LP/2016/915 Opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 449/2013 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania v znení opatrenia č. 415/2015 Z. z.

Hromadné pripomienky


Pridať
OPATRENIE
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z ............. 2016
, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 449/2013 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania v znení opatrenia č. 415/2015 Z. z.
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013 Z. z. ustanovuje:
Pridať
Čl. I
Opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 449/2013 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania v znení opatrenia č. 415/2015 Z. z. sa mení takto:
Pridať
1.
Príloha č. 1 znie:
Pridať
2.
Príloha č. 2 znie:
Pridať
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017.
Pridať
Príloha č. 1 k opatreniu č. /2016 Z. z.
Príloha č. 1
Pridať
Príloha č. 2 k opatreniu č. /2016 Z. z.
Príloha č. 2