LP/2016/730 Zákon Zákon o vykonávaní medzinárodných sankcií

Hromadné pripomienky


Pridať
ZÁKON
Zákon o vykonávaní medzinárodných sankcií
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Pridať
§ 1
Predmet úpravy
Pridať

Tento zákon upravuje

Pridať
a)
vykonávanie medzinárodnej sankcie,
Pridať
b)
povinnosti osoby zodpovednej za vykonávanie medzinárodnej sankcie,
Pridať
c)
pôsobnosť ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy (ďalej len „ústredné orgány“) pri vykonávaní medzinárodnej sankcie v oblasti
Pridať
1.
obchodu a nefinančných služieb,
Pridať
2.
finančných služieb,
Pridať
3.
dopravy, poštových služieb
1)
a elektronických komunikácií,
2)
Pridať
4.
technickej infraštruktúry,
Pridať
5.
vedecko-technickej,
Pridať
6.
obmedzenia výkonu vlastníckeho práva,
Pridať
7.
cestovania a vydávania cestovných víz.
Pridať
d)
kultúrnych stykov a športových stykov,
Pridať
e)
postupy ochrany práv fyzických osôb a právnických osôb, ktorých práva sú dotknuté vykonávaním medzinárodnej sankcie,
Pridať
f)
postupy medzinárodnej spolupráce pri vykonávaní medzinárodných sankcií,
Pridať
g)
zaraďovanie fyzických osôb a právnických osôb na zoznam sankcionovaných osôb,
Pridať
h)
vyraďovanie fyzických osôb a právnických osôb zo zoznamu sankcionovaných osôb,
Pridať
i)
obmedzenie vykonávania medzinárodných sankcií podľa § 4.
Pridať
§ 2
Vymedzenie pojmov
Pridať
Na účely tohto zákona sa rozumie
Pridať
a)
medzinárodnou sankciou obmedzenie, príkaz alebo zákaz v predpisoch podľa písmena b) na účely zabezpečenia, udržania a obnovy medzinárodného mieru a bezpečnosti, ochrany základných ľudských práv, boja proti terorizmu a šíreniu zbraní hromadného ničenia a dosahovania cieľov Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky Európskej únie a Charty Organizácie Spojených národov,
Pridať
b)
predpismi upravujúcimi vykonávanie medzinárodných sankcií
Pridať
1.
rozhodnutie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov podľa čl. 41 Charty Organizácie Spojených národov,
Pridať
2.
rozhodnutie podľa Hlavy V Zmluvy o Európskej únii,
Pridať
3.
opatrenie podľa čl.75 a čl. 215 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
Pridať
4.
právny akt Európskej únie,
Pridať
5.
nariadenie vlády Slovenskej republiky,
Pridať
c)
sankčným výborom Organizácie Spojených národov výbor založený spôsobom a formou určenou v príslušných rezolúciách Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov týkajúcich sa vykonávania medzinárodnej sankcie,
Pridať
d)
pracovnou skupinou Európskej únie pracovná skupina Rady Európskej únie (ďalej len „Rada") v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky Európskej únie,
Pridať
e)
sankcionovaným územím územie, na ktoré sa vzťahuje medzinárodná sankcia a ktoré je celkom alebo čiastočne ovládané sankcionovanou osobou, vrátane vzdušného priestoru a pobrežných vôd,
Pridať
f)
sankcionovanou osobou osoba, na ktorú sa vzťahuje medzinárodná sankcia a ktorou je
Pridať
1.
štát, na ktorý sa vzťahuje medzinárodná sankcia,
Pridať
2.
občan štátu, na ktorý sa vzťahuje medzinárodná sankcia,
Pridať
3.
príslušník alebo predstaviteľ osoby, na ktorú sa vzťahuje medzinárodná sankcia,
Pridať
4.
iná fyzická osoba zdržujúca sa na území, na ktoré sa vzťahuje medzinárodná sankcia, okrem občana Slovenskej republiky,
Pridať
5.
právnická osoba so sídlom na území, na ktoré sa vzťahuje medzinárodná sankcia, alebo
Pridať
6.
osoba uvedená v zoznamoch vydaných sankčnými výbormi Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov alebo osoba uvedená v rozhodnutí podľa Hlavy V Zmluvy o Európskej únii alebo v právnych aktoch Európskej únie,
Pridať
g)
slovenskou osobou
Pridať
1.
