LP/2016/732 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 243/2015 Z. z. o požiadavkách na označovanie potravín

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 243/2015 Z. z. o požiadavkách na označovanie potravín
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ustanovuje:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR (ďalej len „príloha LPV“) (napr. úvodnú vetu návrhu zosúladiť s bodom 49.1 prílohy LPV, v bode 1 poznámke pod čiarou k odkazu 5a na konci doplniť slová „v platnom znení“, body 2 a 3 zlúčiť do jedného novelizačného bodu a v poznámkach pod čiarou k odkazom 5d a 5e slová „oznámenie č. 70/1996 Z. z.“ nahradiť slovami „oznámenie č. 195/1996 Z. z.“, poznámku pod čiarou k odkazu 5e zosúladiť s bodom 47.1 prílohy LPV). Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.8.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh odporúčam prehodnotiť v kontexte s Ústavou SR z dôvodu možného nesúladu s jej čl. 13 ods. 1 (čl. I bod 3 § 3b), pretože ukladá povinnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.8.2016 Detail
ZOCR SR (Zväz obchodu a cestovného ruchu SR) K § 1 ods. 2 .nad rámec. N á v r h: Na konci ustanovenia § 1 ods. 2 doplniť jeho znenie o text: „s výnimkou potravín uvedených v § 2 a § 3 tejto vyhlášky.“ Nové znenie § 1 ods. 2: (2) Potravina určená konečnému spotrebiteľovi a zariadeniu spoločného stravovania sa označuje na vonkajšom obale alebo na jej neoddeliteľnej súčasti s výnimkou potravín uvedených v § 2 a § 3 tejto vyhlášky. O d ô v o d n e n i e: Aktuálne znenie § 1 ods. 2 je v rozpore so znením § 2 a § 3 vyhlášky, podľa ktorých je možné nebalené potraviny označovať informáciami zverejnenými v mieste ich predaja na, resp. v blízkosti ich predaja, a to na uzávere fľaše, výveskách, v katalógoch a pod.. V zmysle znenia § 2 a 3 teda tieto potraviny sú síce určené konečnému spotrebiteľovi, ale nie je potrebné označovať informácie na ich obale, do ktorého sa balia v prítomnosti zákazníka, alebo si ich sám zákazník pri predaji zabalí. Z uvedeného dôvodu aby sa predišlo nesprávnej interpretácii a rozdielnemu výkladu § 1 ods. 2, je potrebné znenie tohto ustanovenia upresniť doplnením o vyššíe uvedený text. Zásadná pripomienka Odoslaná 4.8.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) K § 1 ods. 2 .nad rámec. zásadná N á v r h: Na konci ustanovenia § 1 ods. 2 doplniť jeho znenie o text: „s výnimkou potravín uvedených v § 2 a § 3 tejto vyhlášky.“ Nové znenie § 1 ods. 2: (2) Potravina určená konečnému spotrebiteľovi a zariadeniu spoločného stravovania sa označuje na vonkajšom obale alebo na jej neoddeliteľnej súčasti s výnimkou potravín uvedených v § 2 a § 3 tejto vyhlášky. O d ô v o d n e n i e: Aktuálne znenie § 1 ods. 2 je v rozpore so znením § 2 a § 3 vyhlášky, podľa ktorých je možné nebalené potraviny označovať informáciami zverejnenými v mieste ich predaja na, resp. v blízkosti ich predaja, a to na uzávere fľaše, výveskách, v katalógoch a pod.. V zmysle znenia § 2 a 3 teda tieto potraviny sú síce určené konečnému spotrebiteľovi, ale nie je potrebné označovať informácie na ich obale, do ktorého sa balia v prítomnosti zákazníka, alebo si ich sám zákazník pri predaji zabalí. Z uvedeného dôvodu aby sa predišlo nesprávnej interpretácii a rozdielnemu výkladu § 1 ods. 2, je potrebné znenie tohto ustanovenia upresniť doplnením o vyššíe uvedený text. