LP/2016/733 Zákon z ... 2016 o štátnom rozpočte na rok 2017 a Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019

Pridať
ZÁKON
z ... 2016 o štátnom rozpočte na rok 2017 a Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Pridať
Príloha k zákonu č. /2016 Z. z.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
KSK (Košický samosprávny kraj) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) ZÁKON z ... 2016 o štátnom rozpočte na rok 2017 Predložený návrh zákona nemá z pohľadu KOZ SR očakávanú výpovednú hodnotu, nakoľko v ňom absentujú akékoľvek údaje. KOZ SR nepovažuje za korektné, aby medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) prebiehalo k prázdnemu dokumentu. V takejto fáze rozpracovania návrhu nie je možné formulovať konkrétne pripomienky, čo však neznamená, že by si KOZ SR v rámci MPK ku kompletnému návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2017 žiadne neuplatňovala. Zákon o štátnom rozpočte je možné posúdiť len ak je jeho súčasťou aj „Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019“ vrátane výdavkov jednotlivých kapitol. S prihliadnutím na prebiehajúce kolektívne vyjednávanie vo verejnom sektore, KOZ SR požaduje vytvoriť dostatočnú rezervu na reálne navýšenie výdavkov na školstvo a zdravotníctvo vrátane rastu miezd štátnych zamestnancov a zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme. Zásadná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K obalu návrhu Z obalu materiálu je potrebné odstrániť duplicitné označenie „z ... 2016“ a vypustiť z obsahu materiálu bod 10 ako duplicitný s bodom 7. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
Klub 500 (Klub 500) všeobecne k materiálu Klub 500 nesúhlasí s obsahom predloženého zákona, nakoľko neobsahuje výšku finančných prostriedkov v jednotlivých oblastiach. Materiál a jeho odborné pripomienkovanie, čo je obsahom MPK, tým stráca význam. Klub 500 zásadne nesúhlasí, aby tak ako vyplýva z predkladanej legislatívy, boli zvyšované príjmy štátneho rozpočtu na úkor podnikateľských subjektov zavádzaním nových daní, odvodov a poplatkov. Zásadná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.7.2016 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) § 6 Ministerstvo životného prostredia upozorňuje na nemožnosť realizácie osobitného odvodu zo zisku po zdanení v rokoch 2017-2019 z dôvodu nedostatočnej výšky plánovaného hospodárskeho výsledku umožňujúceho realizáciu odvodu, ako aj z dôvodu nedostatočnej výšky cash-flow za predpokladu realizácie nevyhnutných rekonštrukcií, t.j. rekonštrukcií turbín a zariadení vodných elektrární VD Gabčíkovo (tzv. generálne opravy) a rekonštrukcie plavebných komôr VD Gabčíkovo, spolufinancovanej zo zdrojov Európskej komisie. Predpoklad hospodárenia Vodohospodárskej výstavby, š.p. na rok 2017 kalkuluje s poklesom ceny silovej elektriny na úroveň 25,82 Eur/MWh, čo v porovnaní s priemernou cenou roka 2014 predstavuje pokles o takmer 12 Eur/MWh. Predpokladaný zisk podniku po zdanení na rok 2017, zohľadňujúci pokles ceny elektriny a vynaloženie nákladov na úrovni potrebnej pre zabezpečenie plynulej a bezpečnej prevádzky vodných diel, dosahuje výšku 470 tis. eur. Na základe uvedeného a vzhľadom na prebiehajúce rokovania o návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019 považuje Ministerstvo životného prostredia za potrebné z návrhu zákona vypustiť povinnosť akéhokoľvek osobitného odvodu zo zisku pred zdanením pre podnik VV, š.p., za rok 2017 (§ 6 návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2017). Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.7.2016 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.7.2016 Detail
ZPSR (Združenie podnikateľov Slovenska) celému materiálu Na Váš návrh štátneho rozpočtu bez jediného čísla zasielame naše stanovisko bez jediného slova. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.7.2016 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.7.2016 Detail
KSR SR (Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.7.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) § 2 ods. 1 V § 2 ods. 1 odporúčame slová „v systematizácii“ nahradiť slovami „systematizácie v štátnej službe“ (ide o úpravu počtu miest a s tým súvisiaceho objemu finančných prostriedkov na služobné príjmy v štátnej službe). Zároveň odporúčame v osobitnej časti dôvodovej správy k § 2 v poslednej vete za slovami „vykonávanie úprav systematizácie“ vložiť slová „v štátnej službe“ (legislatívna skratka v § 5 ods. 1 zákona č. 73/1998 Z. z., aj v § 5 ods. 1 zákona č. 200/1998 Z. z.). Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) § 5 ods. 4 V § 5 ods. 4 odporúčame slová „príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Národného bezpečnostného úradu“ nahradiť slovom „policajtov“ (ako v odseku 6), resp. odporúčame zvážiť nahradenie slov „Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže,“ slovami „príslušníkov Slovenskej informačnej služby, príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, príslušníkov“ (ako v § 1 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z.). Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) osobitnej časti dôvodovej správy k § 5 V osobitnej časti dôvodovej správy k § 5 odporúčame upraviť prvý odsek tak, aby bol v súlade s § 5 navrhovaného zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) K § 5 ods. 3 V § 5 ods. 3 pred slovami „Horskej záchrannej služby“ odporúčame vložiť slovo „príslušníkov“ (ako v § 1 ods. 2 a 3 zákona č. 315/2001 Z. z.). Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) § 5 ods. 6 V § 5 ods. 6 odporúčame slová „zboru a Horskej“ nahradiť slovami „zboru, príslušníkov Horskej“ (čl. 6 ods. 6 Legislatívnych pravidiel vlády SR). Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2016 Detail