LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Hromadné pripomienky


Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Pridať
Príloha k zákonu č. /2016 Z. z.
Autor: SSR (Slovenská spoločnosť pre rodinu)
Pripomienka k: vlastný materiál
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: Hromadnú pripomienku je možné podporiť prostredníctvom portálu citizengo.org: http://citizengo.org/sk/fm/36074-dajme-obciam-moznost-chranit-rodiny I. Navrhujeme nasledovné znenie novelizačných bodov č. 16 a 17: 16. V ods. 10 ods. 4 písm. c) sa vypúšťajú slová "za podmienok podľa odseku 6". Za poslednú vetu sa vkladá veta: "Prijatie takéhoto všeobecne záväzného nariadenia obec oznámi bezodkladne ministerstvu s uvedením dátumu jeho účinnosti." 17. V § 10 odsek 5 znie: „(5) Obec je povinná rokovať o návrhu všeobecne záväzného nariadenia podľa odseku 4 písm. c, ak sa obyvatelia obce petíciou sťažujú, že sa v obci narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier, pričom takúto petíciu musí podporiť najmenej 30% oprávnených voličov obce.“. II. Navrhujeme nový novelizačný bod č. 18 v znení: 18. § 10 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie: „(6) Ak obec neprijme všeobecne záväzné nariadenie, ktoré požadujú obyvatelia obce petíciou podľa odseku 5, vyhlási o požiadavke z petície podľa odseku 5 obec miestne referendum podľa osobitného predpisu 4a).“. Poznámka pod čiarou k odkazu 4a) znie: „4a) §11a zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov; § 9 zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a § 8a zákona Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice.“. Odôvodnenie: V súčasnosti môže obec vydať všeobecne záväzné nariadenie o zákaze prevádzkovania hazardných hier podľa § 3 ods. 2 písm. b), d), e), a i) iba v prípade, že najmenej 30% obyvateľov obce požiada o vydanie takéhoto nariadenia petíciou. Teda v praxi, ak obec zistí, že na jej území je určitým spôsobom rušený verejný poriadok prevádzkovaním určitých hazardných hier, nemôže konať zo svojej vlastnej vôle, ale musí čakať na "povolenie" od 30% občanov danej obce na to, aby mohla zakročiť. Z uvedeného dôvodu navrhujeme v bode 16 vypustiť slová "za podmienok podľa odseku 6". Pre účely informovania ministerstva o tejto zmene sa dopĺňa veta na koniec odseku §10 ods. 4. Zároveň, ak by nastal opačný prípad, teda že obec nie je ochotná riešiť otázky verejného poriadku spojené s prevádzkovaním hazardných hier na svojom území, je potrebné vytvoriť mechanizmus protiváh vo forme petície občanov, ktorí sa môžu domáhať rokovania o návrhu všeobecného záväzného nariadenia v tejto oblasti. Zároveň, v prípade, že obec neprijme všeobecne záväzné nariadenie, ktoré požadujú obyvatelia obce, ustanovuje sa povinnosť obce vyhásiť v tejto otázke referendum. III. Navrhujeme nový novelizačný bod č. 19 v znení: 19. § 10 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie: “(7) Ustanovenia § 10 sa primerane vzťahujú na mestskú časť Bratislavy a mestskú časť Košíc.” Pôvodné body č. 18 až 43 sa prečíslujú ako body č. 20 až 45. Odôvodnenie: Podľa Zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a Zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov sú mestské časti obce časťami, ktorá vykonávajú územnú samosprávu, preto pre zabezpečenie riešenia hazardných hier pre každú mestskú časť je potrebné explicitne uviesť túto možnosť v zákonnom ustanovení. IV. Navrhujeme nový novelizačný bod č. 46 “46. V § 21 ods. 5 písm. i.) znie: “i) súhlas obce s prevádzkovaním kasína na jej území.”. Pôvodné body č. 44 a 45 sa prečíslujú ako body č. 47 a 48. IV. Navrhujeme nový novelizačný bod č. 49 “49. V § 21 ods. 7 písm. c.) slová “vyjadrenie obce k umiestneniu” nahrádzajú slovami “súhlas obce s umiestnením”. Odôvodnenie: Návrhy zjednocujú podmienku pre získanie licencie a posilňujú postavenie miestnej samosprávy - pre udelenie licencie na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne a prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a prevádzkovanie videohier bude potrebný súhlas obce namiesto vyjadrenia, tak ako je to v prípade prevádzkovania stávkových hier a binga. Pôvodné body č. 46 až 102 sa prečíslujú ako body č. 50 až 106. IV. Navrhujeme nasledovné znenie novelizačného bodu č. 65 (pred prečíslovaním č. 63): 65. § 35 ods. 11: “(11) Je zakázané prevádzkovať výherné prístroje, technické zariadenia obsluhované priamo hráčmi a videohry v školách, školských zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb pre deti a mládež a ubytovní mládeže, zdravotníckych zariadeniach, v budovách štátnych orgánov, v budovách orgánov obcí a orgánov vyšších územných celkov. Je zakázané prevádzkovať výherné prístroje, technické zariadenia obsluhované priamo hráčmi a videohry, vo vzdialenosti do 500 metrov od školy, školských zariadení, zariadení sociálnych služieb pre deti a mládež a ubytovní mládeže. Vzdialenosťou sa rozumie pochôdzková vzdialenosť medzi vchodom do prevádzky, v ktorej sú umiestnené zariadenia na prevádzkovanie uvedených hazardných hier a najbližším vchodom do areálu školy, školských zariadení, zariadení sociálnych služieb pre deti a mládež a ubytovní mládeže, ktorý sa bežne používa. Vzdialenosť sa meria certifikovaným meradlom.“. Odôvodnenie: Ruší sa výnimka, že vo vzdialenosti do 200 metrov od školy, školských zariadení, zariadení sociálnych služieb pre deti a mládež a ubytovní mládeže, je možné prevádzkovať herne. Zároveň navrhujeme zvýšiť vzdialenosť na 500m, čím sa zvýši ochrana detí, mladistých a klientov sociálnych zariadení. Takže 500 m od týchto školských a sociálnych zariadení sa zakáže prevádzkovať okrem doteraz uvedených iných druhov hazardných hier aj herne. V odseku sa dopĺňajú aj budovy orgánov obcí a orgánov vyšších územných celkov nakoľko nie je v súlade s verejným poriadkom, aby sa aj v týchto budovách prevádzkovali hazardné hry. Posledné dve vety o vzdialenosti ako aj ich odôvodnenie vychádzajú zo súčasného navrhovaného materiálu novely zákona. V. V novelizačnom bode č. 70 navrhujeme, aby sa do registra vylúčených osôb zapisovali aj nasledujúce skupiny osôb: evidovaní uchádzači o zamestnanie, osoby, ktoré majú súdom nariadenú vyživovaciu povinnosť voči maloletým deťom a pre neplnenie tejto povinnosti je vedené exekučné konanie. Zároveň navrhujeme, aby osoby s diagnostikovanou chorobou patologického hráčstva namiesto blízkych osôb, mal povinnosť nahlasovať do registra lekár, ktorý diagnózu osobe stanovil. Odôvodnenie Podľa pripomienkovaného návrhu sú do registra automaticky zapisovaní príjemcovia pomoci v hmotnej núdzi. Z dôvodu ochrany osôb a ich rodín ohrozených chudobou, navrhujeme zaradiť do registra aj evidovaných uchádzačov o zamestnanie a osoby, ktoré majú súdom nariadenú vyživovaciu povinnosť voči maloletým deťom a pre neplnenie tejto povinnosti je vedené exekučné konanie. VI. V novelizačnom bode č. 70 ďalej navrhujeme, aby osoby s diagnostikovanou chorobou patologického hráčstva namiesto blízkych osôb mal povinnosť nahlasovať do registra lekár, ktorý diagnózu osobe stanovil. Odôvodnenie V záujme ochrany (psychického) zdravia osoby, ktorej bola diagnostikovaná choroba patologického hráčstva a najmä v záujme ochrany tejto osoby a jej rodiny pred ohrozením chudobou, nie je dôvod, aby patologický hráč mal možnosť ďalej hrať hazardné hry. Zároveň nejestvuje dôvod toto bremeno prenášané na blízke osoby, čo okrem iného môže spôsobovať zbytočné konflikty. VII. Navrhujeme doplniť novelizačný bod 102 tak, že v § 58m sa za ods. 19 vkladá nový ods. 20, ktorý znie: “(20) Petícia podľa § 10 ods. 6 účinného do 31. decembra 2016, na základe ktorej nebolo do nadobudnutia účinnosti tohto zákona rokované o návrhu všeobecne záväzného nariadenia v obci sa považuje za petíciu podľa § 10 ods. 5 účinného od 1. januára 2016.” Odôvodnenie: V nadväznosti na vyššie uvedené návrhy je potrebné v prechodných ustanovenia upraviť spôsob vybavenia petícií podľa súčasnej právnej úpravy. Všetky pripomienky považujeme za ZÁSADNÉ. V prípade, že ministerstvo nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti: Mgr. Ján Fabičovic, Štvrť SNP 144/59, 914 51 Trenčianske Teplice ThLic. Mgr. Miram Kuzárová, Považanova 4, 841 02, Bratislava Ing. Mgr. Pavol Kossey, Vavilovova 24, 851 01 Bratslava 5 Mgr. Michal Makovník, Strečnianska 1, 851 05 Bratislava Mgr. Ján Horecký, Nad lúčkami 29, 841 05 Bratislava Mgr. Miriam Lexmann, Moskovská 21, 811 08 Bratislava JUDr. Jana Michalíčková, PhD., Bobot 19, 913 25 Hromadnú promienku iniciovali mimovládne organizácie: Slovenská spoločnosť pre rodinu Fórum kresťanských inštitúcií Fórum pre verejné otázky Združenie katolíckych škôl Slovenska