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.8.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 1 ods. 2 N á v r h: Na konci ustanovenia § 1 ods. 2 doplniť jeho znenie o text: „s výnimkou potravín uvedených v § 2 a § 3 tejto vyhlášky.“ Nové znenie § 1 ods. 2: (2) Potravina určená konečnému spotrebiteľovi a zariadeniu spoločného stravovania sa označuje na vonkajšom obale alebo na jej neoddeliteľnej súčasti s výnimkou potravín uvedených v § 2 a § 3 tejto vyhlášky. O d ô v o d n e n i e: Aktuálne znenie § 1 ods. 2 je v rozpore so znením § 2 a § 3 vyhlášky, podľa ktorých je možné nebalené potraviny označovať informáciami zverejnenými v mieste ich predaja na, resp. v blízkosti ich predaja, a to na uzávere fľaše, výveskách, v katalógoch a pod.. V zmysle znenia § 2 a 3 teda tieto potraviny sú síce určené konečnému spotrebiteľovi, ale nie je potrebné označovať informácie na ich obale, do ktorého sa balia v prítomnosti zákazníka, alebo si ich sám zákazník pri predaji zabalí. Z uvedeného dôvodu aby sa predišlo nesprávnej interpretácii a rozdielnemu výkladu § 1 ods. 2, je potrebné znenie tohto ustanovenia upresniť doplnením o vyššíe uvedený text. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.8.2016 Detail
CJS (COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo) čl.I bodu 1 (§ 3 ods. 1) N á v r h: Znenie § 3 úvodnej vety upraviť nasledovne: a/ za slovami „musí byť“ doplniť slová „pri predaji“ b/ slová „v blízkosti jej umiestnenia“ vypustiť a nahradiť slovami: c/ Na konci doplniť znenie: „Informácie o nebalených potravinách, musia byť dostupné pre končeného spotrebiteľa pri predaji nebalených potravín tak, že informácie uvedené v ods. 1, okrem informácie podľa ods. 1 písm. b) môžu byť pri predaji uvádzané na výveskách, oznamoch alebo v katalógoch. Pri označovaní informáciami podľa ods. 1 písm. b/ sa postupuje v zmysle § 3a. Ak je potravina zabalená v priestoroch predaja na priamy predaj bez prítomnosti zákazníka (vopred predbalená potravina) musí byť označená etiketou , ktorá obsahuje informácie minimálne v rozsahu podľa ods. 1.“ Nové znenie § 3 ods. 1 úvodnej vety je nasledovné: „(1) Potravina, ktorá je určená na predaj konečnému spotrebiteľovi alebo zariadeniu spoločného stravovania bez balenia, alebo ak je potravina zabalená v priestoroch predaja na žiadosť spotrebiteľa alebo je balená na priamy predaj (ďalej len „nebalená potravina“), musí byť pri predaji označená najmenej týmito údajmi: a) názvom potraviny b) údajom podľa osobitného predpisu4) ktorý sa uvádza za slovom „Obsahuje“ c) netto množstvom podľa osobitného predpisu5) d) dátumom minimálnej trvanlivosti alebo dátumom spotreby Informácie o nebalených potravinách, musia byť dostupné pre končeného spotrebiteľa pri predaji nebalených potravín tak, že informácie uvedené v ods. 1, okrem informácie podľa ods. 1 písm. b) môžu byť pri predaji uvádzané na výveskách, oznamoch alebo v katalógoch. Pri označovaní informáciami podľa ods. 1 písm. b/ sa postupuje v zmysle § 3a. Ak je potravina zabalená v priestoroch predaja na priamy predaj bez prítomnosti zákazníka (vopred predbalená potravina) musí byť označená etiketou , ktorá obsahuje informácie minimálne v rozsahu podľa ods. 1. O d ô v o d n e n i e: K