LP/2016/914 Druhá monitorovacia správa o plnení cieľov Stratégie vonkajších ekonomických vzťahov Slovenskej republiky na obdobie 2014 – 2020

Pridať
INFORMATÍVNY MATERIÁL NA ROKOVANIE VLÁDY SR
Druhá monitorovacia správa o plnení cieľov Stratégie vonkajších ekonomických vzťahov Slovenskej republiky na obdobie 2014 – 2020


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.10.2016 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.10.2016 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.10.2016 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.10.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) vlastnému materiálu Beriem na vedomie, že predmetný materiál nebude mať žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.10.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.10.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) vlastnému materiálu I. vlastný materiál: 1. v bode 3.1.4 „Diverzifikácia komoditnej štruktúry exportu – zvýšiť podiel exportu na mimoeurópske trhy“ druhý odstavec pod grafom č. 2 vetu: „Medzi ďalšie významné komodity exportu SR patria jadrové reaktory...“ vynechať „jadrové reaktory“ príp. zmeniť podľa zistených údajov. Podľa toho upraviť aj príslušný graf č. 2 „ Komoditná štruktúra exportu SR v roku 2015“ Odôvodnenie: Úrad jadrového dozoru SR si nie je vedomý skutočnosti, že by predmetom vývozu zo Slovenskej republiky boli aj jadrové reaktory. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.10.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu Vo vlastnom materiáli odporúčame: 1. V bode 3.1 prvom odseku (str. 2) slovo "stanovila" nahradiť slovom "určila". To isté v bode 3.2 prvom odseku (str. 14) a bode 3. 3 prvom odseku (str.19). 2. V bode 3. 1 piatom odseku (str. 2) hodnotu "67 865" nahradiť hodnotou uvedenou v tabuľke na str. 2 a to "67 865,2". Rovnaká pripomienka sa vzťahuje aj na odsek 7 (str. 3). 3. V bode 3.1.7 v časti Angažovanosť EXIMBANKY SR (str.12) v tabuľke poslednom stĺpci dátum "31.6.2016" opraviť na "30.6.2016". 4. V časti "Strategický cieľ 1 " v časti "Vyhodnotenie" (str. 15) jednotlivé názvy samosprávnych krajov uviesť ich úplnými názvami, to znamená "Košický samosprávny kraj" Nitriansky samosprávny kraj" atď. 5. V časti " Strategický cieľ 3" v treťom odseku (str.17) slovo "zahájilo" nahradiť slovom "začalo". 6. Zaviesť zoznam skratiek s legendou pre skratky používané v materiáli, alebo legislatívne skratky zaviesť rovnako ako je zavedená legislatívna skratka pre Stratégiu vonkajších ekonomických vzťahov SR na obdobie 2014-2020 (ďalej len "stratégia VEV"). Odôvodnenie k pripomienkam: Legislatívno-technická úprava. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.10.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia Odporúčame zvážiť predkladanie uznesenia vlády SR z dôvodu, že ide len o informatívny materiál, ktorý vláda berie spravidla na vedomie. V takomto prípade sa ako súčasť materiálu na rokovanie vlády predkladajú návrhy záverov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.10.2016 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.10.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.10.2016 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.10.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) vlastnému materiálu 2. Na str. 20 v prvom odseku odporúčame upraviť poslednú vetu nasledujúco: Podrobnejší prehľad je uvedený v prílohe č. 6 – podpora APVV 2015. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.10.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) vlastnému materiálu 3. Na str. 20 časť Program Horizont 2020 odporúčame upraviť nasledujúco: MŠVVaŠ SR začalo už v roku 2013 realizovať opatrenia na podporu účasti SR v Horizonte 2020. Podľa aktuálnych štatistík ku dňu 09. júna 2016 z portálu eCorda je financovaných z rámcového programu H2020 166 žiadateľov, ktorí participujú na 132 projektoch. Celkový finančný príspevok EK získaný slovenskými organizáciami je 42 893 638 EUR. Slovenská republika je zatiaľ úspešná najmä v oblastiach priemyselných technológií (prevažne IKT), zdravia, energetického výskumu, klímy a životného prostredia a opatrení na zlepšenie účasti a šírenie excelentnosti (Teaming). Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.10.