Autor: Chromík, Anton, JUDr. Mgr.
Pripomienka k: čl. III, bod 2
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: Zásadné pripomienky k čl. III. Návrhu zákona   15.V čl. III, bod 2, (§ 230, ods. 2) navrhujeme doplniť: „spočívajúce priamo v napomáhaní prevádzkovania hazardných hier“   Odôvodnenie:   Navrhujeme kvôli právnej istote a spravodlivosti  upresniť povahu činnosti, ktorá je vykonávaná pre osoby porušujúce zákon prevádzkovaním hazardnej hry bez licencie.  

Autor: Chromík, Anton, JUDr. Mgr.
Pripomienka k: čl. I, bod 70
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: V bode 70, § 35a, ods. 2 navrhujeme doplniť nové písmeno d) ktoré znie: d) ak o jej vylúčenie požiadala manžel alebo manželka osoby, ktorá má s osobou bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a vyjadrila nesúhlas s nakladaním so spoločným bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov formou vkladov a hrania, okrem prípadu, ak osoba, o ktorej vylúčenie ide preukáže, že financie, ktorými disponuje pre účely hry sú v jej výlučnom vlastníctve.   Odôvodnenie:   Väčšina osôb ktoré trpia chorobou patologického hráčstva sa nemieni liečiť a diagnostikovať. Utrpenie blízkych osôb je sociálne neudržateľné. Kým sa dosiahne súdne riešenie rozdelenie BSM, majetok manžela alebo manželky hráča je buď v herni, založený a spoločný majetok často zaťažujú dlhy, ktoré zničia celú rodinu vrátane detí. Nakladanie so spoločným majetkom v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je vecou ich spoločnej dohody a musí byť rešpektovaná. Podľa § 145 Občianskeho zákonníka Bežné veci týkajúce sa spoločných vecí síce môže vybavovať každý z manželov. V ostatných veciach je potrebný súhlas oboch manželov; inak je právny úkon neplatný. Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločných vecí sú oprávnení a povinní obaja manželia spoločne a nerozdielne. Nerešpektovanie týchto ustanovení herňami spôsobuje množstvo neplatných právnych úkonov, pretože poväčšine manželky žiaden súhlas na vloženie vkladu t. j.  prehajdákanie majetku formou hazardu nikdy nedali.   (Primerane tejto úprave sa upravia nasledujúce odseky).  