pripomienke pod písm. a/: V záujme toho, aby nedochádzalo k výkladovým rozdielom, je vhodné v texte doplniť slová „pri predaji“ nakoľko v obchode môže byť nebalená potravina aj v sklade a v zmysle navrhovaného znenia úvodnej vety by už aj takáto potravina v sklade musela byť označená stanovenými údajmi. K pripomienke pod písm. b/ a c/: je potrebné umožniť variabilitu poskytovania nevyhnutných informácií spotrebiteľovi prostredníctvom rôznych dostupných informačných prostriedkov podľa možností, technického vybavenia a personálneho obsadenia predajní potravín tak, aby plnenie uvedených legislatívnych požiadaviek nepredstavovalo neprimeranú záťaž žiadnemu prevádzkovateľovi predajne potravín – od najmenších predajní po systémovo riadené hypermarkety. Zároveň pojem „blízkosť umiestnenia“ je navrhovaným znením bližšie konkretizovaný , čím sa odstráni výkladový problém súvisiaci s tým, že za „blízkosť umiestnenia“ bola považovaná len cenovka, pričom žiadny právny predpis neustanovuje, že povinné údaje musia byť len na cenovke. V tomto prípade poukazujeme na to, že uvádzanie údajov pod písm. a/,b/ a d/ sú nad rámec Nariadenia č. 1169/2011, ktoré stanovuje, že pri nebalených potravinách sa spotrebiteľ musí informovať len o alergénoch. Preto okrem vyššie uvededného dôvodu, tak aj z tohto dôvodu odporúčame pri uvádzaní informácií pod písmenom a/,b/ a d/ ponechať variabilnosť s tým, že informácie o alergénoch sú vylúčené z tejto variability a ich uvádzanie je ponechané tak, ako je to uvedené v návrhu vyhlášky (v blízkosti pultu...). V takomto prípade sa informácia o alergénoch zmestí aj na cenovku a spotrebiteľ bude mať prehľadnú informáciu o tomto povinnom údaji. Zásadná pripomienka Odoslaná 4.8.2016 Detail
CJS (COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo) čl. I bodu 1 (§ 3 ods. 3) N á v r h: Vypustiť celý ods. 3 v znení: „(3) Ostatné povinné údaje podľa osobitného predpisu3) o nebalenej potravine a o potravine podľa osobitného predpisu,5a) musia byť v dostupnej blízkosti nebalenej potraviny alebo potraviny podľa osobitného predpisu,5b) ktorej sa týkajú; možno ich uvádzať v katalógu.“. O d ô v o d n e n i e: Aktuálne znenie § 3 ods. 2 Vyhlášky stanovuje povinnosť označovať pri predaji nebalené potraviny v tesnej blízkosti všetkými povinnými informáciami podľa článku č. 9 a 10 nariadenia 1169/2011, t.j. kompletným rozsiahlym označením ako originálne balené potraviny vrátane výživových údajov. Ide o ustanovenie, ktoré je nad rámec požiadaviek Nariadenia 1169/2011, článku č. 44 ods. 1 písm. b), podľa ktorého poskytovanie uvedených druhov informácií nie je povinné, ale dobrovoľné. Poskytovanie informácií nad rámec článku č. 44/ ods. 1 písm. a) stanovuje už v súčasnosti Zákon o potravinách v §12 ods. 1 písm. n) a je v súčasnosti v praxi už uplatňované spôsobom a v rozsahu, ako to uvedený zákon upravuje. Navrhovaná novela zákona o potravinách upravuje tiež len označovanie alergénov a DS/DMT pri predaji nebalených potravín. Okrem toho konečný spotrebiteľ by sa oveľa horšie orientoval v obrovskom množstve nepovinných informácií o nebalených potravinách v rozsahu ako pri balených potravinách. Z toho dôvodu navrhujeme predmetné ustanovenie vypustiť a ponechať len zverejňovanie údajov podľa navrhovanej novely zákona o potravinách a § 3 ods. 1 tejto vyhlášky, v rozsahu: názov, alergény, DS/DMT, hmotnosť. Zásadná pripomienka Odoslaná 4.8.2016 Detail
