LP/2016/958 Informácia o plnení úloh z uznesení vlády SR na ministerstvách a ostatných ústredných orgánoch štátnej správy SR v 3. štvrťroku 2016

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 8025/2016/OKPK
Podnet: Materiál sa predkladá na základe úlohy B.6. uznesenia vlády SR č. 701 zo dňa 16.12.2015 k návrhu Zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na rok 2016
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Federič, Igor, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 01.02.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/958

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 31.10.2016
Ukončenie štádia: 03.11.2016
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 03.11.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 01.02.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)