Autor: Chromík, Anton, JUDr. Mgr.
Pripomienka k: Všeobecne k článku I návrhu
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: Zásadné pripomienky k článku I návrhu zákona:     1.   Všeobecne:   Navrhujeme zachovať oprávnenia obcí v oblasti dozoru, aby neboli iba štatistami orgánov dozoru, keďže prípadné následky rozhodnutia ostávajú na nich.   Navrhujeme sa vrátiť späť k právnej úprave, keď mali obce právo aj bez petície občanov obmedziť hazard na svojom území. Občania si zvolili svojich zástupcov na to, aby ich zastupovali.   Navrhujeme však tiež aj to, aby petícia, ak  už je občanmi predložená mala svoju závažnosť a v prípade, ak sa jej rozhodnú poslanci nevyhovieť, aby o tejto závažnej otázke bolo vypísané referendum, ktoré nebude znefunkčnené nereálne vyžadovanou účasťou, ktorá sa nevyžaduje na voľby.   Navrhujeme zachovať požiadavku predkladania súhlasu obce s hazardnými hrami každoročne, tak ako je to doteraz.   Navrhujeme, aby odňať licenciu mohli obce a ministerstvo aj bez podnetu orgánu dozoru. Podnety môže dostať aj z iných zdrojov.   Navrhujeme, aby sa nezužovali podmienky pre ktoré je možné odmietnuť vydanie licencie na hazardné hry.   Navrhujeme, aby nebolo možné prevádzkovať ani herne v blízkosti škôl.   Navrhujeme, aby bolo možné vylúčiť z možnosti hrania hazardných hier aj manžela, ak o to požiada druhý z manželov z dôvodu, že nedal súhlas s nakladaním s bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov na vklady do hazardu.   Navrhujeme, aby o vylúčenie osoby trpiacej chorobou patologického hráčstva žiadal priamo lekár.   Navrhujeme aj to, aby všeobecne záväzné nariadenia, ktoré obmedzujú hazard v obci boli prekážkou pre udelenie novej licencie, ak je žiadaná na obdobie, keď prijaté všeobecne záväzné nariadenie bude účinné.  

Autor: Chromík, Anton, JUDr. Mgr.
Pripomienka k: čl. I, bod 70
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: V bode 70, § 35a, ods. 5 navrhujeme nahradiť slová „blízka osoba je povinná“ slovami  „lekár osoby, trpiacej chorobou patologického hráčstva je povinný“.   Odôvodnenie:   Ide o medicínsky indikovaný postup, preto táto povinnosť musí byť v rukách lekára indikujúceho chorobu.

Autor: Chromík, Anton, JUDr. Mgr.
Pripomienka k: čl. I, bod 70
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: V bode 70, § 35a, ods. 2 písm. c) navrhujeme vypustiť slová „a o ich vylúčenie požiadala blízka osoba.“   Odôvodnenie:   Domnievame sa, že aj keď takáto osoba nemá blízku osobu musí byť chránená vzhľadom k svojej chorobe.