CJS (COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo) § 1 ods. 2 N á v r h: Na konci ustanovenia § 1 ods. 2 doplniť jeho znenie o text: „s výnimkou potravín uvedených v § 2 a § 3 tejto vyhlášky.“ Nové znenie § 1 ods. 2: (2) Potravina určená konečnému spotrebiteľovi a zariadeniu spoločného stravovania sa označuje na vonkajšom obale alebo na jej neoddeliteľnej súčasti s výnimkou potravín uvedených v § 2 a § 3 tejto vyhlášky. O d ô v o d n e n i e: Aktuálne znenie § 1 ods. 2 je v rozpore so znením § 2 a § 3 vyhlášky, podľa ktorých je možné nebalené potraviny označovať informáciami zverejnenými v mieste ich predaja na, resp. v blízkosti ich predaja, a to na uzávere fľaše, výveskách, v katalógoch a pod.. V zmysle znenia § 2 a 3 teda tieto potraviny sú síce určené konečnému spotrebiteľovi, ale nie je potrebné označovať informácie na ich obale, do ktorého sa balia v prítomnosti zákazníka, alebo si ich sám zákazník pri predaji zabalí. Z uvedeného dôvodu aby sa predišlo nesprávnej interpretácii a rozdielnemu výkladu § 1 ods. 2, je potrebné znenie tohto ustanovenia upresniť doplnením o vyššíe uvedený text. Zásadná pripomienka Odoslaná 4.8.2016 Detail
PKS (Potravinárska komora Slovenska) Čl. I, bod č. 3, § 3b PKS žiada znenie navrhovaného ust. § 3b upraviť napríklad takto: „§ 3b Potraviny, ktoré sa ponúkajú konečnému spotrebiteľovi v dekoračných obaloch, nemusia mať na spotrebiteľskom obale uvedené pre spotrebiteľa žiadne informácie; povinné informácie podľa osobitného predpisu3) musia byť uvedené buď na obale, ktorý v mieste nákupu tvorí skupinu určitého počtu potravín určených konečnému spotrebiteľovi alebo v sprievodných dokladoch a predávajúci je povinný ich poskytnúť kupujúcemu, aby nebol uvedený do omylu alebo aby nemohol potravinu nesprávne použiť.“. Odôvodnenie: PKS žiada navrhované znenie spresniť tak, aby zo znenia bolo jednoznačné, že jednotlivé potraviny zabalené v dekoračnom obale nemusia mať uvedené informácie pre spotrebiteľa podľa osobitného predpisu, ktorým je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľovi. Zásadná pripomienka Odoslaná 4.8.2016 Detail
PKS (Potravinárska komora Slovenska) Čl. I, bod č. 1, § 3 ods. 3 V súlade s ust. čl. 44(1)b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom PKS žiada uvedené ustanovenie preformulovať a zredukovať množstvo uvádzaných údajov, najmä o výživové údaje. Odôvodnenie: PKS žiada znížiť množstva poskytovaných údajov v písanej forme. Navrhovaná úprava vyvolá neprimeranú administratívnu záťaž spojenú s predajom nebalených potravín, ktorej plnenie bude prenesené na dodávateľov. PKS si dovoľuje upozorniť najmä na neexistujúcu jednotnú metodiku stanovovania výživových hodnôt a rovnako tiež na neexistujúcu jednotnú metodiku kontroly uvádzaných výživových údajov. Keďže uvádzané hodnoty majú minimálnu vypovedaciu schopnosť, PKS žiada, aby tieto informácie boli spotrebiteľovi poskytované na základe jeho vyžiadania. Zásadná pripomienka Odoslaná 4.8.2016 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) § 3 ods. 2 návrhu vyhlášky 1/ V § 3 ods. 2 návrhu vyhlášky v prvom riadku žiadame vypustiť slová: ,,...alebo dátum spotreby...