LP/2016/864 Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1030/2002, ktorým sa ustanovuje jednotný formát povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích krajín

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: KM-OZVEZ-2016/003838
Podnet: Predmetný návrh riadneho predbežného stanoviska bol vypracovaný na základe uznesenia vlády SR č. 627/2013 k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ.
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kaliňák, Robert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: nelegislatívny materiál
Posledná zmena: 17.10.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/864
Dátum začiatku MPK: 08.09.2016
Dátum konca MPK: 19.09.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 07.09.2016
Ukončenie štádia: 07.09.2016
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.09.2016
Ukončenie štádia: 19.09.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 20.09.2016
Ukončenie štádia: 17.10.2016
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 17.10.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)