Autor: Mrva, Ján, Ing.
Pripomienka k: vlastný materiál
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: 1. V bode 8 navrhujeme doplniť za slová „pre neudelenie individuálnej licencie.“ vetu: Individuálnu licenciu však nie je možné udeliť, ak je v obci prijaté všeobecne záväzné nariadenie podľa § 10 ods. 4 písm. c), ktorým je obmedzené prevádzkovanie hazardných hier a udelenie individuálnej licencie sa žiada aj na obdobie, v ktorom bude všeobecne záväzné nariadenie podľa § 10 ods. 4 písm. c) účinné. Odôvodnenie: Spresnenie navrhované predkladateľom, že len prerokovanie petície nemôže byť dôvodom na neudelenie licencie chápeme avšak prijaté všeobecne záväzné nariadenie hoci jeho účinnosť je stanovená neskôr by malo rešpektované pri vydávaní licencii a ich časovom období a má byť efektívnou prekážkou na udeľovanie nových licencií do budúcnosti na časové obdobie, keď už nebude povolené prevádzkovanie hazardných hier. 2. Bod 15 navrhujeme vypustiť. Odôvodnenie: Vzhľadom k tomu, že predstavitelia obce najlepšie poznajú prostredie svojho územia, tak dokážu efektívne vykonávať dozor nad dodržiavaním zákona, pričom vedia využiť personálne kapacity práve na tých miestach, kde dochádza k porušovaniu zákona a najmä tam, kde má takéto porušovanie negatívny vplyv na obyvateľstvo. Požadujeme zachovať kompetenciu dozoru nad dodržiavaním zákona aj pre obce, ktoré Hazard zasahuje silne miestne spoločenstvá a majú preto právo vykonávať dozor. Zmenšením počtu orgánov dozoru sa zvyšuje riziko korupcie a zhoršuje možnosť výberu odvodov. 3. V novelizačnom bode 17 navrhujeme nové znenie pôvodného ustanovenia § 10 ods. 5 písm. d), ktorý znie: Obec môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením, ktoré z hazardných hier podľa § 3 ods. 2 písm. b) až e), h) a i) nie je možné prevádzkovať na jej území; v tomto všeobecne záväznom nariadení obce sa ustanoví aj primeraná lehota, v ktorej je prevádzkovateľ hazardnej hry prevádzkovanej na jej území ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia obce povinný skončiť jej prevádzkovanie, pričom táto lehota nesmie byť kratšia ako tri mesiace od nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia obce. Odôvodnenie: Navrhovanou právnou úpravou sa zavádza kompetencia pre obec neumožniť prevádzkovanie niektorých hazardných hier na celom jej území, pričom obec je oprávnená rozhodnúť, ktorý druh hazardných hier bude na jej území zakázaný. Jedná sa o tieto druhy hazardných hier: hazardné hry v kasíne, stávkové hry, hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov, hazardné hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo hazardné hry prevádzkované prostredníctvom videohier, charitatívne lotérie a hry, ktoré nie sú hazardnými hrami podľa § 3 ods. 2 písm. a) až h) zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Totožná právna úprava bola účinná od 2012 do 31.12.2012 a vzhľadom k tomu, že predstavitelia obce najlepšie poznajú prostredie svojho územia, tak dokážu zhodnotiť ktoré druhy hazardných hier je potrebné na ich území zakázať. Obmedzovanie kompetencií obce pri zákaze hazardu a jeho volených zástupcov sa ukázali ako nevhodné. Občania si svojich zástupcov volia najmä preto, aby ich zastupovali. Vhodným doplnením tohto inštitútu môže byť povinnosť vyhlásiť referendum, ak bude predložená petícia o tejto otázke. 4. Za bod 17 navrhujeme doplniť nový bod 18 (ostatné body sa prečíslujú): 18. § 10 odsek 6 znie: „(6) Obec je povinná prerokovať návrh všeobecne záväzného nariadenia podľa odseku 4 písm. c), pokiaľ o to petíciou požiada najmenej 10% obyvateľov obce, ktorí dovŕšili 18 rokov veku, a to najneskôr do 6 mesiacov od predloženia petície obyvateľov. Obec vypracuje návrh nariadenia podľa požiadaviek petície a zabezpečí všetky súvisiace procesné úkony spojené so schvaľovaním všeobecne záväzného nariadenia podľa osobitného predpisu. x) Prijatie takéhoto všeobecne záväzného nariadenia obec oznámi bezodkladne ministerstvu s uvedením dátumu jeho účinnosti. Ak obec neprijme všeobecne záväzné nariadenie, ktoré požadujú obyvatelia obce petíciou podľa odseku 5, vyhlási o požiadavke z petície miestne referendum podľa osobitného predpisu 4a). Výsledky miestneho referenda sú záväzné. Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnilo aspoň 30 % oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho referenda. Obecné zastupiteľstvo vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.“. Poznámka pod čiarou k odkazu 4a) znie: „4a) §11a zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov; § 9 zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a § 8a zákona Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice.“. X) §6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Odôvodnenie: Ustanovenie dáva občanom reálne právo ovplyvniť osudy obce. Iniciovať referendum o tejto otázke majú právo aj na základe všeobecných predpisov. Úprava však sfunkčňuje referendum rešpektovaním reality a to znížením potrebnej účasti pre platnosť v tejto otázke. Navrhujeme zakotviť procesnú povinnosť obce vypracovať návrh nariadenie podľa požiadaviek petície a zabezpečiť všetky súvisiace procesné úkony spojené so schvaľovaním nariadenia (zverejnenie na úradnej tabuli, pripomienkovanie a pod.). 5. Navrhujeme nový novelizačný bod č. 19 v znení: 19. § 10 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie: “(7) Ustanovenia § 10 sa primerane vzťahujú na mestskú časť Bratislavy a mestskú časť Košíc.” Pôvodné body č. 18 až 43 sa prečíslujú ako body č. 20 až 45. Odôvodnenie: Podľa Zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a Zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov sú mestské časti obce časťami, ktorá vykonávajú územnú samosprávu, preto pre zabezpečenie riešenia hazardných hier pre každú mestskú časť je potrebné explicitne uviesť túto možnosť v zákonnom ustanovení. 