LP/2016/827 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Pridať
Čl. I
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č.
95/2002 Z. z.
o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 499/2010 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 167/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 3 ods. 2 úvodnej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „na území Slovenskej republiky nie je zamestnaná ani nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, a ak“.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) Čl. I K bodu 67 (§ 29b ods.19) Predmetným ustanovením sa rozširuje rozsah údajov, ktoré má Sociálna poisťovňa poskytovať zdravotným poisťovniam. Medzi uvedenými údajmi sú však údaje, ktorými Sociálna poisťovňa buď nedisponuje alebo v súvislosti s poberaním tej ktorej dávky ich neeviduje. Z uvedeného dôvodu považujeme za potrebné: v písm. a) - vypustiť slová „rodné priezvisko, osobné identifikačné číslo, štátna príslušnosť, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu (evidujeme len bydlisko), IČO a DIČ zamestnávateľa“; slovné spojenie „ak ide o cudzinca, osobné identifikačné číslo pridelené Sociálnou poisťovňou“ je potrebné nahradiť „ak ide o cudzinca, identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia pridelené Sociálnou poisťovňou“ – to isté platí aj vo vzťahu k písm. b) až f). v písm. b) - vypustiť slová „rodné priezvisko, osobné identifikačné číslo, štátna príslušnosť, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu (evidujeme len adresu bydliska), dátum zániku nároku na výplatu dôchodku, dôvod zániku nároku na výplatu dôchodku (evidujeme dôvod zastavenia výplaty dôchodku) a dátum zmeny druhu vyplácaného dôchodku“. Okrem uvedeného, Sociálna poisťovňa v informačnom systéme eviduje údaje o poberaní dôchodkových dávok zo zahraničia, ak poistenec túto skutočnosť oznámi, avšak iba vtedy, ak zároveň vypláca dôchodkovú dávku. Údaj o poberaní dôchodkových dávok Sociálnej poisťovni oznamujú poistenci na účely vymedzené koordinačnými nariadeniami alebo medzinárodnými zmluvami o sociálnom zabezpečení, teda, ak je to potrebné pre výkon dôchodkového poistenia. Sociálna poisťovňa preto v súčasnosti zdravotným poisťovniam oznamuje údaj o poberaní dôchodkovej dávky, na výplatu ktorej je príslušná. Sociálna poisťovňa neeviduje údaje o fyzických osobách, ktoré poberajú len dôchodkovú dávku zo zahraničia. Navrhujeme preto, aby bolo povinnosťou Sociálnej poisťovne oznamovať údaj o poberaní dôchodkovej dávky, na výplatu ktorej je príslušná. Čiastočné invalidné dôchodky priznané podľa právnych predpisov účinných pred 1. januárom 2004 sa podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov považujú za invalidné dôchodky, a preto je potrebné vypustiť slová „čiastočne invalidných dôchodkoch.“. v písm. c) - vypustiť slová „osobné identifikačné číslo, adresa prechodného pobytu“; slová „dátum začiatku a ukončenia zamestnania“ nahradiť slovami „dátum vzniku a dátum zániku poistenia zamestnanca za požadované obdobie“. v písm. d) - vypustiť slová „osobné identifikačné číslo, adresa prechodného pobytu a celková výška príjmu“; za slová „zoznam zamestnancov zamestnávateľa“ vložiť slová „za požadované obdobie“. Slová „dátum začiatku a ukončenia zamestnania“ nahradiť slovami „dátum vzniku a dátum zániku poistenia zamestnanca“. v písm. e) - vypustiť slová „osobné identifikačné číslo, adresa prechodného pobytu“; slová „dátum začiatku a ukončenia vykonávania činnosti“ nahradiť slovami „dátum vzniku a dátum zániku poistenia“ a slová „dátum začiatku a ukončenia pozastavenia činnosti“ nahradiť slovami „dátum vzniku a dátum zániku prerušenia poistenia z dôvodu pozastavenia činnosti“. v