LP/2016/795 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení vyhlášky č. 98/2016 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: S06701/2016-OL
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 27.09.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/795
Dátum začiatku MPK: 05.08.2016
Dátum konca MPK: 25.08.2016
Novelizované predpisy: 448/2007 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 05.08.2016
Ukončenie štádia: 05.08.2016
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.08.2016
Ukončenie štádia: 25.08.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 26.08.2016
Ukončenie štádia: 27.09.2016
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 27.09.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)