Slovenská republika,
Pridať
2.
občan Slovenskej republiky,
Pridať
3.
iná fyzická osoba, ktorá má pobyt na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,
3)
Pridať
4.
právnická osoba
4)
so sídlom na území Slovenskej republiky vrátane územných samosprávnych celkov,
Pridať
h)
majetkom každá hnuteľná a nehnuteľná, hmotná a nehmotná vec vrátane surovín a elektriny, alebo inej energie, výrobku, tovaru, služby, finančných prostriedkov a predmetu kultúrnej hodnoty, a to bez ohľadu na ich odplatné alebo bezodplatné poskytnutie, každá vec dovezená zo sankcionovaného územia, alebo určená na vývoz na sankcionované územie, právne dokumenty alebo listiny v akejkoľvek forme vrátane elektronickej alebo digitálnej, ktoré dokazujú vlastnícke právo alebo podiel na takomto majetku,
Pridať
i)
sankcionovaným majetkom majetok, ktorý je vlastnený, držaný alebo inak ovládaný sankcionovanou osobou alebo kontrolovaný, priamo alebo nepriamo sankcionovanou osobou alebo osobou konajúcou v prospech sankcionovanej osoby, alebo majetok na ktorý sa vzťahuje medzinárodná sankcia,
Pridať
j)
tovarom majetok, práva a iné majetkové hodnoty okrem finančných prostriedkov, ako aj akákoľvek látka slúžiaca na výrobu tovaru, výrobok, nehmotný majetok, ktorá je alebo má byť predmetom obchodu, bez ohľadu na spôsob a okolnosti jej poskytnutia,
Pridať
k)
slovenským tovarom tovar vlastnený, držaný alebo inak ovládaný slovenskou osobou,
Pridať
l)
sankcionovaným tovarom tovar, na ktorý sa vzťahuje medzinárodná sankcia,
Pridať
m)
finančnými prostriedkami majetok každého druhu, ktorý zahŕňa
Pridať
1.
bankovky alebo mince ako prostriedky v hotovosti, prostriedky prevádzané v bezhotovostnej forme alebo elektronické peniaze,
Pridať
2.
cenné papiere a finančné nástroje podľa osobitného predpisu,
5)
Pridať
3.
peňažné pohľadávky, záruky, poštové poukazy
1)
a iné platobné nástroje,
Pridať
4.
vklady vo finančných inštitúciách alebo iných subjektoch, zostatky na účtoch,
Pridať
5.
úroky, dividendy alebo iné príjmy z aktív alebo hodnoty akumulované alebo vytvárané aktívami,
Pridať
6.
úvery, práva na započítanie pohľadávok, záruky, záruky na plnenie alebo iné finančné záväzky,
Pridať
7.
akreditívy, nákladné listy, kúpne zmluvy,
Pridať
8.
dokumenty alebo listiny v akejkoľvek forme vrátane elektronickej alebo digitálnej, ktoré dokazujú vlastnícke právo alebo podiel na takomto majetku.
Pridať
n)
dopravným prostriedkom zariadenie určené na prepravu osôb alebo vecí,
Pridať
o)
sankcionovaným dopravným prostriedkom dopravný prostriedok, na ktorý sa vzťahuje medzinárodná sankcia a ktorým je dopravný prostriedok, plávajúci alebo letiaci pod vlajkou štátu, na ktorý sa vzťahuje medzinárodná sankcia alebo iný dopravný prostriedok, ktorý je týmto štátom zapísaný do príslušného registra alebo vlastnený, držaný, používaný alebo inak ovládaný sankcionovanou osobou,
Pridať
p)
slovenským dopravným prostriedkom dopravný prostriedok
Pridať
1.
registrované lietadlá a lode v registroch vedených Dopravným úradom,
Pridať
2.
vlastnený, držaný, používaný alebo inak ovládaný slovenskou osobou,
Pridať
q)
predmetom kultúrnej hodnoty
Pridať
1.
predmet kultúrnej hodnoty a zbierkový predmet,
6)
Pridať
2.
národná kultúrna pamiatka
7)
a jej súbory,
Pridať
3.
historické knižničné dokumenty a historické knižničné fondy,
8)
Pridať
4.
evidovaný majetok cirkví a náboženských spoločností,
9)
Pridať
5.
archívne dokumenty.
