LP/2016/831 Návrh na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci, zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 2995-5/2016/SVL OAP
Podnet: Podľa bodu C.1. uznesenia vlády SR č. 1232 z 13. novembra 2002 v znení bodu C.1. uznesenia vlády SR č. 477 z 19. septembra 2012.
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Federič, Igor, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 14.09.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/831
Dátum začiatku MPK: 22.08.2016
Dátum konca MPK: 06.09.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 22.08.2016
Ukončenie štádia: 22.08.2016
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.08.2016
Ukončenie štádia: 06.09.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 07.09.2016
Ukončenie štádia: 14.09.2016
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 14.09.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 14.09.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)