písm. f) - vypustiť slová „dátum začiatku a ukončenia platnosti prenosného dokumentu“ - ide o duplicitný údaj, nakoľko Sociálna poisťovňa poskytuje údaj o dátume začiatku a ukončenia uplatňovania právnych predpisov Slovenskej republiky, „štát uplatniteľnej legislatívy, štát, ktorý vydal prenosný dokument“ - týmito údajmi Sociálna poisťovňa disponuje iba v prípade uplatňovania právnych predpisov Slovenskej republiky, „typ prenosného dokumentu“ - považujeme za bezpredmetný údaj, nakoľko ide v každom prípade o typ prenosného dokumentu A1, „dátum vydania prenosného dokumentu, stav prenosného dokumentu“ - považujeme za bezpredmetné upravovať legislatívne. K písm. g) – je potrebné celé písmeno vypustiť.". Zásadná pripomienka Odoslaná 30.8.2016 Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) Čl. I V nadväznosti na rozšírenie rozsahu údajov, ktoré má Sociálna poisťovňa poskytnúť zdravotnej poisťovni, je potrebné recipročne upraviť aj rozsah údajov poskytovaných zdravotnou poisťovňou Sociálnej poisťovni. Z uvedeného dôvodu navrhujeme upraviť § 25 ods. 3 nasledovne: „(3) Zdravotná poisťovňa poskytuje Sociálnej poisťovni súčinnosť pri vykonávaní kontrolnej činnosti v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie tohto účelu. Zdravotná poisťovňa poskytuje zo svojho informačného systému Sociálnej poisťovni elektronicky na účely vykonávania sociálneho poistenia údaje o: a) zamestnancovi v rozsahu meno, priezvisko, rodné priezvisko, alebo ak ide o cudzinca, osobné identifikačné číslo pridelené zdravotnou poisťovňou, dátum narodenia, štátna príslušnosť, adresa trvalého pobytu, dátum začiatku a ukončenia zamestnania, IČO a DIČ zamestnávateľa, názov zamestnávateľa, druh pracovnoprávneho vzťahu, sídlo zamestnávateľa, vymeriavací základ, b) zamestnávateľovi v rozsahu IČO a DIČ, názov, adresa sídla zamestnávateľa, zoznam zamestnancov zamestnávateľa v rozsahu meno, priezvisko, rodné priezvisko, alebo ak ide o cudzinca, osobné identifikačné číslo pridelené zdravotnou poisťovňou, dátum narodenia, štátna príslušnosť, adresa trvalého pobytu, druh pracovnoprávneho vzťahu, vymeriavací základ, dátum začiatku a ukončenia zamestnania, c) samostatne zárobkovo činnej osobe v rozsahu meno, priezvisko, rodné priezvisko, alebo ak ide o cudzinca, osobné identifikačné číslo pridelené zdravotnou poisťovňou, dátum narodenia, štátna príslušnosť, adresa trvalého pobytu, dátum začiatku a ukončenia vykonávania činnosti, dátum začiatku a ukončenia pozastavenia činnosti, IČO a DIČ platiteľa poistného, obdobie registrácie platiteľa poistného, vymeriavací základ.". Zásadná pripomienka Odoslaná 30.8.2016 Detail
ÚDZS (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou) Čl. I K bodu 48 – § 23 ods. 1 písm. a) Vo vzťahu k doplnenej úprave za bodkočiarkou navrhujeme odklad účinnosti na 01.01.2018. Odôvodnenie: V príslušnom ustanovení je odkaz na Register fyzických osôb. Stav implementácie registra fyzických osôb a stotožnenia osôb v Centrálnom registri poistencov nie je zatiaľ vo všetkých zdravotných poisťovniach na dostatočnej úrovni, pokiaľ ide o počet aj kvalitu stotožnenia, čo môže mať výrazný dopad na Centrálny register poistencov vedený úradom. Navrhujeme odložiť účinnosť tohto bodu až od 01.01.2018 čo vytvorí dostatočný priestor na zosúladenie registra fyzických osôb a Centrálneho registra poistencov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.8.2016 Detail