“ alebo preformulovať text tak, aby bolo jasné dané, že dátum spotreby u predávanej nebalenej potraviny musí byť rovnaký ako je uvedený výrobcom na originálnom balení potraviny alebo v jej sprievodných dokladoch podľa údajov výrobcu. Odôvodnenie: V § 3 ods. 2 nesúhlasíme s navrhovaným znením, aby dátum spotreby nebalenej potraviny bol stanovený predajcom s uvedením ,,...počtu dní odo dňa jej vystavenia a priamej ponuky spotrebiteľovi...“. Potraviny označené dátumom spotreby sú potraviny, ktoré z mikrobiologického hľadiska podliehajú rýchlej skaze a môžu po krátkom čase predstavovať bezprostredné nebezpečenstvo pre zdravie ľudí (§ 2 písm. h) zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov). Aj v prípade veľkoobjemových balení potravín, dodávaných do predaja a následne ponúkaných spotrebiteľovi (napr. na hmotnosť), výrobca stanovuje na obale, alebo v sprievodnej dokumentácii dátum spotreby potravín počas ktorého si potravina zachováva kvalitu a zdravotnú neškodnosť. Navrhovaným ustanovením sa umožňuje predajcovi zároveň nerešpektovanie ustanovenia o dodržiavaní dátumu spotreby rýchlo kaziacich sa potravín, ktoré môže predstavovať bezprostredné riziko pre zdravie spotrebiteľa (nesúlad s § 6 ods. 5 písm. b) a d) zákona č. 152/1995 Z. z.). Zásadná pripomienka Odoslaná 4.8.2016 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) §3 ods. 1 návrhu vyhlášky V § 3 ods. 1 návrhu vyhlášky žiadame doplniť písmeno e), ktoré znie: ,,e) označenie výživovej hodnoty, ktorými sú energetická hodnota, množstvo tuku, nasýtených mastných kyselín, sacharidov, cukrov, bielkovín a solí.“. Odôvodnenie: Návrh na doplnenie nového písmena, je plne v súlade s ustanovením Čl. 9 ods. 1 písm. l) nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 v platnom znení, a špecifikované v Čl. 30 ods. 1 písm. a), b) nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 v platnom znení. Dôvodom pre takéto zavedenie označovania potravín, je dôležité pre pozitívnu zmenu výživových návykov občanov Slovenskej republiky. Údaj o množstve tukov a alergénov v potravinách nie je dostatočný, nakoľko stúpajúca prevalencia obezity a nadhmotnosti u detí a dospelých, vysoký výskyt chronických ochorení, či zriedkavých ochorení, ktoré si vyžadujú, aby boli údaje o výživových hodnotách potravín kompletné a nie zamerané len na vybranú skupinu makroživín. Zásadná pripomienka Odoslaná 4.8.2016 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 1. Zásadná pripomienka k čl. I. – vloženie nového novelizačného bodu RÚZ navrhuje vložiť do návrhu novely nový bod v nasledovnom znení: „V §1 odsek 2 znie: (2) Potravina určená konečnému spotrebiteľovi a zariadeniu spoločného stravovania sa označuje na vonkajšom obale alebo na jej neoddeliteľnej súčasti s výnimkou potravín uvedených v § 3 tejto vyhlášky. Odôvodnenie: Aktuálne znenie § 1 ods. 2 je v rozpore so znením § 2 a § 3 vyhlášky, podľa ktorých je možné nebalené potraviny označovať informáciami zverejnenými v mieste ich predaja na, resp. v blízkosti ich predaja, a to na uzávere fľaše, výveskách, v katalógoch a pod.. V zmysle znenia § 2 a 3 teda tieto potraviny sú síce určené konečnému spotrebiteľovi, ale nie je potrebné označovať informácie na ich obale, do ktorého sa balia v prítomnosti zákazníka, alebo si ich sám zákazník pri predaji zabalí. Z uvedeného dôvodu aby sa predišlo