LP/2016/890 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.10.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 4. K čl. I bodom 19 až 21 S prihliadnutím na skutočnosť, že zmena navrhovaná v úvodnej vete § 34 ods. 4 je identická so zmenami navrhovanými vo všetkých pododsekoch § 34 ods. 4, odporúčame úvodnú vetu § 34 ods. 4 (bod 19) upraviť nasledovne: „V § 34 ods. 4 sa slová „sankcia uložená právoplatným rozhodnutím správy finančnej kontroly .... alebo súdnym rozhodnutím“ nahrádza slovami „pohľadávka úradu vládneho auditu, alebo pohľadávka .... alebo súdneho rozhodnutia.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.10.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 2. K čl. I bodu 10 Novelizačný bod odporúčame upraviť nasledovne: „V § 31 ods. 3 sa bodkočiarka nahrádza bodkou a zvyšok vety sa vypúšťa.“ (legislatívnotechnická pripomienka). Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.10.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 1. K čl. I bodu 2 V § 3 ods. 2 písm. b) odporúčame slová „na účely tohto zákona je prijímateľom aj“ nahradiť slovami „prijímateľ je“ z dôvodu, že slová „na účely tohto zákona“ sú uvedené už v úvodnej vete. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.10.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 7. K čl. I bodu 34 Z poznámky pod čiarou k odkazu 106 je potrebné vypustiť „zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok, ktorý bol zrušený zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.10.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 5. K čl. I bodu 24 Vzhľadom na rozsah a obsah navrhovanej zmeny odporúčame § 37 ods. 3 uviesť v novom znení. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.10.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 10. K čl. II bodu 4 Novelizačný bod odporúčame upraviť nasledovne: „V § 22 ods. 3 sa bodkočiarka nahrádza bodkou a zvyšok vety sa vypúšťa.“ (legislatívnotechnická pripomienka). Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.10.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 12. K čl. II bodu 10 V poznámke pod čiarou k odkazu 68) je potrebné vypustiť už zrušený zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.10.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 8. K čl. I bodu 39 V poznámke pod čiarou k odkazu 113 je potrebné vypustiť „zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok“ ako zrušený. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.10.2016 Detail
SVSRVI (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre výskum a inovácie) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.10.2016 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.10.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „príloha LPV“) (napríklad v čl. I body 9, 23, 28 a 34 zosúladiť s bodom 38 prvou vetou prílohy LPV, bod 24 zosúladiť s bodom 58 treťou vetou prílohy LPV, bod 30 § 41 ods. 7 zosúladiť s bodom 9.3 prílohy LPV, bod 31 zosúladiť s bodom 56 druhou vetou prílohy LPV, bod 32 zosúladiť s bodom 32 prílohy LPV a upraviť poznámku o zmene označenia doterajších odsekov; v čl. II bod 10 zosúladiť s bodom 38 prvou vetou prílohy LPV; v čl. III bod 2 § 1 ods. 4 písm. a) a b) zosúladiť s bodom 55 prílohy LPV). Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.10.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I k bodu 17 (§ 32 ods. 5) Navrhované znenie odporúčam precizovať takto: „17. V § 32 ods. 5 sa čiarka za slovami „z programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a z programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republiky a Maďarsko“.“.; to platí primerane aj pre body 12 a 14. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.10.