LP/2016/947 Opatrenie Národnej banky Slovenska z .... 2016 o predkladaní výkazov poisťovňou, zaisťovňou, pobočkou zahraničnej poisťovne, pobočkou zahraničnej zaisťovne, poisťovňou z iného členského štátu, zaisťovňou z iného členského štátu, dôchodkovou správcovskou spoločnosťou alebo doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov poisťovňou, zaisťovňou, pobočkou zahraničnej poisťovne, pobočkou zahraničnej zaisťovne, poisťovňou z iného členského štátu, zaisťovňou z iného členského štátu, dôchodkovou správcovskou spoloč
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: OŠT-158/2016
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Makúch, Jozef, doc. Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 29.11.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/947
Dátum začiatku MPK: 28.10.2016
Dátum konca MPK: 21.11.2016

Štádia procesu

Začiatok štádia: 25.10.2016
Ukončenie štádia: 28.10.2016
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 28.10.2016
Ukončenie štádia: 21.11.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 22.11.2016
Ukončenie štádia: 29.11.2016
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 29.11.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 29.11.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Pracovná komisia pre finančné právo pri MFSR (Stála pracovná komisia pre finančné právo pri Ministerstve financií Slovenskej republiky)