nesprávnej interpretácii a rozdielnemu výkladu § 1 ods. 2, je potrebné znenie tohto ustanovenia upresniť doplnením o vyššie uvedený text. Zásadná pripomienka Odoslaná 4.8.2016 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 3. Zásadná pripomienka k čl. I., novelizačný bod číslo 1, v časti §3 odsek 1 RÚZ navrhuje znenie § 3 úvodnej vety upraviť nasledovne: a/ za slovami „musí byť“ doplniť slová „pri predaji“ b/ slová „v blízkosti jej umiestnenia“ vypustiť a nahradiť slovami: c/ Na konci doplniť znenie: „Informácie o nebalených potravinách, musia byť dostupné pre končeného spotrebiteľa pri predaji nebalených potravín tak, že informácie uvedené v ods. 1, okrem informácie podľa ods. 1 písm. b) môžu byť pri predaji uvádzané na výveskách, oznamoch alebo v katalógoch. Pri označovaní informáciami podľa ods. 1 písm. b) sa postupuje v zmysle § 3a. Ak je potravina zabalená v priestoroch predaja na priamy predaj bez prítomnosti zákazníka (vopred predbalená potravina) musí byť označená etiketou , ktorá obsahuje informácie minimálne v rozsahu podľa ods. 1.“ Odôvodnenie: K pripomienke pod písm. a/: V záujme toho, aby nedochádzalo k výkladovým rozdielom, je vhodné v texte doplniť slová „pri predaji“ nakoľko v obchode môže byť nebalená potravina aj v sklade a v zmysle navrhovaného znenia úvodnej vety by už aj takáto potravina v sklade musela byť označená stanovenými údajmi. K pripomienke pod písm. b/ a c/: Je potrebné umožniť variabilitu poskytovania nevyhnutných informácií spotrebiteľovi prostredníctvom rôznych dostupných informačných prostriedkov podľa možností, technického vybavenia a personálneho obsadenia predajní potravín tak, aby plnenie uvedených legislatívnych požiadaviek nepredstavovalo neprimeranú záťaž žiadnemu prevádzkovateľovi predajne potravín – od najmenších predajní po systémovo riadené hypermarkety. Zároveň pojem „blízkosť umiestnenia“ je navrhovaným znením bližšie konkretizovaný , čím sa odstráni výkladový problém súvisiaci s tým, že za „blízkosť umiestnenia“ bola považovaná len cenovka, pričom žiadny právny predpis neustanovuje, že povinné údaje musia byť len na cenovke. V tomto prípade poukazujeme na to, že uvádzanie údajov pod písm. a/,b/ a d/ sú nad rámec Nariadenia č. 1169/2011, ktoré stanovuje, že pri nebalených potravinách sa spotrebiteľ musí informovať len o alergénoch. Preto okrem vyššie uvededného dôvodu, tak aj z tohto dôvodu odporúčame pri uvádzaní informácií pod písmenom a/,b/ a d/ ponechať variabilnosť s tým, že informácie o alergénoch sú vylúčené z tejto variability a ich uvádzanie je ponechané tak, ako je to uvedené v návrhu vyhlášky (v blízkosti pultu...). V takomto prípade sa informácia o alergénoch zmestí aj na cenovku a spotrebiteľ bude mať prehľadnú informáciu o tomto povinnom údaji. Zásadná pripomienka Odoslaná 4.8.2016 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 7. Zásadná pripomienka k čl. I, novelizačný bod číslo 3, RUZ navrhuje znenie navrhovaného § 3b upraviť takto: „§ 3b „Potraviny, ktoré sa ponúkajú konečnému spotrebiteľovi v dekoračných obaloch, nemusia mať na spotrebiteľskom obale uvedené pre spotrebiteľa žiadne informácie; povinné informácie podľa osobitného predpisu 3) musia byť uvedené buď na obale, ktorý v mieste nákupu tvorí skupinu určitého počtu potravín určených konečnému spotrebiteľovi alebo v sprievodných dokladoch a predávajúci je povinný ich poskytnúť kupujúcemu, aby nebol uvedený do omylu alebo aby nemohol potravinu nesprávne použiť.“. Odôvodnenie: RÚZ žiada navrhované znenie spresniť tak, aby zo znenia bolo jednoznačné, že jednotlivé potraviny zabalené v dekoračnom obale nemusia mať uvedené informácie pre spotrebiteľa podľa osobitného predpisu, ktorým je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľovi. Zásadná pripomienka Odoslaná 4.8.2016 Detail
