LP/2016/893 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) Článok II bod 2. Navrhujeme celé ustanovenie vypustiť. Pokiaľ nie je táto pripomienka akceptovateľná, navrhujeme nasledujúce znenie v dvoch alternatívach: Alt. I: „§ 10a Preukaz poistenca (1) Príslušná zdravotná poisťovňa je povinná na základe žiadosti poistenca vydať poistencovi európsky preukaz do 30 dní od jej podania. Na druhej strane môže vydať preukaz poistenca. Lehota na vydanie európskeho preukazu podľa prvej vety neplatí, ak zdravotná poisťovňa vydá poistencovi európsky preukaz spolu s preukazom poistenca pri vzniku verejného zdravotného poistenia a zmene zdravotnej poisťovne podľa § 6. (2) Európsky preukaz spĺňa náležitosti a obsahuje údaje podľa osobitných predpisov. 17)“. Alt. II: „§ 10a Preukaz poistenca (1) Príslušná zdravotná poisťovňa je povinná poistencovi vydať preukaz poistenca do desiatich pracovných dní odo dňa potvrdenia prihlášky (§ 6 ods. 10). (2) Formu a náležitosti preukazu poistenca určuje úrad. (3) Príslušná zdravotná poisťovňa je povinná na základe žiadosti poistenca vydať poistencovi európsky preukaz do 30 dní od jej podania. Lehota na vydanie európskeho preukazu podľa prvej vety neplatí, ak zdravotná poisťovňa vydá poistencovi európsky preukaz spolu s preukazom poistenca v lehote uvedenej v odseku 1. (4) Európsky preukaz spĺňa náležitosti a obsahuje údaje podľa osobitných predpisov.17)“. Odôvodnenie: S účinnosťou od 1.7.2013 bolo vypustené ustanovenie § 6 ods. 10 písm. c) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 580/2004 Z. z.“), ktoré upravovalo povinnosť zdravotnej poisťovne preukázateľne doručiť poistencovi preukaz poistenca do piatich dní odo dňa potvrdenia prihlášky, ak v § 10a nie je uvedené inak. Bolo ponechané iba ustanovenie o vydávaní európskych preukazov zdravotného poistenia. Súčasne bola v zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 581/2004 Z. z.“) upravená povinnosť zdravotnej poisťovne vydávať preukazy poistencov, bez bližšej špecifikácie tejto povinnosti. V tom čase na dotazy zdravotnej poisťovne ministerstvo reagovalo tak, že každá zdravotná poisťovňa má zabehnutý proces, preukazy vydáva a je na nej, ako splnenie tejto povinnosti zabezpečí. Upravené bolo len vydávanie európskych preukazov. Z toho dôvodu navrhujeme celé znenie vypustiť. Pokiaľ táto pripomienka nie je akceptovateľná, v rámci alternatívy I. navrhujeme ponechať znenie § 10a, ktoré aktuálne rieši vydávanie európskych preukazov poistenca, nakoľko je dostatočne určité a aktuálne platné. V rámci alternatívy II. navrhujeme úpravy v navrhnutom znení a to najmä: a/ vypustiť slovo „preukázateľne doručiť“. Zdravotné poisťovne majú dnes nastavený režim vydávania zdravotných preukazov a doručujú ich obvykle spôsobom, ktorý si vyberie sám poistenec, najmä osobne, odovzdaním na pobočke alebo na rôzne kontaktné adresy. Navrhujeme, aby sa v prípade preukazov hovorilo o povinnosti ich vydať poistencovi a formu ponechať na zdravotnej poisťovni. b/ upraviť lehotu vydania preukazu. Zdravotné poisťovne aktuálne vydávajú obojstranné preukazy a v súčasnosti je lehota na ich vydanie obvykle do 15 dní. Lehota 5 dní je z tohto pohľadu nereálna. c/ náležitosti preukazu poistenca by mal naďalej stanovovať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Túto kompetenciu mal danú v § 20 ods. 1 písm. b) zákona č. 581/2004 Z. z. a tieto boli určované metodickým usmernením úradu. Pokiaľ by uvedený návrh bol akceptovateľný, bude nutné zmeniť aj toto ustanovenie zákona č. 581/2004 Z. z. tak, že sa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou späť doplní táto kompetencia. d/ v prípade európskeho preukazu poistenca, navrhujeme ponechať doterajšie platné znenie zákona v § 10a. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.10.2016 Detail
DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) Článok I bod 7 a 10 Podobne ako uvádzame v bode 1. tejto časti pripomienok, návrh zákona nerieši situáciu, akým spôsobom si vie osoba bez občianskeho preukazu s čipom vyznačiť v elektronickej zdravotnej karte príslušný súhlas, resp. akým spôsobom bude môcť zdravotnícky pracovník pristúpiť k jej záznamom v elektronickej zdravotnej karte aj vo väčšom rozsahu, než je rozsah dát určený v § 5 odseku 6 a 7 zákona. Podľa doteraz prezentovaných informácií by širšia sada dát nemala byť dostupná. Je pravdou, že predmetná problematika je v prechodnom ustanovení upravená pre účely prístupu k údajom pre osoby bez občianskeho preukazu s čipom, avšak nerieši všetky situácie (ako uvádzame v bode 1. tejto časti pripomienok) a ani všetky skupiny ošetrujúcich zdravotníckych pracovníkov, a ani to, ako si bude môcť osoba, ktorá nikdy nebude mať občiansky preukaz s čipom, realizovať vlastné záznamy