LP/2016/762 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Návrh vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa určujú činnosti súvisiace s poskytovaním slovenských technických noriem a výška poplatkov, ktorú je oprávnený vyberať Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skú
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o postupe, rozsahu a náležitostiach poskytovania informácií o návrhu technického predpisu a návrhu predpisu s fiškálnou požiadavkou alebo s finančnou požiadavkou
Legislatívna oblasť: Správne právo
Technické normy
Metrológia a skúšobníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: UV-30192/2016
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Pavlis, Pavol, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 04.11.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/762
Dátum začiatku MPK: 05.08.2016
Dátum konca MPK: 25.08.2016

Štádia procesu

Začiatok štádia: 19.07.2016
Ukončenie štádia: 05.08.2016
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.08.2016
Ukončenie štádia: 25.08.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 26.08.2016
Ukončenie štádia: 13.10.2016
Začiatok štádia: 13.10.2016
Ukončenie štádia: 20.10.2016
Začiatok štádia: 20.10.2016
Ukončenie štádia: 02.11.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 13.10.2016
Ukončenie štádia: 04.11.2016
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 04.11.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)