LP/2016/809 Akčný plán rozvoja okresu Revúca

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 20993/2016/BA30-SRR/49554-M
Podnet: zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ:
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Okres Revúca bol 15. decembra 2015 v súlade so zákonom č. 336/2015 Z. z. zaradený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny do zoznamu najmenej rozvinutých okresov (ďalej len „NRO“). Následne bol Rozvojovou radou okresu Revúca v spolupráci so sociálno-ekonomickými partnermi z územia, najmä zástupcami miest a obcí okresu Revúca, zástupcami miestnej štátnej správy, združenia CESCI-Carpathia, Agentúrou pre rozvoj Gemera, mimovládnymi organizáciami, podnikateľskými subjektmi a expertným tímom splnomocnenca vlády pre podporu NRO vypracovaný päťročný Akčný plán.
Posledná zmena: 08.09.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/809
Dátum začiatku MPK: 10.08.2016
Dátum konca MPK: 16.08.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 09.08.2016
Ukončenie štádia: 09.08.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.08.2016
Ukončenie štádia: 16.08.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 17.08.2016
Ukončenie štádia: 08.09.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 08.09.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)