LP/2016/744 Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 29/2006 Z. z. o vzore a náležitostiach tlačív, kontrolných nálepiek, pečiatok a o vzore označenia stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly, pracoviska kontroly originality a pracoviska montáže plynových zariadení a o vzore a náležitostiach preukazu kontrolóra povereného vykonávať štátny odborný dozor v znení neskorších predpisov

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 29/2006 Z. z. o vzore a náležitostiach tlačív, kontrolných nálepiek, pečiatok a o vzore označenia stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly, pracoviska kontroly originality a pracoviska montáže plynových zariadení a o vzore a náležitostiach preukazu kontrolóra povereného vykonávať štátny odborný dozor v znení neskorších predpisov
Z technických príčin nebolo možné vytvoriť návrh vyhlášky v editore právnych predpisov. Vlastný materiál, dôvodovú správu, všeobecnú časť, osobitnú časť a obal pripájame ako nepovinné prílohy.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.8.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I Nesúhlasíme s tým, aby emisná plaketa bola súčasťou kontrolnej nálepky o emisnej kontrole. Ak je to jediným dôvodom predloženia návrhu novely vyhlášky č. 29/2006 Z. z., tak žiadame nepokračovať v jej ďalšom legislatívnom procese a ponechať v súčasnosti používané kontrolné nálepky o emisnej kontrole. Emisnú plaketu navrhujeme vydávať ako samostatnú nálepku, čo si pravdepodobne vyžiada najskôr legislatívne úpravy v zákone č. 725/2004 Z. z., ktorý v súčasnosti vydávanie emisných plakiet nijak neupravuje. Odôvodnenie: Emisná plaketa slúži na označenie motorového vozidlá, ktorému je povolený vjazd do nízkoemisnej zóny s príslušnou emisnou triedou. Z toho vyplýva, že potreba mať vozidlo opatrené emisnou plaketou sa nevzťahuje plošne na všetky motorové vozidlá, ale len na tie, ktoré chcú mať povolený vjazd do nízkoemisnej zóny. Aj napriek niekoľkým výhodám vyplývajúcim z toho, že by emisná plaketa bola súčasťou kontrolnej nálepky, na základe viacerých dôvodov máme za to, že v konečnom dôsledku to nie je najvhodnejším riešením. Napriek konštatovaniu v doložke vybraných vplyvov, že navrhovaný materiál nebude mať žiadne vplyvy na podnikateľské prostredie ani sociálne vplyvy, máme o absencii negatívnych vplyvov vážne pochybnosti. Kontrolná nálepka sa oproti súčasnosti zväčší (z rozmerov 57 x 40 mm na rozmery 57 x 57 mm) a bude obsahovať farebné odlišné vyobrazenie emisných tried vozidla, teda možno predpokladať, že stanice emisných kontrol si z toho vyplývajúce zvýšené náklady premietnu do cien za vydanie kontrolnej nálepky. Náklady na to by tak boli celoplošné a neniesli by ich iba prevádzkovatelia tých motorových vozidiel, ktorí chcú vstúpiť do nízkoemisnej zóny, ale všetci prevádzkovatelia vozidiel, ktorí zo zákona musia pravidelne podrobovať vozidlo emisným kontrolám. Navyše všetci prevádzkovatelia vozidiel budú musieť znášať tieto náklady opakovane a pravidelne (pri každej emisnej kontrole), hoci emisná trieda je bežne nemenná a vydanie emisnej plakety by teda mala byť jednorazová záležitosť na celú existenciu vozidla. Vydanie emisnej plakety by malo byť len formálnym administratívnym úkonom, keďže pri tom nie je nijak potrebné reálne, fyzicky overovať nejaké technické vlastnosti vozidla. Emisná trieda býva uvádzaná priamo v osvedčení o evidencii, resp. štandardne je ju možné z neho zistiť. Pri vozidlách, ktoré povinne nepodliehajú emisnej kontrole a ktoré chcú vstúpiť do nízkoemisnej zóny (týka sa to predovšetkým zahraničných vozidiel a vozidiel kategórie L), by sa teda vyžadovalo absolvovanie administratívnej emisnej kontroly, čo je len