LP/2016/879 Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na medzinárodnej konferencii na prijatie textu Dohovoru o priamej medzinárodnej železničnej doprave

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Medzinárodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 06946/2016/C360-SŽDD/57931-M
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: splnenie termínov stanovených Organizáciou pre spoluprácu železníc potrebných pre zabezpečenie uskutočnenia konferencie
Posledná zmena: 05.04.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/879
Dátum začiatku MPK: 26.09.2016
Dátum konca MPK: 30.09.2016
Dátum ukončenia procesu: 05.04.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 14.09.2016
Ukončenie štádia: 26.09.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.09.2016
Ukončenie štádia: 30.09.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 01.10.2016
Ukončenie štádia: 05.10.2016
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 05.10.2016
Ukončenie štádia: 17.10.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 19.10.2016
Ukončenie štádia: 20.10.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 17.10.2016
Ukončenie štádia: 05.04.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 05.04.2017
Ukončenie štádia: 05.04.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)