LP/2016/941 Aktualizácia informácie o zámere realizácie výstavby novej univerzitnej nemocnice v Bratislave

Pridať
INFORMATÍVNY MATERIÁL NA ROKOVANIE VLÁDY SR
Aktualizácia informácie o zámere realizácie výstavby novej univerzitnej nemocnice v Bratislave


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) k celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.10.2016 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.10.2016 Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.10.2016 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.10.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.10.2016 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.10.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.10.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Berieme na vedomie, že predložený materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.10.2016 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Doložke vybraných vplyvov Odporúčame predkladateľovi dopracovať Doložku vybraných vplyvov, konkrétne vyplniť časti „2. Definícia problému“, „3. Ciele a výsledný stav“ a „4. Dotknuté subjekty“. Takisto odporúčame predkladateľovi, aby do časti „5. Alternatívne riešenia“ doplnil informáciu, či boli zvažované alternatívne riešenia. Zároveň odporúčame predkladateľovi, aby použil aktuálny vzor doložky vybraných vplyvov účinný od 1. apríla 2016, ktorý je možné nájsť na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR v sekcii „Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov“. Odôvodnenie: Doložka vybraných vplyvov, ktorá je súčasťou predkladaného materiálu, nespĺňa obsahové náležitosti podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov účinnej od 1. 4. 201 Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.10.2016 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.10.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.10.2016 Detail
BSK (BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ) k celému materiálu Bratislavský samosprávny kraj podporuje projekt výstavby novej univerzitnej nemocnice v Bratislave, súhlasí s ukončením projektu za súčasných podmienok a podporuje jeho prehodnotenie. Vzhľadom na komplexnosť služieb, ktoré má nemocnica poskytovať a schopnosť rozširovať sa, považujeme za lokalitu s najvyšším potenciálom práve Rázsochy. Bratislavský samosprávny kraj vyjadruje svoj záujem zúčastniť sa nového procesu realizácie výstavby novej univerzitnej nemocnice v Bratislave. BSK zorganizoval v roku 2015 dve odborné konferencie k téme výstavby novej nemocnice v Bratislave, ktoré poskytli priestor všetkým, ktorých sa problematika dotýka. Tieto konferencie poskytli mnoho závažných informácií, ktoré spochybňovali spôsob a nastavenie procesu výstavby a aj na základe ktorých ministerstvo dospelo k záveru nepokračovať v projekte. Preto aj naďalej ponúkame možnosť zorganizovania ďalšej konferencie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.10.2016 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) celému materiálu Odporúčame upraviť písanie značky percenta „%“, t. j. značka percenta „%“ sa píše za číselnou hodnotou, od ktorej sa oddeľuje medzerou. Odôvodnenie: Ide o zosúladenie s STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.10.2016 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Celému materiálu Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.10.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.10.2016 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.10.2016 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) k materiálu ako celku bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.10.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.10.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.10.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.10.2016 Detail