LP/2016/916 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov

Pridať
NARIADENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 27a zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Pridať
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 326/2013 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 192/2014 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 164/2015 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 285/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Pridať
1.
V § 4 sa vypúšťa písmeno g). Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno g).
Pridať
2.
V § 4 písm. g) sa nad slovo „investícií“ umiestňuje odkaz 2.
Pridať
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 31.10.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K názvu Názov nariadenia vlády je potrebné upraviť podľa bodu 18 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR a vypustiť slová „a dopĺňa“ (návrh neobsahuje ustanovenia, ktorými sa platná právna úprava dopĺňa). Obyčajná pripomienka Odoslaná 31.10.2016 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 31.10.2016 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Celému materiálu Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 31.10.2016 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 31.10.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Čl. I V úvodnej vete je potrebné vypustiť slová „a dopĺňa“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 31.10.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Čl. II Odporúčame nadobudnutie účinnosti určiť konkrétnym dátumom. Obyčajná pripomienka Odoslaná 31.10.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne V súlade s § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov žiadam kvantifikovať predpokladané finančné dôsledky na rozpočet verejnej správy, a to nielen za bežný rok, ale aj za tri nasledujúce rozpočtové roky, pretože z navrhovanej zmeny v čl. I bode 1 [vypustenie § 4 písm. g) z platného znenia nariadenia vlády] vyplýva pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Zásadná pripomienka Odoslaná 28.10.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s Legislatívnymi pravidlami vlády SR (ďalej len „LPV“) a s ich prílohami (napríklad názov právneho predpisu zosúladiť s bodom 18 prílohy č. 1 LPV, v čl. I úvodnej vete za slová „nariadenie vlády“ vložiť slová „Slovenskej republiky“, v bode 2 slovo „investícií“ nahradiť slovom „investícii“). Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.10.2016 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K materiálu ako celku Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.10.2016 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.10.2016 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.10.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.10.2016 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.10.2016 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov V doložke vybraných vplyvov žiadam vyznačiť vplyvy na podnikateľské prostredie a dopracovať analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie. Zároveň žiadam predkladateľa, aby po dopracovaní analýz vplyvov predložil materiál na záverečné posúdenie Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády SR na posudzovanie vybraných vplyvov po medzirezortnom pripomienkovom konaní, pred jeho predložením do ďalšieho legislatívneho procesu. Odôvodnenie: Vypustením písmena g) v § 4prídu podnikateľské subjekty o možnosť oslobodenia od odvodu za odňatie poľnohospodárskej pôdy, čím vznikne negatívny vplyv na podnikateľské prostredie. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.10.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) predkladacej správe odporúčame v poslednom riadku tretieho odseku za slovom „Slovenskej“ vypustiť slovo „e“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.10.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) k celému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.10.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Čl. I odporúčame v názve jednotlivých nariadení vlády Slovenskej republiky za slovami „nariadenia vlády“ doplniť slová „Slovenskej republiky.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.10.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) názvu návrhu odporúčame vypustiť slová „návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.10.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov Odporúčame v doložke vybraných vplyvov vyznačiť pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy a vypracovať príslušnú analýzu vplyvov. Odôvodnenie: V § 4 vypustením písmena g) sa navrhuje platenie odvodu za odňatie poľnohospodárskej pôdy na stavbu, na ktorú bolo vydané osvedčenie o významnej investícii (v sume najmenej jednej miliardy eur investičných nákladov a vytvorenie najmenej 2 000 nových pracovných miest). Odvod za odňatie poľnohospodárskej pôdy sa platí na účet orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.10.2016 Detail