a pod. Takýto návrh nepovažujeme za dostatočný. Súčasne, v čase elektronizácie, nie je podľa nášho názoru vhodným riešením podpisovanie dvoch papierových súhlasov (súhlas so vstupom do elektronickej zdravotnej karty, ako aj v súčasnosti používaný informovaný súhlas o poskytnutej zdravotnej starostlivosti) u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti so spracovaním osobných údajov a vedenie ich evidencie pre účely prístupu k elektronickým zdravotný záznamom, najmä, ak koncept počíta s jedným súhlasom len pre jednu návštevu pacienta, t.j. jednorazový vstup. Zdieľanie dát v elektronickej zdravotnej knižke má predchádzať duplicitným vyšetreniam a kontraindikáciám pri predpisovaní liekov. Preto rozsah sprístupňovaných údajov len v rozsahu pacientskeho sumára a odporúčania na ošetrenie u lekára špecialistu až do r. 2021 sa absolútne minie tomuto účelu. Návrh zákona napokon neupravuje ani tú situáciu, ak má poistenec vydaný občiansky preukaz s čipom, ale nemá ho so sebou. Pri situácii, že ho ani nemá vydaný, sa naopak plánuje, že totožnosť poistenca podľa preukazu poistenca sa overí na občiansky preukaz (obsahuje fotografiu), pričom zo žiadneho predpisu poistencovi nevyplýva povinnosť nosiť tieto dva doklady spolu so sebou. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.10.2016 Detail
DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) Článok III bod 1. Navrhujeme v písmene a) vypustiť slová „ak poistencovi nebol vydaný občiansky preukaz s elektronickým čipom, 11aa)“. Súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 11aa. Odôvodnenie: Ako sme uviedli v pripomienkach k článku II návrhu zákona, sme toho názoru, že preukazy poistencov by sa mali vydávať všetkým, bez ohľadu na vydaný občiansky preukaz s čipom, nakoľko tento nebude nositeľom informácie o príslušnosti k zdravotnej poisťovni, resp. existencii verejného zdravotného poistenia na Slovensku. Pokiaľ táto pripomienka zdravotnej poisťovne nie je akceptovateľná, navrhujeme do článku III návrhu zákona doplniť nový § 77e, ktorý by znel nasledovne: „77e Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytuje zdravotnej poisťovni na účely vydávania preukazu poistenca podľa osobitného predpisu 11) údaje o fyzickej osobe, ktorá je držiteľom občianskeho preukazu s čipom podľa osobitného predpisu 11aa). Údaje sa poskytujú v rozsahu rodné číslo, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, dátum vydania a dátum platnosti občianskeho preukazu s čipom.“. Odôvodnenie: V nadväznosti na určenie povinnosti zdravotnej poisťovni vydávať preukazy poistenca len tým osobám, ktoré nemajú vydaný občiansky preukaz s čipom, je nevyhnutne potrebné, aby týmto údajom zdravotná poisťovňa disponovala. Navrhujeme, aby sa do zákona doplnila povinnosť Ministerstvu vnútra SR poskytovať tento údaj priamo zdravotnej poisťovni. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.10.2016 Detail
DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) Článok I bod 5 Podľa navrhovaného znenia sa mení spôsob prístupu osoby k údajom v elektronickej zdravotnej knižke a to tak, že k údajom bude pristupovať po vložení občianskeho preukazu s elektronickým čipom do technického zariadenia slúžiaceho na autentizáciu a autorizáciu osoby. Návrh zákona síce počíta so situáciou, že osoba nemá vydaný občiansky preukaz s čipom, avšak len v prechodnom období, ale súčasne vôbec nerieši otázku možnosti prístupu týchto poistencov k svojim údajom v elektronických zdravotných knižkách. Pôvodný zámer bol taký, že sa bude k údajom pristupovať prostredníctvom preukazov poistenca s čipom, ktoré sa mali plošne vymeniť. V prípade občianskych preukazov sa s plošnou výmenou nepočíta a navyše, niektoré osoby nikdy občiansky preukaz s čipom mať nebudú, resp. nemusia mať (najmä osoby do 15 rokov veku a cudzinci z členských štátov EÚ – návrh zákona neobsahuje zmenu zákona o občianskych preukazoch). Návrh zákona vôbec nerieši, akým dokladom sa budú preukazovať tieto osoby, ktoré sú verejne zdravotne poistené na Slovensku. Navrhujeme, aby bolo v návrhu zákona uvedené, akým spôsobom budú môcť tieto osoby nahliadnuť do svojich záznamov v elektronickej zdravotnej knižke, resp. si vykonávať v elektronickej zdravotnej knižke vlastné záznamy. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.10.2016 Detail
DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) článok II bod 2. Navrhujeme zvážiť, aby sa vydávali preukazy poistencov bez ohľadu na vydaný občiansky preukaz s čipom, nakoľko tento nebude nositeľom informácie o príslušnosti k zdravotnej poisťovni, resp. existencii verejného zdravotného poistenia na Slovensku. Tento návrh je obsiahnutý aj v alternatíve II., v bode 2. tejto časti pripomienok. Pokiaľ uvedená pripomienka nie je akceptovateľná, navrhujeme posunúť obdobie na vydávanie preukazov poistencov len tým osobám, ktoré nemajú vydaný občiansky preukaz s čipom, až od 1.1.2018 (do tej doby by sa vydávali všetkým bez rozdielu, ako doteraz), t.j. v súlade so spustením e-health u všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby sa nestalo, že zdravotná poisťovňa nevydá preukaz poistenca, pretože už poistenec má občiansky preukaz s čipom, a poskytovateľ zdravotnej starostlivosti ešte nebude napojený na e-health v ostrej prevádzke. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.10.2016 Detail
DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) Článok II bod 4. Navrhujeme na konci bodku nahradiť čiarkou a doplniť slová „európskym preukazom alebo náhradným certifikátom.“. Odôvodnenie: Navrhuje sa úprava ustanovenia o povinnosti poistenca preukazovať sa pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti príslušným dokladom. Navrhujeme spresnenie znenia tak, že ak poistenec nemá občiansky preukaz s čipom, je oprávnený preukazovať sa nielen preukazom poistenca, ale aj európskym preukazom zdravotného poistenia alebo náhradným certifikátom. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.10.2016 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.10.2016 Detail
DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) Nad rámec návrhu zákona Dňa 1.8.2016 sa uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov Národného centra zdravotníckych informácií a zdravotných poisťovní a jednou z úloh bola aj úloha zaslať návrhy na úpravy legislatívy za všetky poisťovne ako spoločný návrh. Odôvodnenie „akútnosti“ termínu bol aktuálne prebiehajúci proces prípravy zmeny zákona č. 153/2013 Z. z. V nadväznosti na uloženú úlohu odoslali zdravotné poisťovne v určenej lehote návrhy na zmenu legislatívy týkajúcej sa fungovania e-health na Slovensku. Napriek uvedenému, nie sú tieto podnety obsiahnuté v návrhu zákona. Z uvedeného dôvodu si ich dovoľujeme uviesť v týchto pripomienkach, ako návrhy na doplnenie nad rámec návrhu zákona. Tieto návrhy považujeme za nevyhnutne potrebné pre zabezpečenie riadneho fungovania a efektívneho využívania e-health zo strany všetkých užívateľov. 1. Navrhujeme nasledujúce znenie § 5 ods. 6 písmeno f) zákona č. 153/2013 Z. z.: „f) revíznemu lekárovi, revíznemu farmaceutovi a revíznej sestre príslušnej zdravotnej poisťovne po zadaní rodného čísla osoby v rozsahu odseku 1 písm. a), b), d) a e). Písmeno g) sa vypúšťa. Ostatné písmená sa primerane prečíslujú. Odôvodnenie: Zdravotná poisťovňa by mala mať prístup ku všetkým údajom, ktoré e-health ponúka. Preto navrhujeme vyššie uvedenú zmenu. Súčasne by mala mať zdravotná poisťovňa ako inštitúcia automatický prístup k údajom. Prístup k údajom prostredníctvom individuálneho použitia karty vždy konkrétneho zamestnanca (revízneho lekára - RL, revízneho farmaceuta - RF) nie je akceptovateľný. Zdravotná poisťovňa nevyhnutne potrebuje jeden prístup pre seba, ako pre inštitúciu. Technické riešenie e-health, by malo zabezpečiť prístup informačného systému (IS) voči IS (online dáta) pre účely hromadného (automatizovaného) spracovania dát na strane zdravotnej poisťovne. V súčasnosti je rozsah dát sprístupňovaných pre zdravotné poisťovne len na úrovni RL, RF a len v rozsahu § 5 ods. 6 písm. f) a g) zákona č. 153/2013 Z. z., čo je nedostatočné. Napokon je určitá skupina dát, ktoré je nutné spracúvať automatizovane, kde je síce individuálny prístup cez kartu RL (RF) použiteľný, ale je veľmi prácny a nepraktický. Sú to prípady potrebné pre kontrolu receptov (zdravotné poisťovne potrebujú vedieť, či liek bol vydaný za prítomnosti poistenca - preukazu v čítačke), rovnako aj pre overenie prítomnosti pacienta pri ošetrení - pri spracovaní zúčtovacích dávok. Z toho dôvodu je nutné mať 1 prístup pre zdravotnú poisťovňu ako celok. Nie je možné, už len z hľadiska bezpečnosti a ochrany údajov riešiť to cez preukazy RL, RF. Sú to totiž aj automatizované spracovania dávok od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, kedy k údajom majú prístup aj iní zamestnanci zdravotnej poisťovne. 2. Navrhujeme v § 15 zákona č. 581/2004 Z. z. vypustiť odsek 6 Odôvodnenie: V súčasnosti zdravotné poisťovne musia sprístupňovať poistencom údaje z účtu poistenca tak, aby boli prístupné v elektronickej podobe len im. Súčasne sú povinné napĺňať dátami z účtu poistenca Národný zdravotnícky informačný systém. Napokon sa počíta s tým, že Národný zdravotnícky informačný systém budú napĺňať po vstupe do ostrej prevádzky e-health samotní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Postupom času budú údaje zo všetkých týchto kanálov zbytočné, t.j. min. by sme mali prestať odovzdávať dáta z účtu poistenca zo strany zdravotnej poisťovne. Existovať by mal iba jeden balík údajov. Po spustení ostrej prevádzky e-health preto navrhujeme vypustiť v § 15 odsek 6. 