LP/2016/877 Riadne predbežné stanovisko k Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 2062/94

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 17171/2016-M_OPVA
Podnet: uznesenie vlády SR č. 627/2013 k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: O návrhu Nariadenia EP a Rady, ktorým sa zriaďuje európska agentúra EU-OSHA sa na pôde Pracovnej skupiny pre sociálne otázky sa začalo rokovať krátko po zverejnení materiálu Komisiou EÚ - 5.9.2016. Ďalšie rokovanie k návrhu prebehne 26.9.2016 a je potrebné dovtedy doručiť zástupcom SR na rokovaní Riadne predbežné stanovisko SR k predmetnému návrhu.
Posledná zmena: 22.09.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/877
Dátum začiatku MPK: 14.09.2016
Dátum konca MPK: 21.09.2016
Dátum ukončenia procesu: 22.09.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 13.09.2016
Ukončenie štádia: 14.09.2016
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.09.2016
Ukončenie štádia: 21.09.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 22.09.2016
Ukončenie štádia: 22.09.2016
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 22.09.2016
Ukončenie štádia: 22.09.2016
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 22.09.2016
Ukončenie štádia: 22.09.2016
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)