LP/2016/938 Návrh, na uzavretie Dohody o úverovom mechanizme medzi Slovenskou republikou a Jednotnou radou pre riešenie krízových situácií – Dohoda o úverovom mechanizme pre potreby riešenia krízových situácií finančných inštitúcií

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Súvisiaci proces: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: MF/016729/2016-652
Podnet: Na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2016
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.11.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/938
Dátum začiatku MPK: 20.10.2016
Dátum konca MPK: 10.11.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 20.10.2016
Ukončenie štádia: 20.10.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.10.2016
Ukončenie štádia: 10.11.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 11.11.2016
Ukončenie štádia: 15.11.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 15.11.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)