ÚDZS (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou) Čl. I K bodu 4 – § 3 ods. 9 Navrhujeme doplnenú vetu na konci ods. 9: „Verejne zdravotne poistená nie je fyzická osoba, ktorá je zdravotne poistená v inom členskom štáte.“, uviesť ako samostatný ods. 10 v § 3. Odôvodnenie: Doplnená posledná veta ods. 9 nie je obsahovo konzistentná s doterajším znením ods. 9. Ods. 9 v doterajšom znení vymedzuje špecifické kategórie fyzických osôb bez trvalého pobytu v SR, s ekonomickou aktivitou v SR, poistením v tretích krajinách (mimo EÚ), ktoré nie sú verejne zdravotne poistené v SR. Doplnený dovetok špecifikuje všeobecnú podmienku neexistencie poistenia v SR vyplývajúcu z nariadenia ES č. 883/04, ktorá zahŕňa rôzne kategórie osôb ekonomicky aktívnych, ale aj neaktívnych a poistených v inom členskom štáte EÚ, pričom však tieto osoby môžu mať naďalej trvalý pobyt v SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.8.2016 Detail
ÚDZS (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou) Čl. I K bodu 16 - § 9d ods. 8 Navrhujeme text: „vystavenia účtovného dokladu za poskytnutú cezhraničnú starostlivosť, z ktorého bude zrejmý dátum úhrady za poskytnutú cezhraničnú starostlivosť“ nahradiť textom: „odo dňa preukázateľnej úhrady za poskytnutú cezhraničnú starostlivosť“. Odôvodnenie: Odporúčame zjednodušiť formuláciu textu. Pôvodný text je komplikovaný až zmätočný. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.8.2016 Detail
ÚDZS (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou) Čl. I K bodu 14 - § 9 ods. 7 Navrhujeme číslo „(6)“ na začiatku odseku nahradiť číslom „(7)“. Odôvodnenie: Formálna úprava. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.8.2016 Detail
SVSR pre rozvoj občianskej spoločnosti (Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti) Čl. I K bodu 62. Navrhujeme zo znenia § 25a ods. 7 vypustiť písmená a) až f). Citované ustanovenie navrhujeme v znení: „(7) Za dlžníka podľa odseku 1 sa nepovažuje poistenec alebo platiteľ poistného, ktorý riadne a včas platí a odvádza preddavky na poistné.“ Odôvodnenie Osoba bude naďalej kvalifikovaná ako dlžník s právom len na neodkladnú zdravotnú starostlivosť v prípade, ak nebude môcť splniť zákonné podmienky splácania dlhu (dohoda s poisťovňou) a súčasne poisťovňa nebude dlh vymáhať v exekučnom konaní (túto povinnosť poisťovňa nemá). Takáto osoba nebude môcť podať na seba návrh na vyhlásenie konkurzu. Navrhovaná novela Zákona o konkurze a reštrukturalizácii a ďalších zákonov (LP/2016/827) totiž stanovuje nevyhnutnú podmienku oprávnenia podať návrhu na vyhlásenie konkurzu vedenie exekúcie voči navrhovateľovi (Čl. I bod. 11 § 166 ods. 3 cit. LP). Takisto stanovuje prekážku v minulosti vyhláseného konkurzu alebo určeného splátkového kalendára (Čl. I bod. 11 § 166 ods. 2 cit. LP). Z uvedeného dôvodu navrhujeme vypustiť taxatívny výpočet prípadov, kedy sa poistenec alebo platiteľ poistného nepovažuje za dlžníka na účely zdravotného poistenia. Jedinou podmienkou, kedy by osobe s dlhom na zdravotnom poistení mala byť poskytovaná plná zdravotná starostlivosť, je riadne a včasné platenie a odvádzanie preddavkov na poistné. Samotná existencia dlhu, za predpokladu platenia preddavkov na poistné, by nemala mať vplyv na rozsah poskytovania zdravotnej starostlivosti. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.8.2016 Detail
SLK (Slovenská lekárska komora) Čl. I vložiť nový bod 45 - V § 22 ods. 2 písm. l) sa na konci dopĺňa: "alebo zánik verejného zdravotného poistenia do 30 dní od zániku verejného zdravotného poistenia," - v praxi je častým problém, že poskytovatelia VAS nemajú vedomosť o zániku verejného zdravotného poistenia pacientov v dôsledku, čoho dochádza k omylom pri vykazovaní do zdravotných poisťovní Zásadná pripomienka Odoslaná 30.8.