LP/2016/792 Zákon o niektorých pravidlách uplatňovania nárokov na náhradu škody spôsobenej porušením práva hospodárskej súťaže a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu zákona o niektorých pravidlách uplatňovania nárokov na náhradu škody vzniknutej porušením práva hospodárskej súťaže členských štátov Európskej únie a práva hospodárskej súťaže Európskej únie
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Občianske právo
Obchodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 20784/2016/110
Podnet: Bod B.7 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 148 z 1. apríla 2015
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žitňanská, Lucia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.10.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/792
Dátum začiatku MPK: 08.08.2016
Dátum konca MPK: 26.08.2016
Novelizované predpisy: 136/2001 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 04.08.2016
Ukončenie štádia: 08.08.2016
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.08.2016
Ukončenie štádia: 26.08.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 27.08.2016
Ukončenie štádia: 18.10.2017
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 18.10.2017
Ukončenie štádia: 18.10.2017
Začiatok štádia: 18.10.2017
Ukončenie štádia: 18.10.2017
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 18.10.2017
Ukončenie štádia: