LP/2016/845 Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia, ktorý predložila Európska komisia a ktorý sa týka záväzných ročných redukcií skleníkových plynov členských štátov od roku 2021 do 2030 pre odolnú Energetickú úniu, aby splnila záväzok pod Parížskou dohodou a ktorým sa mení Nariadenie č. 525/2013 Európskeho Parlamentu a Rady o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií na úrovni členských štátov a Únie relevantných z hľadiska zmeny klímy.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 7430/2016-2.1
Podnet: Ustanovenie § 58a ods. 8 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Ustanovenie § 58a ods. 8 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Posledná zmena: 07.09.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/845
Dátum začiatku MPK: 30.08.2016
Dátum konca MPK: 06.09.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 30.08.2016
Ukončenie štádia: 30.08.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.08.2016
Ukončenie štádia: 06.09.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 07.09.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)