LP/2016/799 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2017

Pridať
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2017
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Pridať
§ 1
Výška štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2017 je 5 % z ročného vkladu, najviac v sume 66,39 eura.
Pridať
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Navrhu ako celku bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.8.2016 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.8.2016 Detail
NSSR (Najvyšší súd Slovenskej republiky) vlastnému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.8.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Celému materiálu Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.8.2016 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.8.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.8.2016 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.8.2016 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.8.2016 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) celému materialu Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.8.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Dôvodovej správe V Dôvodovej správe, časť A. Všeobecná časť odporúčame v celom texte dôvodovej správy dôsledne používať legislatívnu skratku zavedenú v prvom odseku pre zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.8.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Predkladacej správe V Predkladacej správe, v druhom odseku odporúčame pred slovom „dní“ vložiť slovo „kalendárnych“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.8.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.8.2016 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.8.2016 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.8.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.8.2016 Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) celému materiálu BEZ PRIPOMIENOK Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.8.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.8.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.8.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.8.2016 Detail