LP/2016/784 Akčný plán rozvoja okresu Svidník

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 20528/2016/BA30-SRR/47909-M
Podnet: zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ:
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Akčný plán rozvoja okresu Svidník bol vypracovaný Rozvojovou radou okresu Svidník v spolupráci so sociálno-ekonomickými partnermi z územia, najmä zástupcami miest a obcí okresu Svidník, zástupcami štátnej správy v okrese, Regionálnou rozvojovou agentúrou Svidník, mimovládnymi organizáciami, podnikateľskými subjektmi a expertným tímom splnomocnenca vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov.
Posledná zmena: 23.08.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/784
Dátum začiatku MPK: 03.08.2016
Dátum konca MPK: 09.08.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 02.08.2016
Ukončenie štádia: 02.08.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.08.2016
Ukončenie štádia: 09.08.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 10.08.2016
Ukončenie štádia: 23.08.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 23.08.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 23.08.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)