10)
Pridať
r)
sankčným opatrením vykonávanie medzinárodnej sankcie podľa tohto zákona,
Pridať
s)
zaistením sankčné opatrenie, ktorého účelom je dočasné zabránenie nakladania a sprístupnenia majetku patriaceho sankcionovanej osobe priamo alebo nepriamo, čiastočne alebo úplne bez akejkoľvek licencie, oprávnenia alebo iného splnomocnenia podľa tohto zákona,
Pridať
t)
nakladaním prevod, zničenie, premena, presun, použitie, obchodovanie, dočasné prevzatie do úschovy, alebo prevzatie kontroly nad majetkom,
Pridať
u)
zoznamom sankcionovaných osôb zoznam osôb, voči ktorým je vyhlásená medzinárodná sankcia spôsobom podľa písmena b),
Pridať
v)
návrhom na zaradenie osoby na zoznam sankcionovaných osôb postup zaradenia fyzickej osoby alebo právnickej osoby na zoznam sankcionovaných osôb, ktoré spĺňajú podmienky zaradenia podľa predpisov o medzinárodných sankciách.
Pridať
w)
návrhom na vyradenie osoby zo zoznamu sankcionovaných osôb postup vyradenia fyzickej osoby alebo právnickej osoby zo zoznamu sankcionovaných osôb, ktoré už naďalej nespĺňajú podmienky určenia podľa predpisov o medzinárodných sankciách.
Pridať
§ 3
Vyhlásenie medzinárodnej sankcie
Pridať
Vláda Slovenskej republiky vyhlási nariadením vlády medzinárodnú sankciu, ak táto nevyplýva z priamo uplatniteľného právneho aktu Európskej únie.
Pridať
§ 4
Vykonávanie medzinárodných sankcií
Pridať
(1)
Osoby zodpovedné za vykonávanie medzinárodných sankcií sú
Pridať
a)
povinná osoba podľa osobitného predpisu,
11)
Pridať
b)
orgány štátnej správy podľa osobitného predpisu
12)
a ďalšie orgány verejnej moci podľa osobitného predpisu,
1)
Pridať
c)
obce a vyššie územné celky, fyzické osoby a právnické osoby, ktorým zo zákona vyplýva povinnosť evidencie majetku,
13)
ostatné fyzické osoby alebo právnické osoby, u ktorých sa nachádzajú finančné prostriedky, majetok, tovar alebo dopravný prostriedok sankcionovanej osoby.
Pridať
(2)
Osoby podľa odseku 1 sú povinné sledovať zoznamy sankcionovaných osôb podľa § 2 písm. b).
Pridať
(3)
Osoby podľa odseku 1 priebežne zisťujú, či sa u nich nenachádza majetok sankcionovaných osôb.
Pridať
(4)
Osoby podľa odseku 1 sú povinné zaistiť majetok sankcionovanej osoby.
Pridať
(5)
Osoby podľa odseku 1 písm. a) a c) informujú o výkone medzinárodnej sankcie podľa § 3 orgány štátnej správy podľa odseku 1 písm. b).
Pridať
(6)
Ak sa v súvislosti s vykonaním medzinárodnej sankcie vyžaduje povolenie, súhlas alebo predchádzajúci súhlas (ďalej len „súhlas“), vydanie usmernenia pre fyzické osoby alebo právnické osoby, výmena, poskytovanie alebo prijímanie informácií, na konanie a rozhodovanie alebo iný úradný postup v tejto veci sú v rozsahu svojej pôsobnosti oprávnené orgány štátnej správy podľa odseku 1 písm. b).