CJS (COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo) čl. I, bodu 1 (§ 3 ods. 2) N á v r h: Znenie § 3 ods. 2 vypustiť a nahradiť ho novým, nasledovným znením: (3) Dátum minimálnej trvanlivosti alebo dátum spotreby nebalenej potraviny možno uvádzať uvedením termínu spotreby (počet dní, počet hodín) odo dňa jej vystavenia a priamej ponuky spotrebiteľovi alebo uvedením kalendárneho dátumu.“ O d ô v o d n e n i e: V danom prípade je potrebné umožniť obchodníkom, aby si s prihliadnutím na svoje možnosti a technického vybavenia sami určili akým spôsobom budú poskytovať informácie o DS/DMT. V tejto súvislosti dávame do pozornosti skutočnosť, že nie všetky predajne sú vybavené váhami vydávajúcimi váhové etikety a zároveň podotýkame, že v zmysle Nariadenia (EÚ) č. 1169/2011, uvádzanie DS/DMT v prípade nebalenej potraviny je nepovinná informácia pre spotrebiteľa , takže spôsob určenia DS/DMT nie je viazaný na cit. nariadenie, ale je vecou členského štátu, aký spôsob určí, ak už túto informáciu ako povinnú ustanoví. Taktiež zo strany výrobcov je častokrát informácia o DS ako informácia pre spotrebiteľa určená napr. „Spotrebujte do 48 hodín“ Spotrebujte do 24 hodín“ . Z toho dôvodu by bolo vhodné, aby sa v tomto prípade zobrali do úvahy technické a iné možnosti obchodníkov pre určenie DS/DMT tak, že jeho určenie bude flexibilné. Zásadná pripomienka Odoslaná 4.8.2016 Detail
CJS (COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo) čl. I, bodu 1 (§3 ods. 1 písm. c) N á v r h: Znenie § 3 ods. 1 písm. c) na konci navrhujeme doplniť nasledovným znením: „...pokiaľ nie je toto množstvo zisťované pred zákazníkom“ Nové znenie § 3 ods. 1 písm. c/ je nasledovné: „c) netto množstvom podľa osobitného predpisu,5) pokiaľ nie je toto množstvo zisťované pred zákazníkom alebo určené zákazníkom O d ô v o d n e n i e: V záujme jednotného výkladu tejto časti ustanovenia § 3 ods. 1 písm. c) je potrebné doplniť znenie: „...pokiaľ nie je toto množstvo zisťované pred zákazníkom, alebo určené zákazníkom“. Ide o prípady, keď je potravina vážená pred spotrebiteľom, t.j. keď spotrebiteľ vie, o akú potravinu a o akú hmotnosť tejto potraviny požiadal. Zásadná pripomienka Odoslaná 4.8.2016 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 4. Zásadná pripomienka k čl. I., novelizačný bod 1, v časti §3 odsek 1, písmeno c) RÚZ navrhuje formulovať uvedené ustanovenie nasledovne: „„c) netto množstvom podľa osobitného predpisu,5) pokiaľ nie je toto množstvo zisťované pred zákazníkom alebo určené zákazníkom“ Odôvodnenie: V záujme jednotného výkladu tejto časti ustanovenia § 3 ods. 1 písm. c) je potrebné doplniť znenie: „...pokiaľ nie je toto množstvo zisťované pred zákazníkom, alebo určené zákazníkom“. Ide o prípady, keď je potravina vážená pred spotrebiteľom, t.j. keď spotrebiteľ vie, o akú