6. Žiadame vypustiť text bodu 46. Odôvodnenie: Ide o jasný krok v prospech hazardu a proti petíciám občanov ktorí sa sťažujú. Odoberá sa právo obciam reagovať na zmenu situácie v obci vyjadrením vo primeranom čase podľa súčasného ods.15): Platnosť vyjadrenia obce podľa odseku 5 písm. i) a odseku 7 písm. c) je jeden kalendárny rok. Prevádzkovateľ hazardnej hry je počas platnosti individuálnej licencie povinný bezodkladne predložiť ministerstvu na každý kalendárny rok platnosti individuálnej licencie nové vyjadrenie obce podľa prvej vety. 7. Navrhujeme nový novelizačný bod č. 46 “46. V § 21 ods. 5 písm. i.) znie: “i) súhlas obce s prevádzkovaním kasína na jej území.”. Pôvodné body č. 44 a 45 sa prečíslujú ako body č. 47 a 48. 8. Navrhujeme nový novelizačný bod č. 49 “49. V § 21 ods. 7 písm. c.) slová “vyjadrenie obce k umiestneniu” nahrádzajú slovami “súhlas obce s umiestnením”. Odôvodnenie: Návrhy zjednocujú podmienku pre získanie licencie a posilňujú postavenie miestnej samosprávy - pre udelenie licencie na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne a prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a prevádzkovanie videohier bude potrebný súhlas obce namiesto vyjadrenia, tak ako je to v prípade prevádzkovania stávkových hier a binga. Pôvodné body č. 46 až 102 sa prečíslujú ako body č. 50 až 106. 9. V bode 50 návrhu (§ 24) navrhujeme ponechať aj pôvodné znenie § 24. Odôvodnenie: Považujeme za dôležité, aby ostala identifikácia výherných automatov. 10. Navrhujeme vypustiť bod 52. Odôvodnenie: Pôvodná formulácia umožňovala odmietnuť udelenie licencie ak nie sú splnené podmienky v § 20 a 21 zákona v tomto znení môže ministerstvo odmietnuť udelenie licencie iba ak nie sú splnené podmienky opísané v § 21, ods. 5 a 6. Považujeme za potrebné ponechať pôvodný rozsah podmienok: Napr. podmienku stanovenú v § 21, ods. 7 (7) K žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a prevádzkovanie videohier musí žiadateľ okrem dokladov a skutočností uvedených v § 20 ods. 4, 6 a 10 priložiť alebo v nej uviesť aj a) počet takýchto technických zariadení alebo terminálov a zariadení používaných pri prevádzkovaní videohier, b) adresy miest, v ktorých sa budú takéto technické zariadenia alebo videohry prevádzkovať, c) súhlas obce k umiestneniu týchto technických zariadení alebo zariadení používaných pri prevádzkovaní videohier. 11. Navrhujeme doplniť nový bod 63 za pôvodný bod 62 (ostatné body sa primerane prečíslujú) , ktorý znie: 63. V § 35 ods. 11 sa vypúšťajú slová: „s výnimkou ich prevádzkovania v herni,“ Odôvodnenie: Ochrana mladistvých vyžaduje, aby boli čo najmenej vystavení riziku hazardu. Na prevádzkovanie výherných automatov v herni by sa mali vzťahovať rovnaké pravidlá ako na prevádzkovanie výherných automatov mimo herní. A teda aby bolo zakázané prevádzkovať aj herne vo vzdialenosti do 200 metrov od školy, školských zariadení, zariadení sociálnych služieb pre deti a mládež a ubytovní mládeže. Keďže návrh Ministerstva financií túto vec nerieši, navrhujem upraviť § 35 ods. 11 tak, aby uvedená výnimka z povinnosti dodržiavania ochrannej zóny pre herne bola zo znenia zákona vypustená. 12. V bode 70. Navrhujeme v navrhovanom § 35a ods. 2 znenie písmena a) nahradiť znením: „a) ktoré sú členmi domácnosti 18a) na účely pomoci v hmotnej núdzi, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Odôvodnenie: V zmysle uplatnenej pripomienky nebudú v registri vylúčených osôb zaregistrovaní len príjemcovia pomoci v hmotnej núdzi, ako to navrhuje predkladateľ, ale aj fyzické osoby, ktoré sa s príjemcom pomoci v hmotnej núdzi spoločne posudzujú a sú členmi domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Upozorňujem, že v prípade, ak by bol v registri vylúčených osôb evidovaný len príjemca pomoci v hmotnej núdzi ustanovenie by neplnilo svoj účel, nakoľko by nevylučovalo z účasti na hazardných hrách ďalšie fyzické osoby, ktoré sa podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi s príjemcom pomoci v hmotnej núdzi spoločne posudzujú a sú zohľadnené aj pri posudzovaní nároku na pomoc v hmotnej núdzi a určení výšky pomoci v hmotnej núdzi. 13.V bode 70, § 35a, ods. 2 písm. c) navrhujeme vypustiť slová „a o ich vylúčenie požiadala blízka osoba.“ Odôvodnenie: Domnievame sa, že aj keď takáto osoba nemá blízku osobu musí byť chránená vzhľadom k svojej chorobe. 14. V bode 70, § 35a, ods. 2 navrhujeme doplniť nové písmena d), e) a f) ktoré znejú: „d) ak o jej vylúčenie požiadala manžel alebo manželka osoby, ktorá má s osobou bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a vyjadrila nesúhlas s nakladaním so spoločným bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov formou vkladov a hrania, okrem prípadu, ak osoba, o ktorej vylúčenie ide preukáže, že financie, ktorými disponuje pre účely hry sú v jej výlučnom vlastníctve. e) osoby, ktoré majú súdom nariadenú vyživovaciu povinnosť voči maloletým deťom a pre neplnenie tejto povinnosti je vedené exekučné konanie, f) evidovaní uchádzači o zamestnanie.