kvôli vydaniu emisnej plakety neúmerne časovo, administratívne aj finančne náročný proces. Podľa skúseností zo zahraničia je zrejmé, že emisná plaketa býva vydávaná samostatne, a to práve z dôvodu, že ide o administratívne jednoduchý a finančne nenáročný úkon, viazaný len na obmedzený okruh vozidiel a platiaci počas celej životnosti vozidla. Nemeckú emisnú plaketu je možné si objednať cez internet za 8 až 12 eur. Máme tiež za to, že navrhované rozmery samotnej emisnej plakety (20,5 x 50 mm) sú pomerne malé, pričom do budúcnosti možno uvažovať aj nad čiastočne automatickou kontrolou oprávnenosti vjazdu vozidiel do nízkoemisnej zóny, teda by emisná plaketa mala byť takých rozmerov, aby ju bolo možné aj strojovo čítať technickými prostriedkami. Rozdielne rozmery nálepiek o technickej a emisnej kontrole, ako aj z toho plynúce rozdielne umiestnenie rokov a mesiacov platnosti na nich, by pôsobili disproporčne a mohli by spôsobovať ťažkosti tak pri vyznačovaní platnosti technikmi staníc emisnej kontroly, ako aj následne pri vizuálnej kontrole príslušníkmi Policajného zboru. Pri samostatnej emisnej plakete by na ňu bolo možné napr. aj zapisovať VIN číslo, čím by sa zamedzilo ich zneužívaniu alebo uvažovať aj nad inými subjektmi, ktorí by ich mohli vydávať ako len stanice emisnej kontroly. Zásadná pripomienka Odoslaná 4.8.2016 Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 29.2006 Z. z. o vzore a náležitostiach tlačív, kontrolných nálepiek, pečiatok a o vzore označenia stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly, pracoviska kontroly originality a pracoviska bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.8.2016 Detail
Klub 500 (Klub 500) všeobecne Klub 500 nesúhlasí so znením a cieľom predloženej Vyhlášky. Na základe schválených pravidiel, ktoré schválila Vláda SR svojim uznesením v apríli 2015 a sú obsiahnuté v Jednotnej metodike na posudzovanie vplyvov sme presvedčení, že predložená vyhláška má zásadný vplyv na podnikateľské prostredie a je potrebné v zmysle pravidiel Jednotnej metodiky vykonať analýzu vplyvov ako aj konzultácie s podnikateľskými subjektami. V žiadnom prípade nemôžeme súhlasiť s názorom predkladateľa, že Vyhláška nemá žiaden vplyv na podnikateľské prostredie. Vzhľadom na skutočnosť, že z hľadiska procesných pravidiel, ktoré sú záväzné pre orgány verejnej správy a ktoré prijala vláda, nedošlo k správnemu postupu, Klub 500 trvá na stiahnutí materiálu z legislatívneho procesu. Zásadná pripomienka Odoslaná 4.8.2016 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) všeobecne k návrhu Súhlasíme s návrhom Odôvodnenie: „ Kontrolnú nálepku s aplikovanou plaketou pre motorové vozidlá „ navrhnutou MDVaRR SR, nakoľko nebudú musieť vodiči v prípade potreby nalepovať ďalšiu nálepku pri vstupe do takejto emisnej zóny. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.8.2016 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 1. Zásadná pripomienka k materiálu ako celku RÚZ navrhuje stiahnuť predmetný materiál z legislatívneho procesu a nepokračovať v jeho ďalšej príprave. Odôvodnenie: 1. V súčasnosti nie je dôvod uvádzať emisnú triedu vozidla na prednom skle (jedná sa fakticky o prepis údajov v OEV na predné sklo vozidla nezávisle od toho, či vozidlo splnilo podmienky STK/EK alebo nie). Takáto potreba vznikne pri transpozícii EU legislatívy v oblasti zavádzania a označovania „nízkych emisných zón (NEZ)“. Je potrebné počkať, ako sa s touto problematikou vyrovnajú ministerstvá, ktoré majú uvedenú problematiku v gescii. 