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bod 49 Zásadne žiadam v čl. I bode 49 navrhovanom § 23 ods. 3 písm. c) slová „ktorú poistenec opatruje, priložiť kópiu rozhodnutia príslušného orgánu alebo posudku vydaného príslušným úradom a kópiu rodného listu osoby staršej ako 80 rokov“ nahradiť slovami „ktorú poistenec opatruje a priložiť kópiu rozhodnutia príslušného orgánu alebo posudku vydaného príslušným úradom alebo kópiu rodného listu osoby staršej ako 80 rokov“. Odôvodnenie: Cieľom v čl. I bode 49 navrhovaného § 23 ods. 3 písm. c) je upraviť oznamovaciu povinnosť a preukazovanie skutočností pre dve skupiny osôb. Prvou skupinou sú osoby, ktoré opatrujú fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú podľa posudku vydaného podľa osobitného predpisu a druhou skupinou sú osoby, ktoré opatrujú blízku osobu, ktorá je staršia ako 80 rokov a nie je umiestnená v zariadení sociálnych služieb alebo v zdravotníckom zariadení. Zmena ustanovenia je potrebná z dôvodu jednoznačnosti a s ohľadom na to, že druhá skupina osôb nemá k dispozícii žiaden doklad o odkázanosti na opatrovanie (resp. ak by ho mala, spadala by automaticky do prvej skupiny osôb). To znamená, že z dokladov uvedených v navrhovanom ustanovení môže poistenec patriaci do druhej skupiny priložiť len kópiu rodného listu osoby staršej ako 80 rokov. Vzhľadom na to, že predkladaným návrhom sa upúšťa od možnosti preukázať skutočnosti formou čestného vyhlásenia, je potrebné ustanoviť priamo v zákone, akým spôsobom poistenec preukáže skutočnosť, že opatruje blízku osobu, ktorá je staršia ako 80 rokov a nie je umiestnená v zariadení sociálnych služieb alebo v zdravotníckom zariadení. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.8.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bod 49 Zásadne žiadam v čl. I bode 49 navrhovanom § 23 ods. 3 písm. b) vypustiť slová „a kópiu potvrdenia Sociálnej poisťovne alebo Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o poberaní dávok“. Odôvodnenie: Zásadne nesúhlasím s predloženým návrhom, v zmysle ktorého fyzická osoba, ktorá sa osobne celodenne a riadne stará o dieťa vo veku do šiestich rokov by musela zdravotnej poisťovni preukazovať uvedenú skutočnosť potvrdením úradu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo potvrdením Sociálnej poisťovne o poberaní dávok, pričom nie je konkretizované, akých dávok sa povinnosť týka a z akého dôvodu je nevyhnutná vedomosť o nich. Upozorňujeme, že Sociálna poisťovňa okrem ošetrovného nevypláca žiadnu inú dávku, ktorá je podmienená osobnou celodennou a riadnou starostlivosťou o dieťa do šiestich rokov. Navrhovaná zmena by navyše znamenala výrazné rozšírenie administratívnych povinností poistencov a ďalšie zaťaženie Sociálnej poisťovne. Nárok na žiadnu dávku poskytovanú v pôsobnosti úradu práce, sociálnych vecí a rodiny nie je viazaný, resp. podmienený osobnou celodennou a riadnou starostlivosťou o dieťa vo veku do šiestich rokov. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v konaní o nároku na jednotlivé dávky poskytované v jeho pôsobnosti neskúma, či rodič riadnu starostlivosť o dieťa zabezpečuje celodenne osobne alebo napr. či popri starostlivosti o dieťa aj pracuje. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny požadovanou informáciou nedisponuje a nie je v jeho pôsobnosti takúto skutočnosť ani potvrdiť. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.8.