“ Odôvodnenie: Väčšina osôb ktoré trpia chorobou patologického hráčstva sa nemieni liečiť a diagnostikovať. Utrpenie blízkych osôb je sociálne neudržateľné. Kým sa dosiahne súdne riešenie rozdelenie BSM, majetok manžela alebo manželky hráča je buď v herni, založený a spoločný majetok často zaťažujú dlhy, ktoré zničia celú rodinu vrátane detí. Nakladanie so spoločným majetkom v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je vecou ich spoločnej dohody a musí byť rešpektovaná. Podľa § 145 Občianskeho zákonníka Bežné veci týkajúce sa spoločných vecí síce môže vybavovať každý z manželov. V ostatných veciach je potrebný súhlas oboch manželov; inak je právny úkon neplatný. Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločných vecí sú oprávnení a povinní obaja manželia spoločne a nerozdielne. Nerešpektovanie týchto ustanovení herňami spôsobuje množstvo neplatných právnych úkonov, pretože poväčšine manželky žiaden súhlas na vloženie vkladu t. j. prehajdákanie majetku formou hazardu nikdy nedali. Z dôvodu ochrany osôb a ich rodín ohrozených chudobou, navrhujeme zaradiť do registra aj evidovaných uchádzačov o zamestnanie a osoby, ktoré majú súdom nariadenú vyživovaciu povinnosť voči maloletým deťom a pre neplnenie tejto povinnosti je vedené exekučné konanie. (Primerane tejto úprave sa upravia nasledujúce odseky). 15. V bode 70, navrhované znenie §35a ods. 4 „ Údaje podľa odseku 3 písm. a) , b) a f) o osobách poberajúcich pomoc v hmotnej núdzi poskytuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny18ac) denne a do registra vylúčených osôb ich zapisuje správca registra. Údaje podľa odseku 3 písm. a), b) a d) o osobách, ktoré sami požiadali o vylúčenie alebo o ich vylúčenie požiadala ich blízka osoba, poskytuje prevádzkovateľ hazardnej hry správcovi registra bezodkladne. Na tento účel určí správca registra elektronickú adresu, ktorú zverejní na svojom webovom sídle. Údaje podľa odseku 3 písm. e) poskytuje z Centrálneho registra exekúcii Slovenská komora exekútorov vždy k prvému kalendárnemu dňu v mesiaci. Odôvodnenie: Precizuje sa poskytovanie údajov potrebných pre tvorbu registra vylúčených osôb. V súvislosti osobami, ktoré majú súdom nariadenú vyživovaciu povinnosť voči maloletým deťom a pre neplnenie tejto povinnosti je vedené exekučné konanie sa zavádza povinnosť poskytovania údajov z Centrálneho registra exekúcii vedeného Slovenskou komorou exekútorov v zmysle ustanovenia § 211a zákona č.233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov. 16.V bode 70, § 35a, ods. 5 navrhujeme nahradiť slová „blízka osoba je povinná“ slovami „lekár osoby, trpiacej chorobou patologického hráčstva je povinný“. Odôvodnenie: Ide o medicínsky indikovaný postup, preto táto povinnosť musí byť v rukách lekára indikujúceho chorobu. V záujme ochrany (psychického) zdravia osoby, ktorej bola diagnostikovaná choroba patologického hráčstva a najmä v záujme ochrany tejto osoby a jej rodiny pred ohrozením chudobou, nie je dôvod, aby patologický hráč mal možnosť ďalej hrať hazardné hry. 17.V bode 98 (§ 54, ods. 6) navrhujeme vypustiť slovo „opakovane“. Odôvodnenie. Porušenie podmienok môže byť natoľko závažné, že môže odôvodniť odobratie licencie aj pri jednom ale veľmi závažnom porušení. 18. Navrhujeme v čl. I bode 98 navrhovanom § 55 ods. 1 za písmeno a) vložiť nové písmena b) a c) , ktoré znejú: „b) umožnila fyzickej osobe mladšej ako 18 rokov účasť na hazardnej hre, c) umožnila fyzickej osobe vylúčenej z účasti na hazardných hrách podľa § 35a ods. 2 účasť na hazardnej hre“ Odôvodnenie: Nasledujúce písmená je potrebné primerane preznačiť. Zároveň navrhujeme v čl. I bode 98 navrhovanom § 55 ods. 2 za písmeno a) vložiť nové písmeno b), ktorým sa stanoví sadzba pokuty za spáchanie priestupku umožnenia účasti na hazardnej hre fyzickej osobe mladšej ako 18 rokov fyzickej osobe vylúčenej z účasti na hazardných hrách podľa § 35a ods. 2. Navrhujeme zvýšenie sadzby pokuty za spáchanie priestupku umožnenia účasti na hazardnej hre fyzickej osobe mladšej ako 18 rokov a fyzickej osobe vylúčenej z účasti na hazardných hrách podľa § 35a ods. 2 v rozsahu od 160 eur do 3 000 eur. Nasledujúce písmená je potrebné primerane preznačiť. Odôvodnenie: Z dôvodu dosiahnutia efektívnejšej ochrany fyzických osôb mladších ako 18 rokov a fyzických osôb vylúčených z účasti na hazardných hrách podľa § 35a ods. 2 navrhujeme zavedenia osobitnej skutkovej podstaty priestupku v oblasti hazardných hier a zvýšenú sadzbu pokuty. 20.V čl. III bod 2, (§ 230, ods. 2) navrhujeme doplniť: „spočívajúce priamo v napomáhaní prevádzkovania hazardných hier“ Odôvodnenie: Navrhujeme kvôli právnej istote a spravodlivosti upresniť povahu činnosti, ktorá je vykonávaná pre osoby porušujúce zákon prevádzkovaním hazardnej hry bez licencie. 21. Navrhujeme doplniť novelizačný bod 102 tak, že v § 58m sa za ods. 19 vkladá nový ods. 20, ktorý znie: “(20) Petícia podľa § 10 ods. 6 účinného do 31. decembra 2016, na základe ktorej nebolo do nadobudnutia účinnosti tohto zákona schválené všeobecne záväzného nariadenia v obci sa považuje za petíciu podľa § 10 ods. 5 účinného od 1. januára 2016. ” Odôvodnenie: V nadväznosti na vyššie uvedené návrhy je potrebné v prechodných ustanovenia upraviť spôsob vybavenia petícií podľa súčasnej právnej úpravy. Všetky predložené pripomienky považujeme za zásadné. V prípade, že ministerstvo nevyhovie pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti: Žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti: Ing. Ján Mrva, Pri mlyne 30, 831 07 Bratislava; starosta mč Bratislava - Vajnory Ing. Peter Šramko, Heyrovského 6, Bratislava 841 03; starosta mč Bratislava – Lamač a osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy Petičný výbor Bratislava bez hazardných hier: Mgr. Ján Komara, Beňadická 14, 851 06 Bratislava