2. Zavedením označovania emisných zón na prednom skle predmetným návrhom by bol vytvorený precedens, ktorý by v prípade prevzatia do legislatívy o zavádzaní a označovaní NEZ mohol vstúpiť do celého pripravovaného systému ako nesystémový prvok, ktorý nie je v súčasnosti prekonzultovaný s gestormi zákona o NEZ. 3. V prípade prevzatia navrhovaného značenia gestormi zákona, ktorým sa zavádzajú NEZ vyvstáva celý balík otázok a konzekvencií s dopadom na súčasných ale aj budúcich prevádzkovateľov vozidiel/občanov SR. 4. Označovanie pre vstup do NEZ je treba poňať v širšom kontexte a prediskutovať ho na úrovni EC, aby došlo k harmonizácii. 5. Nevidíme dôvod na zmenu vizuálu iba ak by u zákonodarcu bola snaha doplniť do súčasného systému označovania vykonania EK „ochranné prvky“, predražujúce celý proces. Ochranné prvky sú neadekvátne, nakoľko vozidlá PZ sú vybavené na úrovni 21. storočia elektronickým systémom rozpoznávania ŠPZ a v reálnom čase dokážu identifikovať vozidlo pohybujúce sa po cestných komunikáciách, ktoré nemá STK/EK. Falšovanie teda nemá zmysel. Naopak je otázne, či pri takejto technike, ktorá bola zakúpená z prostriedkov daňových poplatníkov, je nutná ďalšia „dokonalejšia nálepka“, resp. či vôbec do budúcna uvažovať o nálepkách (podobne ako tomu je u diaľničných nálepiek). 6. Pripravované opatrenie by malo: a. negatívny vplyv na podnikateľské prostredie – zvýšenie nákladov na STK/EK, povinnosť absolvovať „administratívnu EK“ (považujeme za „šikanózne“ správanie) b. pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie – u firiem zapojených do procesu návrhu, výroby a distribúcie nových nálepiek a staníc EK Máme za to, že negatíva by v prípade uplatnenia precedensu (prevzatie systému označovania do legislatívy o zavádzaní a označovaní NEZ) prevyšovali pozitíva. Zásadná pripomienka Odoslaná 4.8.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s Legislatívnymi pravidlami vlády SR (ďalej len „LPV“) [napr. v čl. I bode 1 v § 5 ods. 4 a 5 slová „motorové vozidlá“ z písmen a) až d) uviesť v úvodnej vete, v odseku 6 za slovom „textové“ vložiť slovo „označenie“, bod 2 § 17b písm. c) zosúladiť s bodom 57 prílohy č. 1 LPV, v bode 4 prílohe č. 10 časti III Emisná plaketa na vnútorné použitie bode 2. Špecifikácia emisnej plakety za slovom „plakety“ doplniť slovo „musí“]. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.8.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že návrh nemá vplyv na rozpočet verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.8.2016 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) prílohe č. 10, čl. IV, bode 4, písm. D V prílohe č. 10, čl. IV, bode 4, písm. D Vzor kontrolnej nálepky s aplikovanou emisnou plaketou pre motorové vozidlá plniace emisný štandard EURO 6 / VI, str. 12 vo vysvetlivkách sú nesprávne uvedené odkazy na normy. Odkazy 1, 4, 5, 6 a 7: STN ISO 7591/Z1 (Zmena 1) bola zrušená od 1. 2. 2009. V súčasnosti je stále platná základná norma STN ISO 7591 Cestné vozidlá. Tabuľky s evidenčným číslom so spätným odrazom pre motorové vozidlá a prívesy. Špecifikácia (30 0105) z roku 1996 spolu s STN ISO 7591/Z4, teda so Zmenou Z4 z roku 2009. Odkaz 2) STN EN ISO 2812-1 z roku 2001 bola 1. 7. 2007 zrušená a nahradená STN EN ISO 2812-1 Náterové látky. Stanovenie odolnosti náterov proti pôsobeniu kvapalín. Časť 1: Ponorenie do kvapalín iných ako voda (ISO 2812-1: 2007) (67 2011). Odkaz 3) STN EN ISO 11341 Náterové látky. Umelé starnutie a vystavenie umelému žiareniu. Vystavenie filtrovanému žiareniu xenónovej výbojky (ISO 11341: 2004) bola zrušená a nahradená normami STN EN ISO 16474-1 Náterové látky. Metódy vystavovania účinkom laboratórnych svetelných zdrojov. Časť 1: Všeobecný návod (ISO 16474-1: 2013) (673100) a STN EN ISO 16474-2 Náterové látky. Metódy vystavovania účinkom laboratórnych svetelných zdrojov. Časť 2: Xenónové lampy (ISO 16474-2: 2013) (67 3100). Vzhľadom na neplatnosť uvedených noriem a na skutočnosť, že sa odkazuje na ich konkrétne ustanovenia, odporúčame predkladateľovi preveriť všetky odkazy po vecnej stránke a upraviť ich podľa platných slovenských technických noriem. Odôvodnenie: Zabezpečenie vecnej správnosti odkazov v právnom predpise vo vzťahu k platným technickým normám a dosiahnutie správnosti uvádzania odkazov na normy podľa legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.8.