Pridať
(7)
Orgány štátnej správy podľa odseku 1 písm. b) si pred vydaním povolenia alebo súhlasu podľa odseku 6 vyžiadajú vyjadrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zahraničných vecí"), Slovenskej informačnej služby alebo Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, prípadne aj vyjadrenia iných štátnych orgánov alebo ďalších inštitúcií, ak ich pôsobnosť alebo predmet ich činnosti súvisí s predmetom požadovaného povolenia alebo súhlasu; dožiadaný orgán alebo dožiadaná inštitúcia zašle vyjadrenie v lehote určenej vo výzve na zaslanie vyjadrenia, pričom lehotu kratšiu ako desať dní odo dňa doručenia výzvy možno určiť len v osobitne naliehavých prípadoch.
Pridať
(8)
Výklad predpisov upravujúcich vykonávanie medzinárodných sankcií podáva Ministerstvo zahraničných vecí a v prípade nezhodného výkladu medzi orgánmi štátnej správy podľa odseku 1 písm. b) podáva Ministerstvo zahraničných vecí žiadosť o výklad predpisov podľa § 2 písm. b) prvého až štvrtého bodu príslušnému orgánu Organizácie spojených národov alebo Európskej únie.
Pridať
(9)
Ministerstvo zahraničných vecí zverejňuje na svojom webovom sídle všetky uložené sankcie a zoznam sankcionovaných fyzických osôb a právnických osôb.
Pridať
§ 5
Oblasti uplatňovania medzinárodnej sankcie
Pridať
Medzinárodná sankcia sa uplatňuje najmä v oblasti
Pridať
a)
obchodu a nefinančných služieb,
Pridať
b)
finančných služieb a finančných trhov, peňažných prevodov, používania iných platobných prostriedkov, nákupu a predaja cenných papierov a investičných kupónov,
Pridať
c)
dopravy, poštových služieb a elektronických komunikácií,
Pridať
d)
technickej infraštruktúry,
Pridať
e)
vedecko-technických stykov, kultúrnych a športových stykov,
Pridať
f)
obmedzenia výkonu vlastníckeho práva,
Pridať
g)
cestovania a vydávania cestovných víz.
Pridať
§ 6
Obchod a nefinančné služby
Pridať
Medzinárodnou sankciou v oblasti obchodu a nefinančných služieb je obmedzenie, príkaz alebo zákaz
Pridať
a)
dovozu alebo kúpy sankcionovaného tovaru, jeho predaja alebo akéhokoľvek iného nakladania s takýmto tovarom slovenskou osobou alebo na území Slovenskej republiky,
Pridať
b)
vývozu, predaja alebo iného nakladania so slovenským tovarom sankcionovanou osobou alebo na sankcionované územie,
Pridať
c)
prepravy slovenského tovaru cez sankcionované územie a prepravy sankcionovaného tovaru cez územie Slovenskej republiky,
Pridať
d)
prepravy iného tovaru cez územie Slovenskej republiky na sankcionované územie alebo prepravy tovaru, ktorý je určený sankcionovanej osobe cez územie Slovenskej republiky,
Pridať
e)
poskytovania akéhokoľvek iného plnenia slovenskou osobou v prospech sankcionovanej osoby na sankcionovanom území vrátane uzatvárania obchodov s nimi,
Pridať
f)
poskytovania ubytovacích služieb alebo stravovacích služieb sankcionovanej osobe na území Slovenskej republiky alebo
Pridať
g)
poskytovania služieb cestovného ruchu slovenskou osobou, ktorou je občan Slovenskej republiky na sankcionovanom území.