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I body 6, 8, 9 a 11 Odporúčam v čl. I bode 6 navrhovanom § 3 ods. 3 písm. j), čl. I bode 8 navrhovanom doplnení § 7 ods. 1 a čl. I bode 11 navrhovanom § 8 ods. 1 písm. c) slová „fyzická osoba, ktorej bol maloletý zverený do výchovy“ vo všetkých tvaroch nahradiť slovami „fyzická osoba, ktorej bol maloletý zverený do starostlivosti rozhodnutím súdu“ v príslušnom tvare. Odporúčam v čl. I bode 8 navrhovanom doplnení § 7 ods. 1 a čl. I bode 9 navrhovanom § 7 ods. 9 slová „fyzická osoba, ktorej bol poistenec podľa § 3 ods. 3 písm. j) zverený do výchovy“ vo všetkých tvaroch nahradiť slovami „fyzická osoba, ktorej bol poistenec podľa § 3 ods. 3 písm. j) zverený do starostlivosti rozhodnutím súdu“ v príslušnom tvare. Upozorňujem na potrebu obdobnej úpravy aj v § 6 ods. 4 a 8 a § 23 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a zároveň upozorňujem na neaktuálnosť poznámky pod čiarou k odkazu 10. Odôvodnenie: Potreba zosúladenia so zákonom č. 36/2005 Z. z. o rodine. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.8.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bod 24, K dôvodovej správe Odporúčam v osobitnej časti dôvodovej správy k novelizačnému bodu 24 vypustiť vetu „Rovnaký spôsob párovania platieb má určený aj Sociálna poisťovňa v zákone č. 461/2003 Z. z.“. Odôvodnenie: Z návrhu zákona vyplýva, že platiteľ poistného na zdravotné poistenie bude platbu identifikovať správnym variabilným symbolom a platbu nedoplatku alebo platbu preddavku na poistné po lehote splatnosti špecifickým symbolom. Sociálna poisťovňa identifikuje každú platbu poistného na sociálne poistenie na základe variabilného symbolu a špecifického symbolu, bez ohľadu na to, či ide o zaplatenie aktuálneho poistného alebo dlžného poistného. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.8.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bod 14 Zásadne žiadam v čl. I bode 14 navrhovanom § 9 ods. 7 písm. c) jednoznačne uviesť na základe čoho vyhodnotí zdravotná poisťovňa, že konanie bolo zavinené a protiprávne - nemôže byť na zdravotnej poisťovni, aby posudzovala protiprávnosť a zavinenie, navyše, ak zavinenie môže byť aj úmyselné, ale aj neúmyselné. Odôvodnenie: Podkladom pre posúdenie by malo byť len rozhodnutie v priestupkovom konaní alebo rozhodnutie súdu. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.8.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bod 24 Odporúčam v čl. I bode 24 navrhovanom § 15 ods. 5 zaviesť definíciu variabilného symbolu a špecifického symbolu. Odôvodnenie: Spresnenie návrhu zákona, ktorým sa má predísť vzniku nedorozumení pri posudzovaní správnosti zvoleného variabilného symbolu a špecifického symbolu platiteľom poistného. Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení upravuje, čo sa rozumie variabilným symbolom a špecifickým symbolom (§ 142 ods. 8 a 9). Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.8.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Všeobecná pripomienka Odporúčam predkladaný materiál legislatívno – technicky upraviť. Napríklad v názve zákona odporúčam slová „o zmene zákona č. 578/2004 Z. z.“ nahradiť slovami „ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z.“; v čl. I odporúčam bod 6 zaradiť pred bod 4; v čl. II bode 4 navrhovanom § 102w odporúčam slová „Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky“ nahradiť slovami „ministerstvo zdravotníctva“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.8.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bod 35 Odporúčam v čl. I znenie bodu 35 nahradiť znením: „35. V § 19 ods. 8 a 9 sa za slovo „zamestnávateľ,“ vkladajú slová „zamestnanec, ktorému sa doručuje výsledok ročného zúčtovania,“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.8.2016 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.8.