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) celý dokument Poverená technická služba emisnej kontroly navrhuje predkladateľovi, aby zvážil posunutie navrhovaného termínu účinnosti vyhlášky, alebo v prechodných ustanoveniach stanovil dostatočne dlhé obdobie potrebné na zabezpečenie výberového konania na dodávateľa a vynútenú úpravu informačného systému emisných kontrol. Odôvodnenie: Pred spustením používania navrhovaného vzoru kontrolnej nálepky bude potrebné nielen aby boli vyčerpané skladové zásoby pôvodných kontrolných nálepiek, ale súčasne bude nutné prispôsobiť informačný systém emisných kontrol v súvislosti s potrebou evidovania kontrolných nálepiek a emisných plakiet. Taktiež technická služba ako organizácia zo zákona zodpovedná za výrobu a distribúciu kontrolnej nálepky bude musieť vyhlásiť výberové konanie na dodávateľa navrhovaného vzoru kontrolnej nálepky a emisných plakiet a zmluvne dohodnúť podmienky ich dodania. Následne bude potrebné aby ministerstvo kontrolnú nálepku a emisné plakety schválilo. Súčasne bude potrebné pripraviť a vydať metodiku na správne určenie emisnej triedy vozidla. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.8.2016 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
ZAP SR (Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky) celému materiálu Popis: návrh novely vyhlášky modifikuje doklad o vykonanej emisnej kontrole (emisná nálepka na prednom skle vozidla) tak, že na nálepke bude uvádzaná emisná norma, ktorú vozidlo splnilo pri homologizácii. Zásadná pripomienka: Vnímame predkladanú novelu v predmetných ustanoveniach ako iniciatívny návrh ministerstva, ktorý v súčasnosti nemá opodstatnenie. Preto navrhujeme stiahnuť predmetný materiál z MPK a nepokračovať v jeho ďalšej príprave. Zdôvodnenie: 1. v súčasnosti nie je dôvod uvádzať emisnú triedu vozidla na prednom skle (jedná sa fakticky o prepis údajov v OEV na predné sklo vozidla nezávisle od toho, či vozidlo splnilo podmienky STK/EK alebo nie). Takáto potreba vznikne pri transpozícii EU legislatívy v oblasti zavádzania a označovania „nízkych emisných zón (NEZ)“. Je potrebné počkať, ako sa s touto problematikou vyrovnajú ministerstvá, ktoré majú uvedenú problematiku v gescii. 2. zavedením označovania emisných zón na prednom skle predmetným návrhom by bol vytvorený precedens, ktorý by v prípade prevzatia do legislatívy o zavádzaní a označovaní NEZ mohol vstúpiť do celého pripravovaného systému ako nesystémový prvok, ktorý nie je v súčasnosti prekonzultovaný s gestormi zákona o NEZ. 3. v prípade prevzatia navrhovaného značenia gestormi zákona, ktorým sa zavádzajú NEZ vyvstáva celý balík otázok a konzekvencií s dopadom na súčasných ale aj budúcich prevádzkovateľov vozidiel/občanov SR. 4. označovanie pre vstup do NEZ je treba poňať v širšom kontexte a prediskutovať ho na úrovni EC, aby došlo k harmonizácii. 5. nevidíme dôvod na zmenu vizuálu iba ak by u zákonodarcu bola snaha doplniť do súčasného systému označovania vykonania EK „ochranné prvky“, predražujúce celý proces. Ochranné prvky sú neadekvátne, nakoľko vozidlá PZ sú vybavené na úrovni 21. storočia elektronickým systémom rozpoznávania ŠPZ a v reálnom čase dokážu identifikovať vozidlo pohybujúce sa po cestných komunikáciách, ktoré nemá STK/EK. Falšovanie teda nemá zmysel. Naopak je otázne, či pri takejto technike, ktorá bola zakúpená z prostriedkov daňových poplatníkov, je nutná ďalšia „dokonalejšia nálepka“, resp. či vôbec do budúcna uvažovať o nálepkách (podobne ako tomu je u diaľničných nálepiek). 