Pridať
§ 7
Finančné služby a finančné trhy
Pridať
Medzinárodnou sankciou v oblasti finančných služieb a finančných trhov, prevodov finančných prostriedkov, používania platobných prostriedkov, nákupu a predaja cenných papierov a iných finančných nástrojov je obmedzenie, príkaz alebo zákaz
Pridať
a)
poskytovania akéhokoľvek plnenia slovenskou osobou v prospech sankcionovanej osoby, ako aj uzatváranie obchodu s touto osobou vrátane obchodu s cudzou menou,
Pridať
b)
prenajímania bezpečnostnej schránky sankcionovanej osobe alebo prijímania sankcionovaného tovaru do úschovy, ak je podozrenie alebo je preukázané, že ide o sankcionovaný tovar,
Pridať
c)
akéhokoľvek poskytovania peňažných prostriedkov z cenných papierov a iných finančných nástrojov alebo finančných zdrojov alebo ekonomických zdrojov sankcionovanej osobe,
Pridať
d)
prevodu finančných prostriedkov z cenných papierov a iných finančných nástrojov z účtu alebo na účet sankcionovanej osoby vrátane výplaty šekov,
Pridať
e)
výplaty úrokov z finančných prostriedkov na účtoch sankcionovanej osoby, ako aj výplaty výnosov sankcionovanej osobe, ktorá vlastní cenné papiere a iné finančné nástroje,
Pridať
f)
uzatvárania poistných zmlúv so sankcionovanou osobou alebo poistného plnenia z poistných zmlúv uzavretých so sankcionovanou osobou.
Pridať
§ 8
Doprava, poštové služby a elektronické komunikácie
Pridať
(1)
Medzinárodnou sankciou v oblasti dopravy je obmedzenie, príkaz alebo zákaz
Pridať
a)
vstupu slovenského dopravného prostriedku na sankcionované územie,
Pridať
b)
vstupu iného dopravného prostriedku na územie Slovenskej republiky alebo výstupu z územia Slovenskej republiky na sankcionované územie, alebo výstupu zo sankcionovaného územia na územie Slovenskej republiky, ak je dôvodné podozrenie, že sa v dopravnom prostriedku prepravuje sankcionovaný tovar alebo sankcionovaná osoba,
Pridať
c)
prekročenia štátnej hranice Slovenskej republiky dopravným prostriedkom sankcionovanej osoby na účel prechodu cez územie Slovenskej republiky, vstupu na územie Slovenskej republiky alebo výstupu z územia Slovenskej republiky,
Pridať
d)
akéhokoľvek nakladania s dopravnými prostriedkami sankcionovanej osoby, ktorá sa nachádza na území Slovenskej republiky,
Pridať
e)
poskytnutia slovenského dopravného prostriedku sankcionovanej osobe,
Pridať
f)
vykonávania opráv a úprav a poskytovania náhradných dielov, súčiastok alebo náradia potrebného na opravy alebo úpravy dopravných prostriedkov sankcionovanej osobe.
Pridať
(2)
Medzinárodnou sankciou v poštových službách je obmedzenie, príkaz alebo zákaz
Pridať
a)
prijatia poštovej zásielky na prepravu na sankcionované územie alebo prijatia poštovej zásielky alebo poštovej služby určenej pre sankcionovanú osobu, alebo
Pridať
b)
prijatia poštovej zásielky na prepravu pre sankcionovanú osobu z územia Slovenskej republiky alebo cez územie Slovenskej republiky.
Pridať
(3)
Medzinárodnou sankciou v oblasti elektronických komunikácií je obmedzenie, príkaz alebo zákaz
Pridať
a)
poskytovania elektronickej komunikačnej služby na účel spojenia so sankcionovanou osobou alebo poskytovania elektronickej komunikačnej služby na sankcionované územie,
Pridať
b)
rozhlasového vysielania, televízneho vysielania alebo iného vysielania na sankcionovanom území.
Pridať
§ 9
Technická infraštruktúra
Pridať
Medzinárodnou sankciou v oblasti technickej infraštruktúry je obmedzenie, príkaz alebo zákaz dodávky elektrickej energie, surovín, strojov alebo zariadení potrebných na ich výrobu, ich časti a súčasti, materiálov, počítačového vybavenia vrátane technológií a vedomostí a iných zariadení zo sankcionovaného územia alebo cez územie Slovenskej republiky sankcionovanej osobe alebo na sankcionované územie.