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že návrh nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.10.2016 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) K Čl. I body 24 a 25: Zmeny navrhované v § 37 ods. 3 až 6 umožňujú, aby orgán auditu (OA), certifikačný orgán (CO) a platobná jednotka (PJ), neboli povinní riešiť nezrovnalosti, pri ktorých sami identifikujú podozrenie, pokiaľ toto podozrenie postúpia na riešenie RO. Skutočnosť, či tieto orgány posunú riešenie nezrovnalosti na RO, nie je zákonom upravená; inak povedané, je na svojvôli týchto orgánov, aký postup zvolia, t.j. či sa budú nezrovnalosťou zaoberať sami, alebo ju postúpia na RO. Uvedenú úpravu požadujeme vypustiť v plnom rozsahu. Odôvodnenie: V praxi bude táto zmena znamenať, že CO, OA, PJ, t.j. orgány, ktoré sú súčasťou finančného riadenia EŠIF len „posunú“ podnet na riadiaci orgán, ktorý tak bude zodpovedať za riešenie nezrovnalosti. V praxi by mal byť zachovaný princíp, že ten orgán (ktorý je zapojený do finančného riadenia EŠIF), ktorý identifikoval podozrenie z nezrovnalosti, by mal nezrovnalosť evidovať a riešiť. OA, CO a PJ by mali niesť vlastnú zodpovednosť za riešenie nezrovnalostí, ktoré identifikovali a riešiť nezrovnalosť vo vlastnej kompetencii a neposúvať podnety na riešenie riadiacemu orgánu. V praxi z programového obdobia 2007-2013 sa ukázalo, že OA, CO a PJ presúvali zodpovednosť za riešenie nezrovnalostí na RO, ktorý často ani nesúhlasil s podstatou zistenia. Nepovažujeme za vhodné, aby riešenie nezrovnalosti riešil RO, ak podozrenie identifikoval iný orgán riadne zapojený do finančného riadenia EŠIF. Navrhovaná úprava je kontraproduktívna a môže viesť k situáciám, kedy bude riadiaci orgán nadmerne administratívne zaťažený prešetrovaním podnetov, ktoré navyše nemusia byť vierohodné a pravdivé, ktoré nie sú dostatočne podporené preukaznými dôkazmi/tvrdeniami, resp. s ktorých podstatou zistenia RO vecne nesúhlasí. Máme za to, že uvedené pravidlo nie je vhodné, predstavuje zbavovanie sa zodpovednosti OA, CO, PJ a zároveň máme za to, že uvedené postupy by mali byť riešené na nižšej úrovni – napr. formou metodických pokynov a usmernení, ktoré by mali zohľadňovať aj požiadavky riadiacich orgánov. Zakomponovanie tejto zmeny do zákona č. 292/2014 Z. z. podstatne sťaží akúkoľvek snahu riadiacich orgánov o správne a v praxi vhodné nastavenie pravidiel riešenia nezrovnalostí. Zásadná pripomienka Odoslaná 11.10.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bodom 19 až 21 K čl. I bodom 19 až 21: Odporúčame spojiť body 19 až 21 do jedného bodu a uviesť celé znenie § 34 ods. 4. Odôvodnenie: legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.10.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bodu 11 K čl. I bodu 11: Odporúčame slovo „nestanovuje“ nahradiť slovom „neustanovuje“. Odôvodnenie: legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.10.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bodu 23 K čl. I bodu 23: Odporúčame citácie v poznámkach pod čiarou k odkazom 82 a 83 dať do súladu s bodmi 23. 7, 23. 8 a 47.2 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. Odôvodnenie: legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.10.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bodu 38 K čl. I bodu 38: Upozorňujeme predkladateľa na § 25 ods. 1 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého príspevok sa poskytuje prijímateľovi na základe a v súlade so zmluvou uzavretou podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka. Preto odporúčame uviesť v poznámke pod čiarou k odkazu 111a) príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. Odôvodnenie: Obchodný zákonníka upravuje záväzkové vzťahy medzi podnikateľmi, ak pri ich vzniku je zrejmé s prihliadnutím na všetky okolnosti, že sa týkajú ich podnikateľskej činnosti a takisto záväzkové vzťahy medzi subjektom verejného práva, ak sa týkajú zabezpečovania verejných potrieb alebo vlastnej prevádzky a podnikateľmi pri ich podnikateľskej činnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.10.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bodom 34 a 39 K čl. I bodom 34 a 39: Odporúčame vypustiť odkaz na zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov. Zároveň upozorňujeme na body 23. 7 a 23. 8 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. Odôvodnenie: Od 1. júla 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, ktorý nahradil občiansky súdny poriadok, a ktorý upravuje aplikáciu ustanovení občianskeho súdneho poriadku v prechodných ustanoveniach. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.10.2016 Detail