potravinu a o akú hmotnosť tejto potraviny požiadal. Zásadná pripomienka Odoslaná 4.8.2016 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 6. Zásadná pripomienka k čl. I., novelizačný bod 2, v časti §3a odseky 2 až 4 RÚZ navrhuje uvedené ustanovenie formulovať nasledovne: „(2) Zariadenia spoločného stravovania sú povinné zabezpečiť, aby informácie o názve látok alebo výrobkov spôsobujúcich alergie alebo neznášanlivosť podľa osobitného predpisu5c), ktoré sú obsiahnuté v pokrmoch, z ktorého sa jedlo skladá, boli spotrebiteľovi k dispozícií a ľahko dostupné. (3) Povinnosť podľa odseku 2 sa považuje za splnenú, ak je na dostupnom mieste, zreteľne a dobre čitateľne uvedený oznam, ktorý informuje spotrebiteľa, že informácia o látkach a výrobkoch spôsobujúcich alergie alebo neznášanlivosť mu bude poskytnutá na vyžiadanie. Písomná informácia musí byť k dispozícií pre spotrebiteľa a orgány kontroly.“ Odsek 4 navrhujeme vypustiť Odvodnenie: Nariadenie EÚ č. 1169/2011 v platnom znení neprikazuje písomné uvádzanie látok spôsobujúcich alergie alebo neznášanlivosť podľa prílohy II. k nariadeniu v písomnej podobe pri každom pokrme z ktorého sa jedlo skladá. Návrh vyhlášky tak ide nad rámec nariadenia, čím vytvára zbytočnú administratívna záťaž pre podniky spoločného stravovania, ktoré beztak čelia nadmernej regulácií. bežnou praxou v krajinách EU pri aplikovaní tohto nariadenia je povinnosť označiť na viditeľnom a dostupnom mieste v procese predaja informáciu, že zoznam látok spôsobujúcich alergie alebo neznášanlivosť bude spotrebiteľovi poskytnutá na vyžiadanie. Táto informácia môže byť poskytnutá aj ústnou formou, pričom zariadenie spoločného stravovania má mať k dispozícií písomný dokumentáciu o obsahu látok v jedlách a pokrmoch, ktoré spôsobujú alergiu alebo neznášanlivosť, pre účely vyžiadania od spotrebiteľa resp. orgánov kontroly. Zásadná pripomienka Odoslaná 4.8.2016 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 5. Zásadná pripomienka k čl. I., novelizačný bod 1 v časti §3 odsek 2 RÚZ navrhuje uvedené ustanovenie formulovať nasledovne: „(2) Dátum minimálnej trvanlivosti alebo dátum spotreby nebalenej potraviny možno uvádzať uvedením termínu spotreby (počet dní, počet hodín) odo dňa jej vystavenia a priamej ponuky spotrebiteľovi alebo uvedením kalendárneho dátumu.“ Odôvodnenie: V danom prípade je potrebné umožniť obchodníkom, aby si s prihliadnutím na svoje možnosti a technického vybavenia sami určili akým spôsobom budú poskytovať informácie o DS/DMT. V tejto súvislosti dávame do pozornosti skutočnosť, že nie všetky predajne sú vybavené váhami vydávajúcimi váhové etikety a zároveň podotýkame, že v zmysle Nariadenia (EÚ) č. 1169/2011, uvádzanie DS/DMT v prípade nebalenej potraviny je nepovinná informácia pre spotrebiteľa , takže spôsob určenia DS/DMT nie je viazaný na cit. nariadenie, ale je vecou členského štátu, aký spôsob určí, ak už túto informáciu ako povinnú ustanoví. Taktiež zo strany výrobcov je častokrát informácia o DS ako informácia pre spotrebiteľa určená napr. „Spotrebujte do 48 hodín“ Spotrebujte do 24 hodín“ . Z toho dôvodu by bolo vhodné, aby sa v tomto prípade zobrali do úvahy technické a iné možnosti obchodníkov pre určenie DS/DMT tak, že jeho určenie bude flexibilné. Zásadná pripomienka Odoslaná 4.8.2016 Detail