LP/2016/755 Opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk

Pridať
OPATRENIE
Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ustanovuje:
Pridať
Príloha k opatreniu č. /2016 Z. z.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že zvýšené výdavky súvisiace s úpravou maximálnych cien vnútroštátneho styku univerzálnej služby budú zabezpečené v rámci schválených limitov výdavkov jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu a v rámci rozpočtov dotknutých subjektov verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.8.2016 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.8.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K § 3 V § 3 je potrebné citáciu predpisov zosúladiť s bodom 49.1 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.8.2016 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.8.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.8.2016 Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) celému materiálu Sociálna poisťovňa rešpektuje dôvody predkladaného návrhu na úpravu cien poštových služieb, pričom však poznamenáva, že priemerné zvýšenie cien regulovaných poštových služieb o 9,17% pre Sociálnu poisťovňu predstavuje v roku 2016 zvýšenie bežného poštovného o cca 94 000 Eur a v roku 2017 o cca 376 000 Eur, ktoré bude potrebné pokryť zo správneho fondu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.8.2016 Detail
Slovenská pošta, a.s. (Slovenská pošta, a.s.) Prílohe k opatreniu č. 1.2016 - Balík na poštu Navrhujeme znížiť tarifu pri Balíku na poštu do 5 kg zo sumy 2,80 EUR na novú sumu 2,70 EUR. Rovnako navrhujeme znížiť tarifu pri Balíku na poštu do 10 kg zo sumy 3,80 EUR na novú sumu 3,70 EUR. Zásadná pripomienka Odoslaná 4.8.2016 Detail
Slovenská pošta, a.s. (Slovenská pošta, a.s.) Prílohe k opatreniu č. 1.2016 - Balík na adresu - podaj cez ePodací hárok Navrhujeme znížiť tarifu pri Balíku na adresu - podaj cez ePodací hárok do 5 kg zo sumy 3,90 EUR na novú sumu 3,70 EUR. Rovnako navrhujeme znížiť tarifu pri Balíku na adresu - podaj cez ePodací hárok do 10 kg zo sumy 4,90 EUR na novú sumu 4,80 EUR. Zásadná pripomienka Odoslaná 4.8.2016 Detail
Slovenská pošta, a.s. (Slovenská pošta, a.s.) Prílohe k opatreniu č. 1.2016 - Balík na adresu Navrhujeme znížiť tarifu pri Balíku na adresu do 5 kg zo sumy 4,00 EUR na novú sumu 3,90 EUR. Rovnako navrhujeme znížiť tarifu pri Balíku na adresu do 10 kg zo sumy 5,00 EUR na novú sumu 4,90 EUR. Zásadná pripomienka Odoslaná 4.8.2016 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.8.2016 Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) OPATRENIE Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk Stanovisko KOZ SR k návrhu opatrenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk: KOZ SR podporuje zámer Úradu pre reguláciu elektronických a poštových služieb ustanoviť nový rozsah regulácie cien a určiť od 1. októbra 2016 nové maximálne ceny univerzálnej poštovej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk. Sme toho názoru, že schválenie úpravy taríf vytvorí priaznivé podmienky na stabilizáciu zamestnanosti a zlepšenie mzdovej a sociálnej úrovne zamestnancov Slovenskej pošty, a. s., čo v konečnom dôsledku prispeje k skvalitneniu poskytovania poštových služieb. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.8.2016 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) K Dôvodovej správe Odporúčame upraviť písanie značky percenta „%“, t. j. značka percenta „%“ sa píše za číselnou hodnotou, od ktorej sa oddeľuje medzerou. Odôvodnenie: Ide o zosúladenie s STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.8.2016 Detail
Slovenská pošta, a.s. (Slovenská pošta, a.s.) Prílohe k opatreniu č. 1.2016 - Balík na poštu - podaj cez ePodací hárok Navrhujeme znížiť tarifu pri Balíku na poštu - podaj cez ePodací hárok do 5 kg zo sumy 2,70 EUR na novú sumu 2,50 EUR. Rovnako navrhujeme znížiť tarifu pri Balíku na poštu - podaj cez ePodací hárok do 10 kg zo sumy 3,70 EUR na sumu 3,60 EUR. Zásadná pripomienka Odoslaná 4.8.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) názvu právneho predpisu K názvu právneho predpisu: Odporúčame názov právneho predpisu upraviť v súlade s bodom 18 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.8.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 1 K § 1: Odporúčame slová: „Regulácii podľa tohto opatrenia podliehajú“ nahradiť slovami: „Regulácia podľa tohto opatrenia sa vzťahuje na“; legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.8.2016 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.8.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.8.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.8.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) dôvodovej správe, časť A. Všeobecná časť K dôvodovej správe, časť A. Všeobecná časť: V predposlednom odseku sa konštatuje, že materiál ma pozitívny aj negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, pričom ale v dôvodovej správe sa odôvodňuje len negatívny vplyv na podnikateľské prostredie. Žiadame uviesť v čom spočíva pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.8.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) dôvodovej správe, časť A. Všeobecná časť K dôvodovej správe, časť A. Všeobecná časť: V uvedenej časti odporúčame za slovom „3 544,649“ vypustiť slovo „ tis.“ a rovnako za slovom „14 178,598“ vypustiť slovo „tis.“ z dôvodu gramatickej správnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.8.2016 Detail