LP/2016/914 Druhá monitorovacia správa o plnení cieľov Stratégie vonkajších ekonomických vzťahov Slovenskej republiky na obdobie 2014 – 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 29611/2016-3100-54890
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 107 z 12. 3. 2014
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.12.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/914
Dátum začiatku MPK: 06.10.2016
Dátum konca MPK: 19.10.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 06.10.2016
Ukončenie štádia: 06.10.2016
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.10.2016
Ukončenie štádia: 19.10.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 20.10.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)