Pridať
§ 10
Vedecko-technické, kultúrne a športové styky
Pridať
(1)
Medzinárodnou sankciou v oblasti vedecko-technických stykov je obmedzenie, príkaz alebo zákaz
Pridať
a)
účasti na vedeckých alebo technických výskumoch, programoch alebo projektoch, na ktorých sa spoločne podieľajú slovenská osoba a sankcionovaná osoba, ak ide o činnosť s inou sankcionovanou osobou,
Pridať
b)
poskytovania prístrojov alebo zariadení slovenskou osobou alebo z územia Slovenskej republiky sankcionovanej osobe za účelom ich použitia na vedecký alebo technický výskum, program alebo projekt,
Pridať
c)
poskytovania informácií o vedeckých výskumoch alebo technických výskumoch, programoch alebo projektoch slovenskej osoby alebo ich výsledkov sankcionovanej osobe alebo na sankcionované územie, ak nie sú tieto informácie a výsledky verejne prístupné.
Pridať
(2)
Medzinárodnou sankciou v oblasti kultúrnych stykov je obmedzenie, príkaz alebo zákaz
Pridať
a)
vývozu predmetov kultúrnej hodnoty slovenskými osobami alebo zo slovenského územia sankcionovanej osobe alebo na sankcionované územie,
Pridať
b)
dovozu predmetov kultúrnej hodnoty slovenskými osobami alebo na území Slovenskej republiky od sankcionovanej osoby alebo zo sankcionovaného územia, ak nejde o krátkodobé prijatie za účelom záchrany, ochrany alebo uchovania predmetov kultúrnej hodnoty bezprostredne ohrozených ozbrojeným konfliktom alebo živelnou katastrofou alebo o navrátenie predmetov kultúrnej hodnoty slovenskej osobe,
Pridať
c)
uskutočnenia verejného kultúrneho podujatia
14)
slovenskými osobami len pre sankcionovanú osobu alebo na sankcionovanom území, poskytovania autorských práv alebo iných vecne príbuzných práv
15)
slovenských osôb sankcionovanej osobe alebo ich použitia na sankcionovanom území.
Pridať
(3)
Medzinárodnou sankciou v oblasti športových stykov je obmedzenie, príkaz alebo zákaz
Pridať
a)
účasti osoby alebo skupiny osôb reprezentujúcich sankcionovanú osobu na športovom podujatí alebo inej športovej akcii organizovanej na území Slovenskej republiky alebo slovenskou osobou,
Pridať
b)
účasti slovenskej osoby alebo skupiny osôb reprezentujúcej Slovenskú republiku na športovom podujatí alebo inej športovej akcii organizovanom sankcionovanou osobou alebo na sankcionovanom území.
Pridať
§ 11
Obmedzenie výkonu vlastníckeho práva
Pridať
Medzinárodnou sankciou v oblasti obmedzenia výkonu vlastníckeho práva je bez omeškania a bez predchádzajúceho oznámenia fyzickým osobám alebo právnickým osobám vydané obmedzenie, príkaz alebo zákaz
Pridať
a)
nakladať, sprístupniť majetok vo vlastníctve sankcionovaných osôb alebo priamo alebo nepriamo ovládaného sankcionovanými osobami, ako aj majetok osôb konajúcich v mene alebo na príkaz sankcionovaných osôb,
Pridať
b)
disponovať majetkom priamo alebo nepriamo, úplne alebo čiastočne v prospech sankcionovaných osôb, vlastneným alebo kontrolovaným priamo alebo nepriamo sankcionovanými osobami a osobami, ktoré konajú v mene alebo na pokyn sankcionovaných osôb.
Pridať
§ 12
Cestovné obmedzenie a zákaz vydávania cestovných víz
Pridať
Medzinárodnou sankciou v oblasti cestovania a vydávania cestovných víz je bez omeškania a bez predchádzajúceho oznámenia fyzickým osobám alebo právnickým osobám vydané obmedzenie alebo zákaz
Pridať
a)
vstupu sankcionovanej osoby na územie Slovenskej republiky a
Pridať
b)
vydávania cestovných víz
16)
sankcionovaným osobám.
Pridať
§ 13
Výnimky zo sankčného režimu
Pridať
(1)
Príslušný ústredný orgán štátnej správy podľa § 4 ods. 1 môže rozhodnúť o povolení výnimky zo sankčného režimu pre
Pridať
a)
poskytovanie ošetrenia a lekárskej starostlivosti,
Pridať
b)
poskytovanie humanitárnej pomoci, ak nie je obmedzená osobitným predpisom podľa § 2 písm. b); za takú pomoc sa považujú dodávky potravín, ošatenia, liekov, zdravotníckeho materiálu a iných humanitárnych potrieb nevyhnutných na ochranu zdravia, záchranu života a dôstojné ubytovanie civilistov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb vrátane organizácie a realizácie záchranných operácií,
Pridať
c)
poskytovanie sociálnych dávok, štátnych sociálnych dávok, pomoci v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, náhradného výživného, dávok sociálneho poistenia a dávok sociálneho zabezpečenia, na platby poistného na sociálne zabezpečenie, na platby poistného na sociálne poistenie a na platby príspevku na starobné dôchodkové sporenie,
Pridať
d)
poskytovanie mzdy, náhrady mzdy, odstupného a ďalších platieb vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu,
Pridať
e)
poskytovanie výživného,
Pridať
f)
náhradu škody spôsobenej činnosťou, ktorá nemá súvislosť s vykonávaním medzinárodnej sankcie podľa tohto zákona, a na výplatu poistného s tým spojeného,
Pridať
g)
úhradu pohľadávky sankcionovanej osobe, ak pohľadávka nevznikla porušením medzinárodnej sankcie,
Pridať
h)
platby sankcionovanej osoby dlžnej podľa zmlúv, dohôd alebo záväzku, ktoré boli uzavreté alebo vznikli skôr, ako bola voči sankcionovanej osobe vyhlásená medzinárodná sankcia, ak
Pridať
1.
platby sú uskutočnené na účet v Slovenskej republike,
Pridať
2.
platby sú uskutočnené na účet v inom členskom štáte Európskej únie,
Pridať
i)
zákonný prechod práv priemyselného vlastníctva alebo udelenie licencie na práva priemyselného vlastníctva na sankcionovanú osobu,
Pridať
j)
výkon rozhodnutia vydaného v súdnom alebo mimosúdnom konaní týkajúceho sa majetku alebo finančných prostriedkov sankcionovanej osoby,
Pridať
k)
na iné účely ustanovené predpisom o medzinárodných sankciách.
Pridať
(2)
Konanie o povolení výnimky zo sankčného režimu podľa odseku 1 písm. b), d), g), i) a j) je možné začať aj na žiadosť sankcionovanej osoby. Na konanie o povolení výnimky sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.
14)
Pridať
(3)
O povolení výnimky zo sankčného režimu rozhodne orgán štátnej správy podľa § 4 ods. 1 písm. b) do desiatich dní odo dňa doručenia žiadosti.
Pridať
(4)
Ak orgán štátnej správy podľa § 4 ods. 1 písm. b) výnimku povolí, v rozhodnutí určí podmienky jej uplatnenia tak, aby nedošlo k zmareniu medzinárodnej sankcie.
Pridať
(5)
Podanie odvolania nemá odkladný účinok.
Pridať
(6)
Odvolanie proti rozhodnutiu je možné podať do troch pracovných dní odo dňa jeho doručenia účastníkovi konania.
Pridať
(7)
Orgán štátnej správy podľa § 4 ods. 1 písm. b), ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, môže o odvolaní sám rozhodnúť, ak odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie, a ak sa rozhodnutie netýka iného účastníka konania ako odvolateľa alebo ak s tým ostatní účastníci konania súhlasia. Ak o odvolaní sám nerozhodne, predloží ho spolu s výsledkami doplneného konania a spisovým materiálom odvolaciemu orgánu najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia odvolania a upovedomí o tom účastníka konania. Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní odo dňa doručenia odvolania.
Pridať
(8)
V prípade porušenia podmienok povolenia výnimky zo sankčného režimu príslušný orgán štátnej správy bezodkladne rozhodne o zrušení povolenia výnimky.
Pridať
§ 14
Správa majetku podliehajúceho medzinárodnej sankcii
Pridať
(1)
Správu majetku podliehajúcemu medzinárodnej sankcii po dobu trvania medzinárodnej sankcie vykonávajú osoby zodpovedné za vykonávanie medzinárodných sankcií podľa § 4 ods. 1. Osoby podľa § 4 ods. 1 sú oprávnené na všetky právne úkony, ktoré súvisia so správou zaisteného majetku.