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Nad rámec predkladaného návrhu Odporúčam nad rámec predkladaného návrhu v § 11 ods. 7 písm. b) za slová „a sirotského dôchodku podľa osobitného predpisu“ vložiť slová „alebo dôchodok okrem poberateľa vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku podľa osobitného predpisuY)“. Poznámka pod čiarou k odkazu Y znie: „Y) Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“. Odôvodnenie: Od 1. januára 2015 nadobudla účinnosť právna úprava zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, na základe ktorej sa zo systému starobného dôchodkového sporenia začali vyplácať prvé dôchodky. Z dôvodu uvedenej skutočnosti je potrebné do definície fyzickej osoby, za ktorú štát platí poistné na zdravotné poistenie, zahrnúť aj poberateľa starobného a predčasného starobného dôchodku zo systému starobného dôchodkového sporenia. Poistenec na účely sociálneho poistenia, ktorý je súčasne sporiteľom starobného dôchodkového sporenia, zo svojho príjmu odvádza poistné na účely dôchodkového poistenia a časť príjmu v podobe povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie odvádza do dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Následne po splnení zákonných predpokladov mu zo systému starobného dôchodkového sporenia vypláca dôchodková správcovská spoločnosť, prípadne licencovaná poisťovňa starobný alebo predčasný starobný dôchodok. Z dôvodu platenia nižšieho poistného do Sociálnej poisťovne je takémuto poistencovi – sporiteľovi pomerne krátený dôchodok zo Sociálnej poisťovne a dôchodok zo systému starobného dôchodkového sporenia mu nahrádza časť dôchodku, ktorá sa mu kráti. V praxi môže nastať situácia, keď sporiteľ bude čerpať starobný alebo predčasný starobný dôchodok len zo systému starobného dôchodkového sporenia a dôchodok zo Sociálnej poisťovne mu (zatiaľ, resp. vôbec) vyplácaný nebude (napr. z dôvodu, že oň nepožiada). Vzhľadom na skutočnosť, že takýto poistenec – sporiteľ sa stane poberateľom starobného alebo predčasného starobného dôchodku, mal by sa rovnako ako poistenec, ktorý nebol sporiteľom starobného dôchodkového sporenia, stať poistencom štátu na účely zdravotného poistenia. Systém starobného dôchodkového sporenia s dôchodkovým poistením spoločne tvorí ucelený základný systém dôchodkového zabezpečenia v Slovenskej republike a nie je jeho nadstavbou, či doplnkom. Preto je potrebné aj na poberateľa dôchodku z tohto systému nazerať rovnako ako na tzv. sólo poistenca – poberateľa dôchodku čisto zo Sociálnej poisťovne. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.8.2016 Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) Čl. I – bod 11; §8 ods.1 písmená b) a c) Navrhujeme upraviť text „adresu trvalého pobytu a prechodného pobytu“ na text „adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu“. Odôvodnenie: Fyzická osoba nedisponuje vždy údajom o trvalom pobyte a súčasne aj o prechodnom pobyte. Väčšina fyzických osôb disponuje iba s jedným z typov uvedených pobytov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.8.2016 Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) Čl. I - bod 16; § 9d ods. 8 Navrhujeme ponechať pôvodné znenie. Odôvodnenie: V zákone nie je špecifikované, čo je považované za účtovný doklad a aké náležitosti má mať. V § 10 ods. 2 je uvedené, aké doklady sa musia predložiť so žiadosťou o preplatenie. V každom štáte je to iný doklad. Nie na každom doklade je dátum vystavenia a dátum úhrady. Navyše, ak ide o faktúru, ktorú zaplatí poistenec z bankového účtu, nemôže byť na nej uvedený dátum úhrady. Navrhovanou zmenou dôjde k nejasnostiam pri určení termínu predloženia žiadosti. Z doterajšej praxe konštatujeme, že sa nám vyskytli dva-tri prípady, že poistencovi vyúčtovali náklady viac ako tri mesiace od poskytnutia cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Ako alternatívu navrhujeme predĺžiť lehotu na predloženie žiadosti o preplatenie z „troch“ na „šesť mesiacov“. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.8.2016 Detail