LP/2016/957 Nariadenie vlády Slovenskej republiky návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 420/2012 Z. z., ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra v znení neskorších predpisov

Pridať
NARIADENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 420/2012 Z. z., ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.12.2016 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) celému materiálu Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.12.2016 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.12.2016 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.12.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.12.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s Legislatívnymi pravidlami vlády SR (ďalej len „LPV“) a s ich prílohami a v súlade s čl. 6 LPV dôsledne dbať na jazykovú a štylistickú správnosť návrhu [napríklad v časti Poznámky uvedené v Rádiokomunikačnom poriadku (ďalej len „pozn.“) v pozn. 5.138, 5.149, 5.499C, 5.502, 5.503, 5.551H a I vypustiť dvojbodku, v pozn. 5.143 za slovo „môžu“ vložiť slovo „frekvencie“, v pozn. 5.286 a 5.309 slová „s podmienkou“ nahradiť slovami „za podmienky“, v pozn. 5.296 slová „rozhlasovú služba“ nahradiť slovami „rozhlasovú službu“, v pozn. 5.296A za slovami „Novom Zélande“ vložiť slovo „je“, v pozn. 5.308A slová „týchto frekvenčných pásiem“ nahradiť slovami „tohto frekvenčného pásma“, v pozn. 5.379E slová „na administratívy sa“ nahradiť slovami „sa na administratívy“, v pozn.5.380A slová „nesmú chcieť“ nahradiť iným vhodným výrazom, v pozn. 5.386 a 5.404 slová „s podmienkou dohody“ nahradiť slovami „za podmienky dosiahnutia dohody“, v pozn. 5.395 slovo „prioritu“ nahradiť slovom „prednosť“, v pozn. 5.452 za slovo „Medzi“ vložiť slovo „pásmami“, v pozn. 5.460A a 5.522A skratku „resp.“ uviesť v plnom znení, prípadne ju nahradiť slovom „alebo“, v pozn. 5.474A a 5.543A slová „v zmysle“ nahradiť slovom „podľa“, v pozn. 5.490 slová „ktorý sa nachádza“ nahradiť iným vhodným výrazom, v pozn. 5.499D slová „a/alebo“ špecifikovať, v pozn. 5.509B až F pred slová „14,5“ vložiť slovo „pásme“, v pozn. 5.525 slovo „pásma“ nahradiť slovom „pásiem“]. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že návrh nemá vplyv na rozpočet verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2016 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.11.2016 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) celému matriálu Odporúčame predkladateľovi zvážiť predloženie návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 420/2012 Z. z., ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra v znení neskorších predpisov na vnútrokomunitárne pripomienkové konanie podľa smernice (EÚ) 2015/1535, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti a v súlade s článkom 16 Legislatívnych pravidiel vlády SR. V tejto súvislosti je potrebné podľa odseku 2 článku 5 Legislatívnych pravidiel vlády SR doplniť v záverečných ustanoveniach návrhu text, že nariadenie vlády SR bolo prijaté v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov doplnený odkazom na smernicu (EÚ) 2015/1535 a v predkladacej správe uviesť podľa článku 18, ods. 4, písm. i) Legislatívnych pravidiel vlády SR, že návrh nariadenia bude predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania. Odôvodnenie: Podľa predkladacej a dôvodovej správy obsahuje Národná tabuľka frekvenčného spektra okrem zapracovania medzinárodných a európskych požiadaviek aj národné požiadavky. Stanovenie využitia frekvenčného pásma v Slovenskej republike môže mať vplyv na výrobu a používanie niektorých zariadení, ktoré sú uvádzané na trh v inom členskom štáte EÚ. Návrh môže byť teda technickým predpisom v neharmonizovanej oblasti, na ktorý sa vzťahuje notifikačná povinnosť. Predpis, na ktorý sa vzťahuje notifikačná povinnosť podľa smernice (EÚ) 2015/1535 a ktorý nebol takýmto spôsobom oznámený, nie je podľa Rozhodnutia Európskeho súdneho dvora C-194/94 v prípade „CIA Security“ vymožiteľný. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.11.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.11.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Pri príprave návrhu nariadenia je potrebné zohľadniť skutočnosť, že Policajný zbor používa pri výkone dohľadu nad bezpečnosťou plynulosťou cestnej premávky rýchlomery pracujúce na dopplerovom princípe, ktoré pracujú vo frekvenčnom pásme 34,0 alebo 34,3 GHz. Policajný zbor má v súčasnosti udelenú výnimku Ministerstva obrany SR na frekvenčné pásma 33,4-34,2 GHz a 34,2-34,7 GHz. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.11.2016 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.11.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.11.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K prílohe V národnej tabuľke frekvenčného spektra 2017 odporúčame pri frekvenčnom pásme 7190-7235 MHz rádiokomunikačného poriadku zmeniť frekvenčné pásmo „7145 – 7235 MHz“ Slovenskej republiky na frekvenčné pásmo „7190-7235 MHz“ Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.11.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K všeobecnej časti dôvodovej správy Z dôvodu zosúladenia textu s národnou tabuľkou frekvenčného spektra 2017 odporúčame v 10. bode slová „5730 MHz“ nahradiť slovami „5730 kHz“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.11.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K všeobecnej časti dôvodovej správy Z dôvodu zosúladenia textu s národnou tabuľkou frekvenčného spektra 2017 odporúčame v 26. bode slová „8400 – 8550 MHz“ nahradiť slovami „8400 - 8500 MHz“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.11.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K všeobecnej časti dôvodovej správy Z dôvodu zosúladenia textu s národnou tabuľkou frekvenčného spektra 2016 odporúčame v 11. bode vypustiť slová „pričom mali identický obsah“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.11.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K všeobecnej časti dôvodovej správy Z dôvodu zosúladenia textu s národnou tabuľkou frekvenčného spektra 2017 odporúčame v prvom bode slová „pásmo 10 – 10,5 GHz bolo rozdelené na dve podpásma“ nahradiť slovami „pásmo 10 – 10,5 GHz bolo rozdelené na tri podpásma“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.11.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K prílohe V národnej tabuľke frekvenčného spektra 2017 žiadame pri frekvenčnom pásme 1670-1675 MHz rádiokomunikačného poriadku doplniť vo frekvenčnom pásme 1670-1675 MHz Slovenskej republiky pri službe „METEOROLOGICKÉ PROSTRIEDKY“ pridelenie v SR „mil.“ a využitie v SR „Obranné systémy“. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Vo všeobecnej časti dôvodovej správy sa uvádza, že v novom návrhu národnej tabuľky frekvenčného spektra boli vykonané najmä nasledujúce zmeny – „18. V pásme 1668,4 - 1700 MHz bol do stĺpca „Pridelenie v SR“ doplnený text „METEOROLOGICKÉ PROSTRIEDKY mil.“ – vyplynulo z návrhu MO SR.“ Táto zmena však nie je zapracovaná do prílohy nariadenia vlády. Pridelenie frekvenčného pásma v službe „METEOROLOGICKÉ PROSTRIEDKY“ je nevyhnutné na zabezpečenie činností zariadení meteorologickej služby vojenských útvarov. Zásadná pripomienka Odoslaná 28.11.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) K celému materiálu Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.11.2016 Detail