Autor: Chromík, Anton, JUDr. Mgr.
Pripomienka k: čl. I, bod 15
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: Bod 15 navrhujeme vypustiť.   Odôvodnenie   Žiadame zachovať kompetenciu dozoru nad dodržiavaním zákona aj pre obce. Hazard zasahuje silne miestne spoločenstvá a majú preto právo vykonávať dozor. Zmenšením počtu orgánov dozoru sa zvyšuje riziko korupcie a zhoršuje možnosť výberu odvodov.

Autor: Chromík, Anton, JUDr. Mgr.
Pripomienka k: čl. I, bod 50
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: V bode 50 návrhu (§ 24)  navrhujeme ponechať aj pôvodné znenie § 24.   Odôvodnenie: Považujeme za dôležité, aby ostala identifikácia výherných automatov.

Autor: Chromík, Anton, JUDr. Mgr.
Pripomienka k: všeobecne k čl. I návrhu
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: Navrhujeme doplniť ďalšie body nasledovne:   Za bod 16 navrhujeme doplniť nový bod 17 a 18 /ostatné body sa prečísľujú/:   „17. V pôvodnom § 10 ods. 5, písm. d) sa vypúšťajú slová: „za podmienok podľa odseku 6“.     18. § 10 odsek 6 znie: „(6) Obec je povinná rokovať o návrhu všeobecne záväzného nariadenia podľa odseku 4 písm. c, pokiaľ o to petíciou požiada najmenej 30% obyvateľov obce, ktorí dovŕšili 18 rokov veku. Prijatie takéhoto všeobecne záväzného nariadenia obec oznámi bezodkladne ministerstvu s uvedením dátumu jeho účinnosti. Ak obec neprijme všeobecne záväzné nariadenie, ktoré požadujú obyvatelia obce petíciou podľa odseku 5, vyhlási  o požiadavke z petície miestne referendum podľa osobitného predpisu 4a). Výsledky miestneho referenda sú záväzné.  Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnilo aspoň 20 % oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho referenda. Obecné zastupiteľstvo vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.“.   Poznámka pod čiarou k odkazu 4a) znie: „4a) §11a zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov; § 9 zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a § 8a zákona Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice.“.“ Odôvodnenie:   Bod 17. Obmedzovanie kompetencií obce pri zákaze hazardu a jeho volených zástupcov sa ukázali ako nevhodné. Občania si svojich zástupcov volia najmä preto, aby ich zastupovali. Vhodným doplnením tohto inštitútu môže byť povinnosť vyhlásiť referendum, ak bude predložená petícia o tejto otázke.   Bod 18. Ustanovenie dáva občanom reálne právo ovplyvniť osudy obce. Iniciovať referendum o tejto otázke majú právo aj na základe všeobecných predpisov. Úprava však sfunkčňuje referendum rešpektovaním reality a to znížením potrebnej účasti pre platnosť v tejto otázke.

Autor: Chromík, Anton, JUDr. Mgr.
Pripomienka k: čl. I, bod 46
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: 5.    Žiadame vypustiť text bodu 46.   Odôvodnenie:     Ide o jasný krok v prospech hazardu a proti petíciám občanov ktorí sa sťažujú.  Odoberá sa právo obciam reagovať na zmenu situácie v obci vyjadrením vo primeranom čase podľa súčasného ods.15): Platnosť vyjadrenia obce podľa odseku 5 písm. i) a odseku 7 písm. c) je jeden kalendárny rok. Prevádzkovateľ hazardnej hry je počas platnosti individuálnej licencie povinný bezodkladne predložiť ministerstvu na každý kalendárny rok platnosti individuálnej licencie nové vyjadrenie obce podľa prvej vety.

Autor: Chromík, Anton, JUDr. Mgr.
Pripomienka k: čl. I, bod 67
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: V bode 67 navrhujeme za slová štátnej lotérii doplniť slová: „alebo hazardným hrám“.   Odôvodnenie Hry zameniteľné, zhodné alebo podobné hazardným hrám nepatria pod reguláciu a ich právne postavenie by ostalo neregulované, pričom by jednoznačne išlo o zameniteľné hry, ktoré môžu mať rovnako zhubné efekty pre hráčov. Touto úpravou sa môže zamedziť obchádzaniu zákona a odvodov napr. formou kvízomatov.

Autor: Chromík, Anton, JUDr. Mgr.
Pripomienka k: čl. I, bod 52
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: Navrhujeme vypustiť bod 52. Odôvodnenie: Pôvodná formulácia umožňovala odmietnuť udelenie licencie ak nie sú splnené podmienky v § 20 a 21 zákona v tomto znení môže ministerstvo odmietnuť udelenie licencie iba ak nie sú splnené podmienky opísané v § 21, ods. 5 a 6. Považujeme za potrebné ponechať pôvodný rozsah podmienok: Napr. podmienku stanovenú v § 21, ods. 7 (7) K žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a prevádzkovanie videohier musí žiadateľ okrem dokladov a skutočností uvedených v § 20 ods. 4, 6 a 10 priložiť alebo v nej uviesť aj a) počet takýchto technických zariadení alebo terminálov a zariadení používaných pri prevádzkovaní videohier,   b) adresy miest, v ktorých sa budú takéto technické zariadenia alebo videohry prevádzkovať,   c) vyjadrenie obce k umiestneniu týchto technických zariadení alebo zariadení používaných pri prevádzkovaní videohier.

Autor: Chromík, Anton, JUDr. Mgr.
Pripomienka k: čl. I bod 8
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: V bode 8 navrhujeme doplniť za slová „pre neudelenie individuálnej licencie.“ vetu: Individuálnu licenciu však nie je možné udeliť, ak je v obci prijaté všeobecne záväzné nariadenie podľa  § 10 ods. 4 písm. c), ktorým je obmedzené prevádzkovanie hazardných hier a udelenie individuálnej licencie sa žiada aj na obdobie, v ktorom bude všeobecne záväzné nariadenie podľa  § 10 ods. 4 písm. c) účinné.   Odôvodnenie   Spresnenie navrhované predkladateľom, že len prerokovanie petície nemôže byť dôvodom na neudelenie licencie chápeme avšak prijaté všeobecne záväzné nariadenie hoci jeho účinnosť je stanovená neskôr by malo rešpektované pri vydávaní licencii a ich časovom období a má  byť efektívnou prekážkou na udeľovanie nových licencií do budúcnosti na časové obdobie, keď už nebude povolené prevádzkovanie hazardných hier.

Autor: Chromík, Anton, JUDr. Mgr.
Pripomienka k: čl. I, bod 98
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: V bode 98, (§ 54, ods. 7) navrhujeme doplniť na konci text:   „Osoba, ktorej získanie majetkového  prospechu v súvislosti s porušením ustanovení spôsobilo škodu a takáto škoda jej bola priznaná právoplatným súdnym rozhodnutím  a napriek súdnemu rozhodnutiu v jej prospech nie je úspešná vo vymáhaní dlžnej sumy  má nárok na úhradu tejto sumy, zo sumy, ktorá bola uhradená do štátneho rozpočtu podľa predchádzajúcej vety.“   Odôvodnenie: Uloženie povinnosti uhradiť sumu nesmie byť na úkor osoby, ktorá mala škodu z majetkového prospechu.  

