LP/2016/890 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Hromadné pripomienky


Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Autor: Sloboda, Dušan
Pripomienka k: Hromadná pripomienka za transparentnejšie eurofondy
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: Hromadná pripomienka za transparentnejšie eurofondy Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Doterajšia úroveň transparentnosti čerpania fondov EÚ však nie je dostatočná. A ani návrh zákona neprináša v tomto smere žiadne zlepšenie. Verejná správa disponuje dostatkom informácií, ktoré sú zhromaždené a v prehľadnej forme usporiadané v rámci informačných systémov. Zväčša ide o informácie, ktoré je možné sprístupniť na základe žiadosti o informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Nie sú však aktívne zverejňované. Pre dohľad nad fungovaním jednotlivých operačných programov, prostredníctvom ktorých sa čerpajú fondy EU sú vytvorené monitorovacie výbory. Tieto by podľa európskych pravidiel mali byť formované na princípe partnerstva (komplementarity). To znamená, že v monitorovacích výboroch by mali byť primerane zastúpené regionálne a miestne orgány (samosprávy) a iné orgány verejnej moci, hospodárski a sociálni partneri a iné vhodné subjekty zastupujúce občiansku spoločnosť, mimovládne organizácie vrátane environmentálnych organizácií a subjektov zodpovedných za podporu rovnosti medzi mužmi a ženami. V praxi však väčšinu členov vo väčšine monitorovacích výborov tvoria zástupcovia štátnej správy – ministerstiev, resp. zástupcovia organizácií v ich zriaďovateľskej pôsobnosti. Na prácu riadiacich orgánov, ktoré majú na starosti manažovanie fondov EÚ, tak dohliadajú najmä samotní štátni úradníci a zástupcovia z iných sektorov sú často iba v pozícii štatistov bez reálneho vplyvu na fungovanie monitorovacích výborov. Takého monitorovacie výbory sú iba Potemkinovskou dedinou vytvárajúcou zdanie dohľadu nad tým ako prebieha proces rozhodovania o rozdeľovaní finančných prostriedkov EÚ a implementácie projektov. V tejto hromadnej pripomienke preto navrhujeme, aby verejnosť mala viac možností monitorovať neraz škandalózne prerozdeľovanie a čerpanie eurofondov, a to prostredníctvom: - verejne dostupnej časti informačných systémov slúžiacich na monitorovanie eurofondov spôsobom umožňujúcim hromadný prístup verejnosti, - zmenou zastúpenia v monitorovacích výboroch tak, aby zástupcovia štátu nemali v týchto kontrolných výboroch väčšinu, ako je to dnes obvyklé. Návrh zákona: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2016/890 Hromadnú pripomienku možno podporiť najneskôr v utorok 11. októbra 2016. Ivan Kuhn, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika Dušan Sloboda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika Ondrej Dostál, poslanec NR SR, Občianska konzervatívna strana Ctibor Košťál, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť Pavel Sibyla, Nadácia Zastavme korupciu Veronika Remišová, poslankyňa NR SR, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO-NOVA) Boris Strečanský, Centrum pre filantropiu Zuzana Wienk, Aliancia Fair-play Martin Poliačik, poslanec NR SR, Sloboda a Solidarita Miroslav Beblavý, poslanec NR SR Vladimír Špánik, Združenie občanov miest a obcí Slovenska Zuzana Zimenová, Nové školstvo Marcel Zajac, Centrum pre filantropiu Pavel Nechala, advokát, spolupracovník Transparency International Slovensko Peter Kunder, Aliancia Fair-play Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Rezortné číslo: 600/1626/2016/OLP 1. Väčšinové zastúpenie verejnosti v monitorovacích výboroch Navrhujeme doplniť v čl. I za bod 5 nový bod 6 v znení: „6. V § 7 ods. 5 sa druhá veta nahrádza novým znením: „Zloženie monitorovacieho výboru upraví štatút monitorovacieho výboru tak, aby v jeho zložení nemali väčšinu zástupcovia štátnych orgánov, právnických osôb zriadených zákonom a právnických osôb zriadených štátnym orgánom.