LP/2016/755 Opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk

Hromadné pripomienky


Pridať
OPATRENIE
Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ustanovuje:
Pridať
Príloha k opatreniu č. /2016 Z. z.
Autor: Beblavý, Miroslav, doc. Ing.
Pripomienka k: K návrhu opatrenia ako celku
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: Vec: Pripomienkové konanie k materiálu rezortné číslo 482/ORPS/2016 k opatreniu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk Slovenská pošta chce zvýšiť ceny v priemere až o 9,17%. Takéto zvýšenie odmietame, pretože (i) pri niektorých službách máme platiť viac než Rakúšania, Česi, Poliaci či Maďari, (ii) od ostatného zvyšovania poštových cien bola na Slovensku nulová inflácia, (iii) dopady na starších ľudí a podnikateľov nie sú zanedbateľné, pričom pošta nepredstavila žiadne racionalizačné opatrenia na svojej strane – napríklad aj v podobe záväzku vyhýbať sa kauzám ako v minulosti. V zmysle § 10 ods. 4 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 14 ods. 6 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky, schválených uznesením vlády Slovenskej republiky č. 164 zo dňa 4. mája 2016 (ďalej len „legislatívne pravidlá“) zasielame hromadnú pripomienku k materiálu rezortné číslo 482/ORPS/2016 k opatreniu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk. Znenie hromadnej pripomienky je zaslané prostredníctvom elektronického systému tvorby právnych predpisov. Zoznam fyzických osôb a právnických osôb, ktoré sa s ňou stotožnili zašleme predkladateľovi iným spôsobom v súlade s § 10 ods. 4 treťou vetou zákona a čl. 14 ods. 6 treťou vetou legislatívnych pravidiel. Za splnomocnenca pre zastupovanie pri rokovaní o hromadnej pripomienke určujeme doc. Ing. Miroslava Beblavého, PhD., Koperníkova 47, Bratislava 821 04 a ako jeho zástupcov Oskara Dvořáka, Mesačná 1, Bratislava 821 02 a Vincenta Bujňáka, Javorová 21, Viničné 900 23. Každý spomedzi zástupcov môže vykonávať zastúpenie aj jednotlivo. Žiadame, aby v prípade, že predkladateľ úplne alebo čiastočne nevyhovie predmetnej hromadnej pripomienke verejnosti, uskutočnil rozporové konanie v zmysle § 10 ods. 4 zákona a čl. 14 ods. 6 legislatívnych pravidiel. Znenie hromadnej pripomienky verejnosti: V zmysle sprievodnej dokumentácie k návrhu opatrenia sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určenie maximálnych cien za poskytovanie univerzálnej služby a vykonávanie poštového platobného styku v nadväznosti na pripravovanú zmenu poštovej licencie č. 815/001/2012 s účinnosťou od 1. októbra 2016 a v nadväznosti na návrh predložený Slovenskou poštou, a.s., na zmenu poštových sadzieb. Návrh opatrenia obsahuje okrem iného zmeny súvisiace so zvýšením cien poštových služieb: Ceny listov sa u každej hmotnostnej kategórie zvyšujú o 0,05 €, čo je v priemere u listov 1. triedy o 4,25% a u listov 2. triedy o 5,63%. Cena za službu „doporučene“ sa zvyšuje o 7,14%, cena doručenky o 12,5% a cena poistenia k listom v priemere o 3,97%. Zvýšenie cien listov 2. triedy a služieb doporučene a doručenka sa premietne do vyšších cien úradných zásielok, ktoré sa v priemere zvyšujú o 9,11%. Predpokladané zvýšenie výnosov Slovenskej pošty, a.s., v roku 2016 je 3 544,649 tis. eur a v nasledujúcom roku 2017 až 14 178,598 tis. eur (priemerné zvýšenie cien regulovaných poštových služieb o 9,17%). S návrhom opatrenia obsahujúcim takéto zvýšenie cien poštových služieb vyslovujeme zásadný nesúhlas a v súčasnej podobe žiadame jeho stiahnutie