LP/2016/804 Akčný plán rozvoja okresu Vranov nad Topľou

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 08416/2016/BA20-SRR/48001-M
Podnet: zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ:
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Okres Vranov nad Topľou bol 15. decembra 2015 v súlade so zákonom č. 336/2015 Z. z. zaradený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny do zoznamu najmenej rozvinutých okresov. Následne bol Rozvojovou radou okresu Vranov nad Topľou v spolupráci so sociálno-ekonomickými partnermi z územia, najmä zástupcami miest a obcí okresu Vranov nad Topľou, zástupcami miestnej štátnej správy, Agentúrou regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja, mimovládnymi organizáciami, podnikateľskými subjektmi a expertným tímom splnomocnenca vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov vypracovaný päťročný Akčný plán.
Posledná zmena: 24.08.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/804
Dátum začiatku MPK: 09.08.2016
Dátum konca MPK: 15.08.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 08.08.2016
Ukončenie štádia: 08.08.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.08.2016
Ukončenie štádia: 15.08.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 16.08.2016
Ukončenie štádia: 24.08.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 24.08.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)