LP/2016/866 Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o začlenení emisií a záchytov skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva do rámca politík v oblasti klímy a energetiky na rok 2030, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 544/2016-100
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 627/2013 k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 627/2013 k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ
Posledná zmena: 23.09.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/866
Dátum začiatku MPK: 08.09.2016
Dátum konca MPK: 14.09.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 08.09.2016
Ukončenie štádia: 08.09.2016
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 08.09.2016
Ukončenie štádia: 08.09.2016
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.09.2016
Ukončenie štádia: 14.09.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 15.09.2016
Ukončenie štádia: 23.09.2016
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 23.09.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)