LP/2016/916 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov

Hromadné pripomienky


Pridať
NARIADENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 27a zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Pridať
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 326/2013 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 192/2014 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 164/2015 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 285/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Pridať
1.
V § 4 sa vypúšťa písmeno g). Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno g).
Pridať
2.
V § 4 písm. g) sa nad slovo „investícií“ umiestňuje odkaz 2.
Pridať
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.