3. Upraviť problematiku vedenia čakacích listín Ak e-health počíta s tým, že sa jeho prostredníctvom budú nahlasovať pacienti do čakacích listín a z nahlásených údajov budú zdravotné poisťovne tvoriť čakacie listiny, je potrebné primerane upraviť aktuálne platnú právnu úpravu. Odôvodnenie: Návrh Národného centra zdravotníckych informácií prezentovaný zdravotným poisťovniam počíta s tým, že systém e-health bude ponúkať službu zadania návrhu zaradenia poistenca do čakacej listiny a pre účely jej tvorby by mal údaj prísť do zdravotnej poisťovne (kontroluje RL) a následne by mal „volať“ poistenca, pred nástupom na túto zdravotnú starostlivosť, pred plánovaným termínom. Z toho dôvodu je nutné zmeniť platnú legislatívu v tomto prípade a metodiku Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Aktuálne čakacie zoznamy vedie zdravotná poisťovňa, na návrh poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý ich posiela dávkou určenou Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Bližšie podrobnosti sú upravené vyhláškou MZ SR č. 412/2009 Z. z. 4. Doplniť údaj o dispenzarizácii poistenca do elektronickej zdravotnej knižky V nadväznosti na uvedené je možné vypustiť dotknuté ustanovenia zákona č. 581/2004 Z. z. (§ 6/1 písm. i), § 6/12) a doplniť zákon č. 153/2013 Z. z. nasledovne: V § 5 ods. 1 písm. b) sa dopĺňa bod 14, ktorý znie: „záznam o zaradení osoby do dispenzarizácie; návrh môže vytvoriť len ošetrujúci všeobecný lekár alebo lekár špecialista. Pri návrhu vyplní aj údaj o dĺžke dispenzarizácie a frekvencii návštev podľa osobitného predpisu (odkaz na vyhlášku MZ SR č. 127/2014 Z. z.)." Odôvodnenie: Zdravotná poisťovňa by údaje o dispenzarizácii získala z elektronickej zdravotnej knižky, o zaradení by "nerozhodovala", lekár by sám kontroloval dĺžku zaradenia a frekvencie návštev. Zdravotné poisťovne sú dnes povinné zaraďovať poistencov na dispenzár na základe návrhu lekára špecialistu alebo všeobecnej ambulantnej starostlivosti, rozhodnúť o dĺžke dispenzarizácie. O zaradení poistenca posiela zdravotná poisťovňa potvrdenie poistencovi a poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Súčasne je tento údaj súčasťou účtu poistenca. Navrhujeme, aby tento údaj bol obsiahnutý v elektronickej zdravotnej knižke a síce zdravotné poisťovne môžu viesť zoznam dispenzarizovaných poistencov, ale bez nutnosti o tom komunikovať voči poistencom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (navyše písomne). Skôr poskytovatelia zdravotnej starostlivosti by mali byť povinní zaradiť poistenca do dispenzáru, vyznačiť ten údaj v elektronickej zdravotnej knižke a pravidelne zoznam poistencov „revidovať“, upravovať dĺžku a frekvencie návštev v súlade s vyhláškou MZ SR. Zdravotné poisťovne by si v rámci hromadného prístupu k dátam vedeli tieto dáta „stiahnuť“ do svojich IS. 5. Doriešiť problematiku telemedicíny – umožniť využívať údaje z elektronickej zdravotnej knižky pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti na diaľku + tele-konzílium. 6. Navrhujeme nasledujúce znenie § 6 ods. 2 zákona č. 153/2013 Z. z. „(2) Údaje z pacientskeho sumára podľa odseku 1 písm. a) až d), f), g) a k) aktualizuje všeobecný lekár pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti osobe. Antropometrické hodnoty osoby zapisuje a aktualizuje všeobecný lekár v štruktúrovanej podobe tak, aby umožňovali ich automatické spracovanie. Všeobecný lekár môže do pacientskeho sumára so súhlasom osoby zapísať aj údaje o vykonaných chirurgických výkonoch, údaje o liečebných odporúčaniach, údaje o závažných skutočnostiach sociálnej anamnézy, predpokladaný dátum a spôsob určenia pôrodu, údaje o vyšetrení vitálnych hodnôt. Údaje z pacientskeho sumára podľa odseku 1 písm. e), h) až j) sú v Národnom registri elektronických zdravotných knižiek aktualizované na základe poskytnutej zdravotnej starostlivosti, na základe medikačného záznamu a dispenzačného záznamu a z údajov z centrálneho registra poistencov. Odôvodnenie: Antropometrické údaje, ktoré obsahuje pacientsky sumár by mali byť v štruktúrovanej podobe a mali by byť povinnou súčasťou pacientskeho sumára, t.j. aby neboli údajmi, ktoré bude môcť všeobecný lekár zapísať len so súhlasom pacienta. Tieto údaje sú potrebné napríklad pre výkon kontrolnej činnosti zdravotnej poisťovne pri posudzovaní splnenia indikačných obmedzení pri predpise liekov a pod. Údaje by súčasne mali byť zapísané ako štruktúrovaný text, aby sa mohli následne využívať pre ďalšie spracovanie (napr. posúdenie splnenia indikačných obmedzení pri liekoch - váha, výška). 