LP/2016/880 Riadne predbežné stanovisko k Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 1365/75

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 17226/2016-M_OPVA
Podnet: uznesenie vlády SR č. 627 z 23. októbra 2013 k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: O návrhu Nariadenia EP a Rady o zriadení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) sa na pôde Pracovnej skupiny pre sociálne otázky sa začalo rokovať krátko po zverejnení materiálu Komisiou EÚ - 5.9.2016. Ďalšie rokovanie k návrhu sa uskutoční 26.9.2016, pričom je potrebné dovtedy doručiť zástupcom SR na rokovaníie Riadne predbežné stanovisko SR k predmetnému návrhu nelegislatívneho všeobecného materiálu.
Posledná zmena: 23.09.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/880
Dátum začiatku MPK: 14.09.2016
Dátum konca MPK: 21.09.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 14.09.2016
Ukončenie štádia: 14.09.2016
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.09.2016
Ukončenie štádia: 21.09.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 22.09.2016
Ukončenie štádia: 23.09.2016
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 23.09.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 23.09.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)