného alebo alternatívneho autentifikátora. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.11.2016 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) K vlastnému materiálu Zároveň odporúčame prehodnotiť potrebu vydania tohto vykonávacieho predpisu, nakoľko podrobnosti podľa § 2 sú odkazom na zákonné ustanovenia a tie odkazujú na osobitné predpisy, ktoré upravujú ich podrobnosti; taktiež podrobnosti podľa § 3 nestanovujú žiadne náležitosti a podrobnosti o vytvorení prístupu, identifikácii osoby oprávnenej konať za žiadateľa a zároveň vôbec nezohľadňuje osobitnú úpravu elektronického výkonu verejnej moci podľa zákona o e-Governmente. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.11.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s Ústavou SR, pretože niektoré jeho ustanovenia (§ 3 ods. 1) môžu byť v nesúlade s jej čl. 2 ods. 2, pretože upravuje konanie štátneho orgánu, niektoré jeho ustanovenia (§ 3 ods. 2 a 3) môžu byť v nesúlade s jej čl. 13 ods. 1, pretože ukladá povinnosti a taktiež návrh vyhlášky môže byť v nesúlade s jej čl. 123, pretože v zákone chýba základná úprava o elektronickom systéme nahlasovania vybraných údajov, a teda nie je k čomu upravovať podrobnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.11.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že predložený návrh vyhlášky nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.11.2016 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.11.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) § 3 ods. 4 Odporúčame na konci pripojiť tieto slová: „podľa § 27 ods. 1 písm. j) zákona“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.11.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) V § 1 návrhu V § 1 návrhu je potrebné vypustiť slová „ETRS („ďalej len „systém“)“. Odôvodnenie: Podľa bodov 9.1 a 9.2. príloha č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky možno legislatívnu skratku možno len tam, kde má svoje opodstatnenie, najmä vtedy, keď sa slová, ktoré má skratka nahradiť, opakujú v texte viackrát. Používa sa v prvom páde jednotného čísla a začína sa malým písmenom Ako legislatívnu skratku nemožno použiť skratku zostavenú zo začiatočných písmen slov, napríklad „MŽP SR“, „NBS“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.11.2016 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) K návrhu ako celku Odporúčame predkladateľovi prepracovať návrh vyhlášky, nakoľko nie je v súlade so splnomocňovacím ustanovením uvedeným v § 26 ods. 2 zákona č. 414/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov a neupravuje podrobnosti o používaní elektronického systému nahlasovania vybraných údajov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.11.2016 Detail