LP/2016/812 Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z ...... 2016, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 326/2015 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy a výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Podpora výstavby
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 18570/2016/B823-SBPMR/50986-M
Podnet: V súlade s § 23 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.10.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/812
Dátum začiatku MPK: 15.08.2016
Dátum konca MPK: 06.09.2016
Novelizované predpisy: 326/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 10.08.2016
Ukončenie štádia: 15.08.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.08.2016
Ukončenie štádia: 06.09.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 07.09.2016
Ukončenie štádia: 20.09.2016
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 20.09.2016
Ukončenie štádia: 28.09.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 03.10.2016
Ukončenie štádia: 14.10.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 28.09.2016
Ukončenie štádia: 21.10.2016
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 21.10.2016
Ukončenie štádia: 21.10.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 21.10.2016
Ukončenie štádia: 21.10.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 21.10.2016
Ukončenie štádia: