LP/2016/962 Návrh na zaradenie registra fyzických osôb do zoznamu referenčných údajov, označenie referenčných údajov a označenie zdrojových registrov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 777/2426/2016/OSIS
Podnet: Podľa § 51 ods. 4 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Raši, Richard
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Materiál sa predkladá na skrátené medzirezortné pripomienkové konanie z dôvodu naliehavosti, v nadväznosti na zmenu v zákone č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorej sa zavádza nový postup na preverovanie správnosti a opravy údajov obchodného registra, s použitím referenčných údajov, na základe čoho bude možné nastavovať správne prístupy do elektronických schránok. Vzhľadom na zdĺhavosť samotného procesu opravy údajov je nevyhnutné začať s realizáciou čo najskôr.
Posledná zmena: 06.12.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/962
Dátum začiatku MPK: 01.11.2016
Dátum konca MPK: 09.11.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 31.10.2016
Ukončenie štádia: 31.10.2016
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 01.11.2016
Ukončenie štádia: 09.11.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 10.11.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)