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) vlastnému materiálu časť 3.3 Ciele v oblasti výskumnej a inovačnej spolupráce so zahraničím na str. 19 odporúčame upraviť nasledujúco: 3.3 Ciele v oblasti výskumnej a inovačnej spolupráce so zahraničím Spôsob implementácie a verifikácie plnenia stanovených cieľov stanoví Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR v spoločnej gescii MŠVVaŠ SR a MH SR. V súčasnosti nie je ešte schválený Strategický dokument pre splnenie ex ante kondicionality 1.1 (ďalej aj „Strategický dokument“), upravená verzia pôvodného Akčného plánu pre implementáciu RIS3 (AP RIS3), ktorý predstavuje doplnenie Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS3). Po schválení Strategického dokumentu bude možné stanovené ciele RIS3 monitorovať a kvalitatívne vyhodnocovať. Navyše, Strategický dokument sa opiera aj o nástroje hodnotenia (priebežné hodnotenia, tematické hodnotenia) OP VaI, ktoré zavádza Plán hodnotení OP VaI na programové obdobie 2014-2020. Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR nebude predložený Akčný plán pre implementáciu RIS3, ale Strategický dokument pre splnenie ex ante kondicionality 1.1, ktorý bol zaslaný EK na vyjadrenie. V Strategickom dokumente ide o zadefinovanie a popis: • finančných rámcov podpory výskumu, vývoja a inovácií vo vzťahu k opatreniam definovaných RIS3 pokrývajúcich národné zdroje (verejné aj súkromné) ako aj zdroje Európskych štrukturálnych a investičných fondov a ostatných nástrojov a komunitárnych programov EÚ, • systému monitorovania a hodnotenia plnenia cieľov a opatrení RIS3, • systému eliminácie veľkého počtu priorít a definovania vzájomných prepojení jednotlivých oblastí špecializácie. Uvedený Strategický dokument zároveň reflektuje úlohy týkajúce sa implementácie stratégie „Poznatkami k prosperite - Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky“ (RIS3). Materiál uvádza informácie o bilaterálnej spolupráci a podpore, programe Horizont 2020, účasti MSP a podnikov v programe Horizont 2020, programe Eurostars a spoločnom podniku ECSEL. Na materiáli MŠVVaŠ SR spolupracovalo v oblasti inovácií s MH SR. MH SR v rokoch 2013 a 2014 spolupracovalo pri tvorbe stratégie RIS3 a AP RIS3. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.10.2016 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.10.2016 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) celemu materialu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.10.2016 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.10.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) vlastnému materiálu Na str. 20 časť Spoločný podnik (JU ) ECSEL odporúčame upraviť nasledujúco: V roku 2015 sa začalo národné financovanie 3 nových projektov (konzorciálne projekty) spoločného podniku ECSEL JU v ktorých sú zapojení dvaja riešitelia (členovia medzinárodného konzorcia) - STU Bratislava a NanoDesign s.r.o. Projekty koordinujú partneri z Rakúska, Európska federácia pre železnice a Talianska. MŠVVaŠ SR pokračovalo aj s financovaním 5 bežiacich medzinárodných projektov ENIAC. Projekty sú zamerané na SMART systémy pre oblasť energetiky, elektronické systémy. Na nový spoločný podnik ECSEL JU sa SR zaviazala vyčleniť ročne 800 000 eur. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.10.2016 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) prílohe č.1 K Metodickým poznámkam – v 2. odseku odporúčame vypustiť text „( z celkového vývozu tvorili 7,6% a z celkového dovozu 7,2% - 2012)“, keďže v tabuľke „Ukazovatele k sledovaniu plnenia cieľov stratégie VEV“ sú uvedené údaje za roky 2014 a 2015 (nie 2012). Údaje za rok 2014 sa nachádzajú pod predmetnou tabuľkou ako poznámka *** a keďže sú percenta uvedené v tejto poznámke, nemusia byť súčasťou „Metodických poznámok“, aby sa to nemuselo meniť každý rok. Zároveň Vám odporúčame aktualizovať predmetnú poznámku a text „(z celkového vývozu tvorili 9,3% a z celkového dovozu 8,2% - predbežné údaje 2014)“ odporúčame nahradiť textom „(z celkového vývozu tvorili 9,3% a z celkového dovozu 8,3% - 2014 a z celkového vývozu tvorili 8,7% a z celkového dovozu 7,9% - 2015)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.10.2016 Detail