7. Navrhujeme nasledujúce doplnenie § 121 odsek 2 zákona č. 362/2011 Z. z.: „Ak sa osoba, ktorá vydáva humánny liek, zdravotnícku pomôcku a dietetickú potravinu domnieva, že predpísaný humánny liek alebo dietetická potravina môže vyvolať u pacienta nežiaduce účinky a túto skutočnosť nevie overiť z liekovej knižky pacienta, môže pochybnosti o správnosti lekárskeho predpisu odstrániť overením u predpisujúceho lekára alebo v elektronickej zdravotnej knižke pacienta v rozsahu preskripčných, dispenzačných a medikačných záznamov pacienta.“. Odôvodnenie: Lekáreň by mala vidieť všetky preskripčné a dispenzačné záznamy pacienta, t.j. nie len tie, ktoré vidí pri výdaji konkrétneho lieku – zabezpečenie kontroly najmä s ohľadom na zabránenie kontraindikácií. 8. Navrhujeme nasledujúce doplnenie § 5 ods. 2 zákona č. 153/2013 Z. z.: Za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta: „Ak bola zdravotná starostlivosť poskytnutá preukázateľne v dôsledku porušenia liečebného režimu alebo v dôsledku užitia alkoholu alebo inej návykovej látky alebo ak k úrazu alebo inému poškodeniu zdravia u osoby došlo zavineným protiprávnym konaním, ošetrujúci zdravotnícky pracovník to vyznačí v elektronickom zdravotnom zázname o tejto poskytnutej zdravotnej starostlivosti.“. Odôvodnenie: Údaj o tzv. „regrese“ je nevyhnutné doplniť do elektronickej zdravotnej knižky. Tento údaj by mohli online čerpať z elektronickej zdravotnej knižky aj zdravotné poisťovne, ktoré sú oprávnené uplatniť náklady za uhradenú zdravotnú starostlivosť voči poistencovi/osobe, ktorá zavinila poškodenie zdravia a poskytnutie zdravotnej starostlivosti a jej úhradu z verejného zdravotného poistenia. 9. Upraviť proces vedenia zdravotnej dokumentácie. Vedenie dokumentácie by malo byť len elektronickou formou, bez nutnosti viesť zdravotnú dokumentáciu v papierovej forme (zákon dnes hovorí len o tom, že je povinnosť zadať dáta do Národného zdravotníckeho informačného systému, avšak už nerieši samotný spôsob vedenia zdravotnej dokumentácie). Zákon zrejme len predpokladá, že ak už raz bude mať lekár preukaz s elektronickým podpisom, bude viesť dokumentáciu len elektronicky, ale zo zákona to vyslovene nevyplýva. Naďalej je § 20 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení: „Zdravotná dokumentácia sa vedie v písomnej forme alebo v elektronickej forme s elektronickým podpisom, ak tento zákon neustanovuje, že sa vyžaduje písomná forma (§ 6 ods. 5, § 12 ods. 7).).“ T.j. počas zadávania údajov do zdravotnej dokumentácie by mal poskytovateľ zdravotnej starostlivosti môcť tie isté dáta nahrať do elektronickej zdravotnej knižky a aj súčasne do elektronickej zdravotnej dokumentácie, čím by sa zabezpečilo plné využívanie e-healthu a nespôsobovalo by nezrovnalosti v dokumentáciách a zbytočné byrokratické zaťažovanie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (zníženie chybovosti, „zábudlivosti“ a pod.). V papierovej podobe by ostalo ev. len to, čo zákon naďalej vyžaduje, informovaný súhlas, poučenie, kapitačné dohody, i keď aj tu je určite priestor na úpravy pre plnú elektronizáciu. 10. Zdravotná poisťovňa potrebuje údaj o „logovaní“ poskytovateľov zdravotnej starostlivosti do systému Navrhujeme, aby sa dáta o prístupoch odovzdávali zdravotným poisťovniam, pre účely overenia využívania e-healthu a správnosti vykazovanej zdravotnej starostlivosti a súčasne aj pre štatistické údaje o tom, ktorý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti ako využíva služby elektronického zdravotníctva (v akom rozsahu). Ideálne je zabezpečenie výmeny dát prostredníctvom webových (online) služieb. 11. Navrhujeme zmenu v § 5 ods. 6 písm. b) zákona č. 153/2013 Z. z.: „b) ošetrujúcemu lekárovi poskytovateľa špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) a b) po zadaní rodného čísla osoby,“. Odôvodnenie: Lekár špecialista by mal vidieť celý rozsah zdravotnej starostlivosti poskytnutej jeho pacientovi, bez nutnosti osobitného súhlasu poistenca, ktorý by sa dával vložením preukazu do čítačky. Ošetrujúci lekár – špecialista by mal mať k dispozícii údaje o celom rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, t.j. nielen ním vytvorených údajov, najmä pokiaľ ide o iné odborné vyšetrenia, odbery a predpísané lieky, aby nedochádzalo zbytočne k duplicitným vyšetreniam, predpisom liekov, kontraindikáciám a pod. V prípade výsledkov laboratórnych vyšetrení a zobrazovacích techník by mal mať podobne prístup nielen k ním objednanej starostlivosti, ale všetkým výsledkom ošetrovaného pacienta. Na uvedené by nemusel mať súhlas poistenca udelený vložením preukazu pre jednorazový prístup. Rozsah sprístupňovaných údajov by podľa nášho názoru mal byť rovnaký, ako v prípade lekára všeobecnej ambulantnej starostlivosti. DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. babicova.paula@dovera.sk Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.10.2016 Detail
DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) článok IV Bod 2 až 4 Navrhujeme, aby v prípade uloženej povinnosti overovania údajov podľa predloženého občianskeho preukazu s čipom (aj v nadväznosti na možnosť uloženia pokuty za porušenie tejto povinnosti) bolo v prípade identifikácie doplnené, že poistný vzťah je držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti povinný overiť na centrálnom registri poistencom vedenom podľa osobitného predpisu (odkaz na § 20 ods. 1 písm. e) bod 1. zákona č. 581/2004 Z. z.) alebo v zdravotnej poisťovni, ktorú uviedol poistenec. Odôvodnenie: Podľa dostupných informácií, občiansky preukaz s čipom nebude nositeľom informácie o príslušnosti poistenca k zdravotnej poisťovni a/alebo platnom poistnom vzťahu poistenca na Slovensku. To môže v praxi znamenať, že osoba, ktorá je jeho držiteľom, je v skutočnosti vyňatá so systému verejného zdravotného poistenia na Slovensku, resp. nebude z neho jasné, ktorá zdravotná poisťovňa je jeho príslušnou zdravotnou poisťovňou. Z toho dôvodu nebude vedieť držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti dodržať navrhovanú povinnosť. V prípade, ak sa poistenec preukáže občianskym preukazom s čipom a z rôznych dôvodov nebude možné overiť jeho poistný vzťah, by mala byť určená povinnosť overiť poistný vzťah v centrálnom registri poistencov, ktorý vedie Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou alebo v zdravotnej poisťovni poistenca. Pokiaľ sa má navrhovanými zmenami na mysli to, že v prípade občianskeho preukazu s čipom sa tento vždy vkladá u poskytovateľa lekárenskej starostlivosti do čítačky a podľa rodného čísla bude možné zistiť príslušnosť k zdravotnej poisťovni, potom je nevyhnutne potrebné dotknuté ustanovenia takto upraviť, t. j. § 23 ods. 1 písm. ag) a nadväzujúci § 138, ktoré hovoria o „overení zhody údajov na predpise a preukaze poistenca“ (podobne ako je to navrhované v odseku 3). Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.10.2016 Detail
DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) článok V Navrhujeme, aby ustanovenia zákona, ktoré majú nadobudnúť účinnosť 1.5.2017 (§ 38ed), 1.6.2017 (§ 10aa, § 38c, § 38ee) stratili platnosť ešte pred nadobudnutím svojej pôvodnej účinnosti, t.j. rovnako s nadobudnutím účinnosti návrhu zákona. Článok V by znel: „Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2017, okrem čl. II štvrtého bodu a čl. IV druhého až štvrtého bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2018.“. Odôvodnenie: V platnom znení zákona č. 580/2004 Z. z. nie je momentálne upravená povinnosť zdravotných poisťovní vydávať preukazy poistenca. Uvedené je upravené v zákone č. 581/2004 Z. z., avšak bez bližších podrobností. Je vhodné, aby tieto ustanovenia boli platné; pre právnu istotu na strane zdravotných poisťovní aj poistencov. Uvedené navrhujeme upraviť v nadväznosti na vyššie uvedené pripomienky zdravotnej poisťovne týkajúce sa vydávania preukazov poistencov všetkým, bez ohľadu na vydaný občiansky preukaz s čipom. Pokiaľ by uvedené nebolo akceptované, potom navrhujeme, aby povinnosť vydávať preukazy poistencom len tým, ktorí majú vydaný občiansky preukaz s čipom, nadobudla účinnosť až 1.1.2018. Súčasne sme toho názoru, že je zbytočné „čakať“ s nadobudnutím účinnosti ustanovení zákona do 1.5.2017, resp. 1.6.2017, t.j. na ich pôvodne navrhovanú účinnosť. Nakoľko nemajú nikdy začať platiť, je vhodnejšie ich rovno vypustiť zo zákona. Navrhované prechodné ustanovenia sa nám javia ako príliš komplikované, ak uvážime, že dotknuté ustanovenia je možné vypustiť zo zákona aj so skoršou účinnosťou. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.10.2016 Detail
SKZZ (Slovenská komora zdravotníckych záchranárov) § 7 sa za ods. 1 V § 7 sa za ods. 1 vkladá ods. 1a ktorý znie: „V podmienkach záchrannej zdravotnej služby zdravotnícky pracovník na svoju identifikáciu, autentizáciu a autorizáciu v národnom zdravotníckom informačnom systéme a v informačnom systéme používa prístup prostredníctvom generovaných prístupových údajov s časovým obmedzením z bezpečnostného zariadenia – tokenu napr. prostredníctvom RSA SecurID, resp. iného alternatívneho bezpečnostného riešenia. Údaje z bezpečnostného tokenu sú spárované s jedinečným identifikačným číslom záznamu elektronicky vedenej zdravotnej dokumentácie. “ Odôvodnenie: Použitie elektronickej čítačky a elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka v podmienkach záchrannej zdravotnej služby sa javí ako technicky ťažko použiteľné riešenie, nakoľko je neodkladná zdravotná starostlivosť poskytovaná v rôznych špecifických podmienkach v teréne, v obydliach, voľnom teréne, cestných komunikáciách a pod., kde prídavné zariadenie na elektronickom zariadení – tablete spôsobí značné komplikácie pri manipulácií, hrozí poškodenie čítačky a strata čítačky a elektronického preukazu. Dostupné elektronické zariadenia – priemyselné tablety integrovanou čítačkou nedisponujú. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.10.2016 Detail
UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) čl. I k novelizačnému bodu 10 k § 15a ods. 1 navrhovaného materiálu: K čl. I k novelizačnému bodu 10 k § 15a ods. 1 navrhovaného materiálu: Navrhované znenie § 15a ods. 1 používa pojem „písomný súhlas osoby“; navrhujeme precizovať a spresniť jeho obsah v kontexte § 11 ods. 4 zákona o ochrane osobných údajov a zvážiť možnosť vytvorenia jeho jednotnej formy, a to aj formou vzoru, ako prílohy k zákonu. Odôvodnenie: Súhlas dotknutej osoby – pacienta na prístup k jeho elektronickým zdravotným záznamom je veľmi dôležitým nástrojom, ktorého udelením dochádza k sprístupňovaniu citlivej kategórie jeho osobných údajov iným oprávneným osobám. Je vhodné a potrebné, aby „písomný súhlas osoby“ bol precizovaný tak, aby boli zabezpečené všetky jeho náležitosti v kontexte § 11 ods. 4 zákona o ochrane osobných údajov priamo v zákone tak, aby nedochádzalo k jeho individuálnemu kreovaniu s rôznymi obsahovými náležitosťami jednotlivými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Navrhujeme preto tiež zváženie vypracovania jednotného unifikovaného vzoru, ako prílohy tohto zákona, ktorého vytvorením by sa zabezpečila jednotnosť a správnosť jeho obsahu z hľadiska ochrany osobných údajov pacienta, ako dotknutej osoby. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.10.2016 Detail
SKZZ (Slovenská komora zdravotníckych záchranárov) § 6, ods. 1, písm. k) V § 6, ods. 1, písm. k) navrhujeme slová „šesť mesiacov“ nahradiť slovami „päť rokov“. Odôvodnenie: Časové obdobie 6 mesiacov sa z pohľadu poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti v záchrannej zdravotnej službe ukazuje ako nedostatočné. Z medicínskeho hľadiska je potrebné v predmenocničnej fáze disponovať informáciami z dlhšieho časového obdobia, ktoré rozhodujú o ďalšej liečebnej stratégii pri diagnózach ako akútnych koronárny syndróm, náhla cievna mozgová príhoda, kardiopulmonálna resuscitácia a iné, kde je napríklad kontraindikáciou podania špecifickej liečby v prednemocničnej fáze predchorobie za posledných šesť mesiacov až päť rokov (napríklad prednemocničná trombolýza podľa odborných usmernení ministerstva zdravotníctva, hodnotenie CPC podľa Utsteinských protokolov a pod.) Zásadná pripomienka Odoslaná 12.10.2016 Detail
SKZZ (Slovenská komora zdravotníckych záchranárov) § 15a, ods. 2 V navrhovaných prechodných a záverečných ustanoveniach, v § 15a, ods. 2, navrhujeme na koniec odseku vložiť vetu, ktorá znie: „Písomný súhlas osoby na prístup k elektronickým zdravotným záznamom z elektronickej zdravotnej knižky podľa predchádzajúceho odseku sa nevyžaduje.“ Odôvodnenie: Vyžadovanie písomného súhlasu na prístup k elektronickým zdravotným záznamom pacienta v podmienkach poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti v záchrannej zdravotnej službe sa v aplikačnej praxi javí ako obtiažne vykonateľné, resp. nevykonateľné. Ide o totožnú situáciu, ako pri vyžadovaní informovaného súhlasu od pacienta pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti podľa § 6, ods. 9, písm. a) zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle ktorého sa informovaný súhlas nevyžaduje v prípade „neodkladnej starostlivosti, ak nemožno včas získať informovaný súhlas, ale ho možno predpokladať“. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.10.2016 Detail
UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) čl. I k novelizačnému bodu 15 k prílohe č. 1 časti C písm. a) navrhovaného materiálu: K čl. I k novelizačnému bodu 15 k prílohe č. 1 časti C písm. a) navrhovaného materiálu: Navrhujeme precizovať a preusporiadaním sprehľadniť zoznam osobných údajov zbieraných o konkrétnej dotknutej osobe na účely ich vedenia v Národnom registri. Odôvodnenie: Na základe navrhnutej štruktúry uvedenia osobných údajov zbieraných o dotknutých osobách sa nám javí, že nie je z uvedeného presne zrejmé o ktorej dotknutej osoby sa ktoré osobné údaje zbierajú, navrhujeme preto ustanovenie precizovať a sprehľadniť tak priradenie osobných údajov zbieraných o konkrétnej dotknutej osobe. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.10.2016 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.10.2016 Detail
UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) čl. I k novelizačnému bodu 15 k prílohe č. 1 časti C písm. a), c) a e) navrhovaného materiálu: K čl. I k novelizačnému bodu 15 k prílohe č. 1 časti C písm. a), c) a e) navrhovaného materiálu: Navrhujeme zvážiť zber a poskytovanie osobných údajov „dátum a miesto narodenia, dátum a miesto úmrtia, existenčný stav“ v rámci zoznamu spracúvaných osobných údajov v Národnom registri. Navrhujeme tiež vypustenie prípadne preformulovanie/doplnenie formulácie pojmu „farmaceutickej spoločnosti“ v zozname osobných údajov spracúvaných v Národnom registri. Táto pripomienka ja zásadná Odôvodnenie: Nakoľko prevádzkovateľ zbiera a poskytuje o dotknutých osobách rodné číslo javí sa nám ako nadbytočné, aby o nich zberal aj údaj o ich dátume a mieste narodenia a úmrtia. Zberaný údaj „existenčný stav“ sa nám javí ako formulačne nejasný, preto navrhujeme jeho vypustenie zo zoznamu, prípadne navrhujeme jeho zmenu/ precizovanie tak, aby bolo jasné, aká informácia sa pod daným pojmom rozumie. Domnievame sa tiež, že vyššie uvedený zberaný osobný údaj „existenčný stav“ je vágny pojem a nie sme presvedčení o jeho relevantnosti a potrebe jeho uvádzanie do Národného registra, v prípade jeho neobhájiteľnosti požadujeme jeho vypustenie zo zoznamu zbieraných osobných údajov, nakoľko ide tiež o osobný údaj, ktorý by mal na základe navrhovaného znenia podľa písmena f) navrhovaného materiálu byť odovzdaný ministerstvu, sociálnej poisťovni a stavovským organizáciám. Navrhujeme vypustenie pojmu „farmaceutickej spoločnosti“ zo zoznamu osobných údajov, nakoľko významovo tento pojem „nezapadá“ do zoznamu ostatných zbieraných osobných údajov o dotknutých osobách a farmaceutická spoločnosť ako taká je právnickou osobou, teda ju nemožno zaradiť medzi dotknuté osoby. Prípadne navrhujeme, aby, ak zámerom bol zber názvu farmaceutickej spoločnosti, bol pojem uvedený v tvare „názov farmaceutickej spoločnosti“. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.10.2016 Detail
UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) čl. I k novelizačnému bodu 15 k prílohe č. 1 časti C písm. b) navrhovaného materiálu: K čl. I k novelizačnému bodu 15 k prílohe č. 1 časti C písm. b) navrhovaného materiálu: Navrhujeme zameniť alebo spresniť pojem „integračnej funkcie registra“ . Požadujeme tiež vysvetlenie použitia pojmu „a medzinárodnej úrovni“. Odôvodnenie: Z uvedeného navrhovaného znenia a taktiež z osobitnej časti dôvodovej správy k novele zákona nám nie je jasný pojem „integračná funkcia registra“; navrhujeme preto preformulovanie tohto pojmu prípadne jeho objasnenie, nakoľko významovo integráciou možno rozumieť aj začlenenie alebo včlenenie. V prípade že ide o takúto funkciu registra požadujeme jej priblíženie a vysvetlenie, a to najmä s ohľadom na možný dopad na spracúvané osobné údaje dotknutých osôb. Použitie pojmu „a medzinárodnej úrovni“ nám v kontexte účelu spracúvania osobných údajov o dotknutých osobách nie je jasné, nakoľko by malo ísť o Národný register, nie medzinárodný. V prípade potreby jeho prepojenia na medzinárodnej úrovni a odovzdávania časti zbieraných osobných údajov je potrebné toto prepojenie a prenos osobných údajov v zákone definovať a stanoviť jeho pravidlá, aby bol dosiahnutý súlad so zákonom o ochrane osobných údajov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.10.2016 Detail
UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) čl. I k novelizačnému bodu 15 k prílohe č. 1 časti C písm. d) navrhovaného materiálu: K čl. I k novelizačnému bodu 15 k prílohe č. 1 časti C písm. d) navrhovaného materiálu: Požadujeme preformulovať koniec vety „v súčinnosti s tretími stranami ako nástroja riadiacej a kontrolnej činnosti“ prípadne požadujeme preformulovanie účelu registra zrozumiteľnejšie. Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Účel poskytovania osobných údajov dotknutých osôb má byť jasný a zreteľný požadujeme preto precizovať vyššie uvedenú časť účelu tak, aby bola zrozumiteľnejšia a účel bol jasne zadefinovaný. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.10.2016 Detail
UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) čl. I k novelizačnému bodu 15 k prílohe č. 1 časti C písm. e) navrhovaného materiálu: K čl. I k novelizačnému bodu 15 k prílohe č. 1 časti C písm. e) navrhovaného materiálu: Požadujeme spresniť poskytovanie osobných údajov v ustanovenom zozname tretím stranám. Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Požadujeme zvážiť poskytovanie všetkých uvedených osobných údajov dotknutých osôb tretím stranám, a to aj z dôvodu našej skôr uplatnenej pripomienky k čl. I k novelizačnému bodu 15 k prílohe č. 1 časti C písm. b) navrhovaného materiálu; v kontexte tam uvedenej pripomienky navrhujeme vypustenie poskytovania „dátum a miesto narodenia, dátum a miesto úmrtia, existenčný stav“ o dotknutých osobách. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.10.2016 Detail