6. Pripravované opatrenie by malo: a. negatívny vplyv na podnikateľské prostredie – zvýšenie nákladov na STK/EK, povinnosť absolvovať „administratívnu EK“ (považujeme za „šikanózne“ správanie) b. pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie – u firiem zapojených do procesu návrhu, výroby a distribúcie nových nálepiek a staníc EK Máme za to, že negatíva by v prípade uplatnenia precedensu (prevzatie systému označovania do legislatívy o zavádzaní a označovaní NEZ) prevyšovali pozitíva. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K materiálu ako celku Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Všeobecne Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2016 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
SOPK (Slovenská obchodná a priemyselná komora) všeobecná pripomienka Predmetom predloženej novely je zmena vzoru súčasnej kontrolnej nálepky pre motorové vozidlo emisných kontrolách . Zmena spočíva zo zmeny tvaru súčasnej kontrolnej nálepky z vodorovného obdĺžnika na zvislý obdĺžnik, pri zachovaní všetkých doterajších informácií o platnosti vykonanej emisnej kontrol. Jedná sa zviditeľnenie informácie o vykonanej emisnej kontrole. Táto informácia má časovo obmedzenú platnosť, určenú zákonom. Na plakete je vytvorený priestor pre informáciu o emisnom štandarde, ktorú súčasná plaketa nemá. Jedná sa zverejnenie vo forme novej vonkajšej informácie, ktorá je obsiahnutá technickom preukaze vozidla, ktorý prevádzkovateľ motorového vozidla je povinný mať pri prevádzkovaní motorového vozidla. Táto informácia je platná pre celú dobu prevádzkovania motorového vozidla. Nesúvisí s informáciami, ktoré sú obsiahnuté v súčasne platnej kontrolnej plakete. Z uvedeného vyplýva, že pre poskytnutie vonkajšej informácie pre možnosť vstupu vozidla do nízko emisnej zóny sa navrhuje zrušiť doterajší systém kontrolnej informácie o vykonaní zákonnej povinnosti emisnej kontroly motorového vozidla. To je možné považovať za neefektívne a nehospodárne z hľadiska prevádzkovateľov motorových vozidiel. Návrh nereaguje na moderné spôsoby výkonu takejto činnosti. ( Napríklad v SRN, kde držiteľ vozidla zašle naskenované OEV a na jeho poštovú adresu za poplatok 8,90€ je bezodkladne doručená emisná nálepka, ktorú si držiteľ sám nalepí na vozidlo. Vo väčšine štátov EÚ, najmä silne motorizovaných sú tieto dve informácie samostatné.) ODPORÚČAME stiahnuť návrh novely vyhlášky MDPT SR č.29/2006 Z. z. z pripomienkového konania a nepokračovať v ďalšom legislatívnom procese s takým návrhom, ktorý je predložený do MPK Odôvodnenie: Návrh zvyšuje administratívnu náročnosť pre držiteľov motorového vozidla v dôsledku zlúčenia dvoch informácii, a to o zákonom vykonanej emisnej kontrole a druhej informácii o technickej kategórie emisného štandardu motorového vozidla. Pričom jedna informácia má trvalý charakter po celú dobu životnosti vozidla a druhá je časovo obmedzená. Pre prevádzkovateľov navrhnutý spôsob zvýši administratívnu náročnosť, spojenú s vyššími nákladmi za dve rozdielne informácie, v rozdielnej časovej platnosti. Preto je doložka vplyvov je nepravdivá. Takýto spôsob plošne finančne a administratívne zaťaží občanov SR ( nie jasné ako to bude riešené pre cudzincov), a výrazne zhorší podnikateľské prostredie. Zásadná pripomienka Odoslaná 29.7.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.7.2016 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.7.2016 Detail