LP/2016/765 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonovExistujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) všeobecne V súvislosti s vyššie uvedeným odôvodnením navrhovanej zmeny zároveň navrhujeme spresniť označenie doterajšieho odboru a nové rozdelenie dvoch jeho odvetví uvedené v Inštrukcií č. 7/2009 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 25. marca 2009 č. 23635/2009-51 o organizácií a riadení znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti (ďalej len „Inštrukcia č. 7/2009“) vydanej v súlade s § 1 ods. 8 vyhlášky č. 490/2004 Z. z. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 490/2004 Z. z.“), ktorý umožňuje vykonanie zmeny inštrukcie na základe písomnej požiadavky orgánov verejnej moci. Nakoľko zmenu Inštrukcie 7/2009 považujeme za zásadnú a priamo súvisiacu s vyššie uvedenou pripomienkou Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky k návrhu vyhlášky, uplatňujeme v súlade s § 1 ods. 8 vyhlášky č. 490/2004 Z. z. nasledovný návrh na jej zmenu: V prílohe č. 3 Inštrukcie č. 7/2009 „Zoznam znaleckých odborov a odvetví“ navrhujeme zmeniť názov odboru a nové rozdelenie jeho odvetví nasledovne: Súčasný stav: Číslo odboru, resp. odvetvia Názov odboru, resp. odvetvia 15 00 00 Geodézia a kartografia 15 01 00 Geodézia 15 02 00 Kartografia a fotogrametria Nový stav: Číslo odboru, resp. odvetvia Názov odboru, resp. odvetvia 15 00 00 Geodézia, kartografia a kataster nehnuteľností 15 01 00 Geodézia, kartografia a fotogrametria 15 02 00 Kataster nehnuteľností Vyššie uvedenú zmenu prílohy č. 3 Inštrukcie 7/2009 navrhujeme vykonať k dátumu nadobudnutia účinnosti vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Odôvodnenie: Podľa dlhodobo platného legislatívneho stavu na základe úspešne vykonanej skúšky pred Komorou geodetov a kartografov vydáva a odoberá osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti Komora geodetov a kartografov podľa § 8 zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov pre práce v navrhovanom odvetví „geodézia, kartografia a fotogrametria“. Analogicky na základe úspešne vykonanej skúšky pred Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky vydáva a odoberá osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky podľa § 7 v spojení s § 9 zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov pre práce v navrhovanom odvetví „kataster nehnuteľností“. Obsahové vymedzenie doterajšieho znaleckého odboru 15 00 00 geodézia a kartografia a jeho dvoch odvetví je už dlhší čas predmetom kritických diskusií odborníkov a predkladania návrhov na jeho modifikáciu. Kriticky je hodnotená najmä skutočnosť, že z dlhodobého hľadiska je síce v tomto odbore dominantná množina znaleckých úkonov v oblasti katastra nehnuteľností, ale táto skutočnosť nie je rešpektovaná ani v názve odboru, ani v názve dvoch odvetví. V snahe skrátiť čas a zvýšiť kvalitu znaleckého dokazovania a zároveň dosahovať reprodukovateľné a opakovateľné výsledky s využitím aktuálnych vedeckých poznatkov a dostupných vedeckých metód najmä vo sfére katastra nehnuteľností, z ktorej sféry sa zhromažďuje drvivá väčšina požiadaviek súdov o znalecké posudky z doterajšieho odboru geodézia a karatografia (za obdobie posledných 30 rokov je z oblasti katastra nehnuteľností kvalifikovaným odhadom 95 % všetkých znaleckých posudkov tohto znaleckého odboru) je podávaný návrh spresneného pomenovania tohto odboru a jeho nového rozdelenia na dve odvetvia. Zároveň sa navrhuje zvýšenie požiadaviek na kvalitu znalcov a teda aj znaleckých posudkov tohto odboru zakompovaním povinnosti získať osobitnú odbornú spôsobilosť podľa zákona č. 215/1995 o geodézii a kartogtrafii v znení neskorších predpisov. Táto povinnosť by bola na úrovni špecializovaného vzdelávania (v zmysle § 2 ods. 1 písm. e a § 10 vyhlášky č. 490/2004 Z. z.), ale nebola by zahrnutá do Prílohy č. 1 vyhlášky č. 490/2004 Z. z., lebo každý žiadateľ o zápis do zoznamu znalcov by už mal mať túto osobitnú odbornú spôsobilosť získanú. Komora geodetov a kartografov podľa § 6 písm. d), e), f), g), h), i), j) a § 8 zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov, čo možno stotožniť so skupinou činnosti v navrhovanom znaleckom odvetví „geodézia, kartografia a fotogrametria“, na základe úspešných skúšok uchádzačov udelila vyše 400 osobitných odborných spôsobilostí. Do 1.1.1998 Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky podľa § 6 písm. a), b), c), d), e), § 7 v spojení s § 9 zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov, čo možno stotožniť so skupinou činností pre práce v navrhovanom znaleckom odvetví „kataster nehnuteľností“, na základe úspešných skúšok uchádzačov udelil 534 osobitných odborných spôsobilostí a od 1.1.1998 do 1.12.2015 ďalších 497 (= 1131 dovedna). Je zrejmé, že je to dostatočný počet špecializovaných odborníkov, ktorí po skončení svojho druhostupňového (inžinierskeho) vysokoškolského vzdelania v odbore geodézia a kartografia získali navyše predmetnú vysokú odbornosť – odbornú spôsobilosť, ktorá ich predurčuje uchádzať sa o pozíciu znalca v predmetnom odbore. Zvýšením kvality a opakovateľnosti výsledkov znaleckého dokazovania sa zároveň znížia celkové výdavky rozpočtu verejnej správy na znalečné a zároveň sa zefektívni výkon štátneho dohľadu nad znalcami z pohľadu hospodárenia s prostriedkami rozpočtu verejnej správy vzhľadom na uhradené znalečné v súlade so zásadami hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti vrátane správnoprávnej a civilnoprávnej zodpovednosti znalcov. Zvýšením kvality znaleckej činnosti sa zníži súčasná vysoká zaťaženosť súdov vo sfére susedských konfliktov o priebeh vlastníckych hraníc a zrýchlia sa tieto súdne konania. Uvedený návrh na zmenu Inštrukcie č. 7/2009 je zásadného charakteru. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.8.2016 Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) K Čl. I V § 2 ods. 1 písm. e) žiadame na konci vynechať čiarku a doplniť nový text v znení: „alebo osvedčená kópia dokladu o získaní osobitnej odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu xx),“. Zároveň navrhujeme doplnenie poznámky pod čiarou k novému odkazu xx) nasledovne: „xx) § 7 až 9 zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.“ Odôvodnenie: Podľa dlhodobo platného legislatívneho stavu na základe úspešne vykonanej skúšky pred Komorou geodetov a kartografov vydáva a odoberá osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti Komora geodetov a kartografov podľa § 8 zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov pre práce v nižšie navrhovanom odvetví „geodézia, kartografia a fotogrametria“. Analogicky na základe úspešne vykonanej skúšky pred Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky vydáva a odoberá osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky podľa § 7 v spojení s § 9 zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov pre práce v nižšie navrhovanom odvetví „kataster nehnuteľností“. Túto pripomienku považuje Úrad za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.8.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s čl. 8 ods. 8 Legislatívnych pravidiel vlády SR (v čl. II doplniť odôvodnenie navrhovanej účinnosti) a s prílohou č. 1 týchto pravidiel (napríklad v úvodnej vete uviesť len citáciu § 33 písm. g) vykonávaného zákona, pretože predmet úpravy sa viaže iba k tomuto ustanoveniu, v novelizačnom bode zrušiť označenie odseku 1 v § 21). Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.8.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že návrh nemá vplyv na rozpočet verejnej správy. Upozorňujem však, že v takomto prípade nie je potrebné v doložke vybraných vplyvov bode 9. časti Vplyvy na rozpočet verejnej správy označovať rozpočtovo zabezpečené vplyvy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.8.2016 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.8.2016 Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) K celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.8.2016 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) čl. I návrhu vyhlášky V dôvodovej správe sa uvádza, že návrhom vyhlášky sa vyhovuje protestu prokurátora a vypúšťa sa § 21 ods. 1. Z návrhu vyhlášky nie je zrejmé, ako bude prebiehať výkon kontroly u znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorí vykonávajú činnosť vo svojom obydlí. Z návrhu sa javí, že vypustením § 21 ods. 1 sa zužuje možnosť kontroly nad určitou skupinou znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, a tým môže dôjsť vytvoreniu nevyváženého stavu v porovnaní s tými, ktorí kontrole podliehajú. Zároveň odporúčame doplniť dôvodovú správu k vysvetleniu protestu prokurátora, pretože nie je zrejmé, či sa protest prokurátora sa týkal celého § 21 ods. 1 písm. a) až e), alebo len § 21 ods. 1 písm. a). Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.8.2016 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.8.2016 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) celému materiálu ÚNMS SR nemá k predloženému materiálu žiadne pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.8.2016 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.8.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.8.2016 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.8.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.8.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 3. Druhá veta čl. I má podľa Legislatívnych pravidiel vlády SR znieť takto: "Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.". Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.8.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 2. V úvodnej vete odporúčame vypustiť slová "b), c), e) až", keďže predmetná vyhláška sa vydáva len na základe § 33 písm. g) zákona č. 382/2004 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.8.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 1. V názve vyhlášky je potrebné na konci pripojiť slová "v znení neskorších predpisov", keďže vyhláška č. 490/2004 Z. z. už bola viackrát novelizovaná. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.8.2016 Detail
NSSR (Najvyšší súd Slovenskej republiky) Celému materiálu. Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.8.2016 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Čl. I Odporúčame upraviť tento novelizačný bod v súlade s bodom 37. Legislatívno-technických pokynov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.8.2016 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) čl. I Druhú vetu odporúčame zosúladiť s bodom 37 Prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.8.2016 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) úvodnej vete V úvodnej vete odporúčame slová „zákona č. 490/2004 Z. z.“ nahradiť slovami „zákona č. 382/2004 Z. z.“. Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.8.2016 Detail