“.“ Ostatné body sa prečíslujú. Odôvodnenie: Ak má byť princíp partnerstva pri formovaní monitorovacích výborov naplnený reálne a nielen formálne je potrebné zabezpečiť, že väčšinu členov monitorovacích výborov nebudú tvoriť zástupcovia štátnej správy – ministerstiev, ktorú sú súčasne riadiacimi orgánmi, resp. zástupcovia organizácií v ich zriaďovateľskej pôsobnosti. V takom prípade totiž na prácu riadiacich orgánov, ktoré majú na starosti manažovanie fondov EÚ, dohliadajú štátni úradníci z týchto orgánov a zástupcovia z iných sektorov sú iba v pozícii štatistov bez reálneho vplyvu na fungovanie monitorovacích výborov. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 2. Verejne dostupná časť informačného monitorovacieho systému spôsobom umožňujúcim hromadný prístup Navrhujeme doplniť v čl. I za bod 41 nový bod 42 v znení: „42. V § 49 sa dopĺňa nový ods. 7, ktorý znie: (7) Informačný monitorovací systém, Informačný systém pre riadenie, kontrolu a monitorovanie Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a Informačný systém pre riadenie, kontrolu a monitorovanie operačného programu INTERACT sa členia na verejnú časť a neverejnú časť. Neverejnú časť informačných systémov podľa prvej vety tvoria osobné údaje fyzických osôb s výnimkou mena, priezviska a titulu fyzickej osoby. Informácie z verejnej časti informačných systémov podľa prvej vety sa zverejňujú spôsobom umožňujúcim hromadný prístup.119) Poznámka pod čiarou č. 119 znie: 119) § 4 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z.“ Ostatné body sa prečíslujú. Odôvodnenie: Navrhujeme doplniť ustanovenie, ktoré zabezpečí zverejňovanie informácií z informačných monitorovacích systémov týkajúcich sa využívania prostriedkov z fondov EÚ. Vláda SR vo svojom programovom vyhlásení uviedla: „Vláda bude dôsledne uplatňovať princípy otvoreného vládnutia v záujme vytvárania priestoru pre participáciu občanov na tvorbe verejnej politiky a zvyšovania transparentnosti procesov rozhodovania verejnej správy, čím sa zvyšuje priestor pre verejnú kontrolu a zužuje priestor pre korupciu.“ Doterajšia úroveň transparentnosti čerpania fondov EÚ však nie je dostatočná. A ani predložený návrh zákona neprináša v tomto smere žiadne zlepšenie. Verejná správa disponuje dostatkom informácií, ktoré sú zhromaždené a v prehľadnej forme usporiadané v rámci informačných systémov. Zväčša ide o informácie, ktoré je možné sprístupniť na základe žiadosti o informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Nie sú však aktívne zverejňované. V záujme zvýšenia transparentnosti pri využívaní fondov EÚ, zlepšenia podmienok pre kontrolu zo strany verejnosti, zužovania priestoru pre korupciu a zjednodušenia prístupu verejnosti k informáciám sa navrhuje, aby informácie z informačných systémov týkajúcich sa čerpania fondov EÚ boli zverejňované spôsobom umožňujúcim hromadný prístup, čiže prostredníctvom internetu. Z tohto dôvodu je potrebné rozčleniť informačné systémy na verejnú a neverejnú časť. Neverejnú časť budú tvoriť osobné údaje fyzických osôb s výnimkou mena, priezviska a titulu. Všetky ostatné informácie budú tvoriť verejnú časť a budú zverejňované na internete. Podobným spôsobom sa na verejnú a neverejnú časť člení napr. živnostenský register. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. *** Obe pripomienky majú charakter zásadnej pripomienky. V prípade, že Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti. Ivan Kuhn, Šafárikova 86, 048 01 Rožňava, ivankuhn @ institute.sk Dušan Sloboda, Bučuháza 48, 931 01 Šamorín, dusansloboda @ institute.sk Ondrej Dostál, Beskydská 8, 811 05 Bratislava, ondrejdostal @ oks.sk Veronika Remišová, Karadžičova 1, 811 09 Bratislava, remisova @ gmail.com