LP/2016/783 Akčný plán rozvoja okresu Sabinov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 07444/2016/BA10-SRR/46582-M
Podnet: zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ:
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Okres Sabinov bol 15. decembra 2015 v súlade so zákonom č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaradený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny do zoznamu najmenej rozvinutých okresov. Následne bol pripomienkovaný Rozvojovou radou okresu Sabinov v spolupráci so sociálnoekonomickými partnermi z územia, zástupcami miest a obcí okresu Sabinov, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, podnikateľskými subjektmi a Prešovskou rozvojovou agentúrou (PRERAG) s podporou tímu expertov pod gesciou splnomocnenca vlády pre podporu NRO.
Posledná zmena: 18.08.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/783
Dátum začiatku MPK: 03.08.2016
Dátum konca MPK: 09.08.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 01.08.2016
Ukončenie štádia: 02.08.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.08.2016
Ukončenie štádia: 09.08.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 10.08.2016
Ukončenie štádia: 18.08.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 18.08.2016
Ukončenie štádia: 16.02.2017