z legislatívneho procesu. Zvýšenie cien poštových služieb považujú podporovatelia hromadnej pripomienky za neodôvodnené na základe nasledovných skutočností: 1. Najvyššie ceny spomedzi okolitých štátov Európskej únie pri niektorých zásielkach V zmysle medializovaných informácií je cena listu do 20 gramov v Rakúsku 0,68 eura. Zvýšením na 0,70 eura bude cena v Slovenskej republike vyššia. V Maďarsku sa za jeden list v kategórii do 50 gramov platí okolo 0,63 eura, v Českej republike okolo 0,59 eura a v Poľsku okolo 0,46 eura. Vzhľadom na to, že ceny poštových služieb sú regulované, nevidíme dôvod pre to, aby Slovensko (aktuálne 33. v kvalite života podľa Boston Consulting Group) ako štát s nižšou životnou úrovňou obyvateľstva ako v Rakúsku (5. miesto), Českej republike (25. miesto) alebo v Poľsku (30. miesto) nastavoval ceny ešte vyššie, než je tomu v uvedených krajinách. 2. Zvýšenie cien poštových služieb nezohľadňuje pokles spotrebiteľských cien Ako vyplýva z údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky, spotrebiteľské ceny sa v júni 2016 v porovnaní s júnom 2015 v úhrne znížili o 0,8 %. Klesli ceny potravín a nealkoholických nápojov o 3,9 %, v doprave o 3,3 %, za bývanie, vodu, elektrinu, plyn a iné palivá o 1,5 %, za nábytok, bytové zariadenie a bežnú údržbu domu o 0,1 %. Medziročne vzrástli ceny v odboroch hotely, kaviarne a reštaurácie o 2,3 %, rekreácia a kultúra o 1,8 %, vzdelávanie o 1,5 %, rozličné tovary a služby o 1,3 %, zdravie o 1 %, alkoholické nápoje a tabak o 0,9 %, odevy a obuv o 0,7 %, poštové a telekomunikačné služby o 0,3 %. Dopady návrhu však predpokladajú priemerné zvýšenie cien regulovaných poštových služieb až o 9,17%. V tejto súvislosti upozorňujeme napríklad na materiál Národnej banky Slovenska „Prognóza vývoja ekonomiky SR v roku 2016“, v zmysle ktorého sa pre rok 2016 očakáva relatívne pomalý rast cien, keď bol odhad revidovaný smerom nadol (prepad cien ropy a nenaplnenie predpokladov potravinových komodít). Takéto zvyšovanie cien poštových služieb bez toho, aby bola vzatá do úvahy súčasná aj predpokladaná makroekonomická situácia, považujeme za neprípustné. 3. Negatívne vplyvy na obyvateľstvo a podnikateľské prostredie bez primeraných racionalizačných opatrení Zvýšenie cien má dopad na všetky domácnosti využívajúce poštové služby a poštový platobný styk vo vnútroštátnom styku. Pre nich dôjde k zvýšeným nákladom na tieto služby, pričom zvýšené náklady možno očakávať hlavne u starších ľudí veku nad 65 rokov z dôvodu, že v tejto sociálnej skupine (cca 1 milión ľudí) prevažuje využívanie poštových služieb a poštového styku oproti využívaniu elektronickej komunikácie. Zároveň je potrebné zdôrazniť negatívne vplyvy na podnikateľské subjekty (621 000, z toho 369 000 fyzických osôb), a to až o 9 421 tis. € ročne. Tieto negatívne dopady kontrastujú s akýmikoľvek primeranými racionalizačnými opatreniami zo strany Slovenskej pošty, a. s. Na mysli máme primárne hospodárne a efektívne nakladanie s vlastnými prostriedkami a majetkom, o čom nesvedčia viaceré kauzy („Slovenská pošta oslavovala. Za zábavu zaplatila takmer 80-tisíc eur!“, „Slovenská pošta: Za opravu strechy zaplatí až 604 730 eur“, „Stratová pošta robí časopis za tisíce, propaguje ľudí zo Smeru“, „Poštový ombudsman je fantóm, nepoznajú ho ani vlastní na pošte“, „Poštový ombudsman si na poštu zobral aj svojho priateľa“). Túto hromadnú pripomienku považujeme za zásadnú. http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=873416