Autor: Chromík, Anton, JUDr. Mgr.
Pripomienka k: čl. I, bod 53
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: V bode 53 (§ 27) navrhujeme vypustiť slová: na základe podnetu orgánu dozoru.   Odôvodnenie:     Obmedzenie práva odňať licenciu iba na podnet orgánu dozoru považujeme za neúplné a nevhodné. Orgán, ktorý rozhoduje môže rozhodovať aj na základe podnetov iných orgánov či svojej vlastnej činnosti.

Autor: Chromík, Anton, JUDr. Mgr.
Pripomienka k: čl. I, bod 98
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: V bode 98 (§ 54, ods. 6) navrhujeme vypustiť slovo „opakovane“.   Odôvodnenie. Porušenie podmienok môže byť natoľko závažné, že môže odôvodniť odobratie licencie aj pri jednom ale veľmi závažnom porušení.

Autor: Chromík, Anton, JUDr. Mgr.
Pripomienka k: čl. I, bod 54
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: V bode 54 navrhujeme vypustiť slová potencionálne.   Odôvodnenie:   Slovo riziko znamená práve potenciu, t. j. možnosť. Význam slova „riziko” v Slovníku slovenského jazyka: riziko, -a stred. možnosť straty, nebezpečenstva, škody ap.: r. podnikania; robiť, konať, podnikať niečo na vlastné r.; Bohatol pomaly, bez rizika. (Min.) Partizánsky boj sa vždy viedol s rizikom nevinných obetí.(Tat.) Riziko omylov a porážok bolo minimálne. (Mňač.); rizikový príd. m. súvisiaci s rizikom; spojený s rizikom: r-á prirážka; r-é pracovisko na ktorom sa robí nebezpečná práca  

Autor: Chromík, Anton, JUDr. Mgr.
Pripomienka k: čl. I bod 48
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: Navrhujeme v bode 48 vypustiť slovo potencionálne.   Odôvodnenie:   Slovo riziko znamená práve potenciu, t. j. možnosť.  Význam slova „riziko” v Slovníku slovenského jazyka: riziko, -a stred. možnosť straty, nebezpečenstva, škody ap.: r. podnikania; robiť, konať, podnikať niečo na vlastné r.; Bohatol pomaly, bez rizika. (Min.) Partizánsky boj sa vždy viedol s rizikom nevinných obetí.(Tat.) Riziko omylov a porážok bolo minimálne. (Mňač.); rizikový príd. m. súvisiaci s rizikom; spojený s rizikom: r-á prirážka; r-é pracovisko na ktorom sa robí nebezpečná práca

Autor: Chromík, Anton, JUDr. Mgr.
Pripomienka k: čl. I bod 49
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: V bode 49 § 23, ods. 3 návrhu navrhujeme vypustiť slová „na základe podnetu orgánu dozoru“.   Odôvodnenie:   Obmedzenie možnosti odňať licenciu obci alebo ministerstvu iba na podnety orgánov dozoru je nevhodné. Obce a ministerstvo sú postavené iba do úlohy štatistov a strácajú možnosti posúdiť okolnosti a údaje aj bez podnetu.

Autor: Chromík, Anton, JUDr. Mgr.
Pripomienka k: § 35, ods. 11
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: Navrhujeme doplniť nový bod 63 za pôvodný bod 62 (ostatné body sa primerane prečísľujú) , ktorý znie: 63. V § 35 ods. 11 sa vypúšťajú slová: „s výnimkou ich prevádzkovania v herni,“   Odôvodnenie: Ochrana mladistvých vyžaduje, aby boli čo najmenej vystavení riziku hazardu.  

Autor: Zajac, Pavol, Ing.
Pripomienka k: vlastný materiál
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: 1. V § 3 odsek 3 sa za slovo „obce“ vkladá čiarka a text, ktorý znie: „alebo mestskej časti Bratislavy, alebo mestskej časti Košíc“. 2. V § 10 sa v úvodnej vete odseku 5 za slovo „Obec“ vkladá čiarka a text: „mestská časť Bratislavy a mestská časť Košíc“. 3. V § 10 odsek 5 písmeno d) znie: „d) môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením, že hazardné hry podľa § 3 ods. 2 písm. b), d), e), a i) nie je možné prevádzkovať na jej území, pričom toto všeobecne záväzné nariadenie musí platiť na celom území obce, alebo mestskej časti Bratislavy, alebo mestskej časti Košíc a musí sa vzťahovať na všetky hazardné hry podľa § 3 ods. 2 písm. b), d), e) a i); na prevádzkovateľa hazardnej hry, ktorému bola udelená individuálna licencia na prevádzkovanie hazardnej hry pred nadobudnutím účinnosti všeobecne záväzného nariadenia, sa toto všeobecné záväzné nariadenie nevzťahuje do doby skončenia platnosti tejto individuálne licencie.“. 4. V § 10 odsek 6 znie: „(6) Prijatie takéhoto všeobecne záväzného nariadenia obec, alebo mestská časť Bratislavy, alebo mestská časť Košíc oznámi bezodkladne ministerstvu s uvedením dátumu jeho účinnosti.“. 5. V § 35 odsek 11 sa vypúšťajú slová „s výnimkou ich prevádzkovania v herni,“. Zdôvodnenie : Bod 1-4 : Cieľom týchto navrhovaných pripomienok je umožniť obciam, mestám a mestským častiam Bratislavy a Košíc regulovať prevádzkovanie hazardných hier na svojom území. Túto reguláciu vykoná obec, mesto alebo mestská časť Bratislavy a Košíc vydaním všeobecne záväzného nariadenia bez predchádzajúcej podmienky petície 30% oprávnených občanov. K bodu 5 : ruší sa výnimka, že vo vzdialenosti do 200 metrov od školy, školských zariadení, zariadení sociálnych služieb pre deti a mládež a ubytovní mládeže, je možné prevádzkovať herne. Takže 200 m od týchto školských a sociálnych zariadení sa zakáže prevádzkovať aj herne.