Pridať
(2)
Príslušný ústredný orgán štátnej správy podľa § 4 ods. 1 a vykonávajúci subjekt podľa § 4 ods. 2 sú povinné v súvislosti so zaisteným majetkom
Pridať
a)
oznámiť sankcionovanej osobe alebo inej dotknutej osobe informáciu o zaistení majetku bez zbytočného odkladu po zaistení majetku,
Pridať
b)
uviesť dôvody zaistenia,
Pridať
c)
oznámiť sankcionovanej osobe alebo inej dotknutej osobe ďalší postup v tejto veci,
Pridať
d)
viesť samostatnú evidenciu zaisteného majetku a vykonávať jeho inventarizáciu,
Pridať
e)
tento majetok hospodárne spravovať a chrániť pred poškodením, znehodnotením, odcudzením, alebo zneužitím,
Pridať
f)
výnosy zo správy zaisteného majetku použiť výlučne na hospodárne spravovanie tohto majetku.
Pridať
(3)
Na úhradu nákladov spojených so správou zaisteného majetku sa využijú finančné prostriedky získané používaním, zveľaďovaním alebo prenájmom tohto majetku. Ustanovenie sa nevzťahuje na tovar podľa osobitného predpisu.
17)
Pridať
(4)
Ak je vzhľadom na okolnosti nevyhnutné pre zachovanie hodnoty zaisteného majetku tento majetok predať, finančné prostriedky získaného z tohto predaja sú majetkom, na ktorý sa vzťahujú medzinárodné sankcie a naďalej sú spravované príslušným ústredným orgánom štátnej správy podľa § 4 ods.1 alebo vykonávajúcim subjektom podľa § 4 ods. 2.
Pridať
(5)
Ak nie je možné, aby bola správa zaisteného majetku vykonávaná podľa odseku 4 osobou podľa § 4 ods. 1, môže táto osoba v závislosti od druhu a rozsahu vecí a práv, ktoré tvoria zaistený majetok uzavrieť zmluvu o výkone správy zaisteného majetku s ňou vybranou právnickou osobou podnikajúcou v príslušnom predmete obchodnej činnosti v Slovenskej republike alebo v členskom štáte Európskej únie. Obsahom takejto zmluvy je výška odmeny za výkon správy zaisteného majetku, dojednanie o zodpovednosti za škodu spôsobenú na zaistenom majetku počas výkonu jeho správy a rozsah oprávnenia k zastupovaniu vlastníka pri všetkých právnych úkonoch.
Pridať
§ 15
Oznamovacia povinnosť
Pridať
(1)
Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sa dozvie, že sa u nej nachádza majetok sankcionovaný medzinárodnou sankciou podľa predpisu uvedeného v § 2 písm. b), je povinná túto skutočnosť bezodkladne oznámiť príslušnému ústrednému orgánu štátnej správy podľa § 4 ods. 1.
Pridať
(2)
Ak pri príprave zmluvy, uzatváraní zmluvy alebo plnení zmluvy vznikne podozrenie, že na jednu zo strán zmluvného vzťahu sa vzťahuje medzinárodná sankcia alebo že predmetom zmluvného vzťahu je alebo má byť sankcionovaný majetok, avšak toto podozrenie nie je možné pred uzatvorením zmluvy hodnoverne overiť, vzniká oznamovacia povinnosť podľa odseku 1 bezprostredne po tom, ako sa fyzická osoba alebo právnická osoba o uvedenej skutočnosti dozvie.
Pridať
(3)
Oznámenie podľa odsekov 1 a 2 sa podáva písomne alebo ústne do zápisnice, a ak hrozí nebezpečenstvo zo zmeškania lehoty ustanovenej vyhlásenou medzinárodnou sankciou, aj elektronicky alebo faxom.
Pridať
§ 16
Zaradenie osoby na zoznam sankcionovaných osôb
Pridať
(1)
Orgán štátnej správy zodpovedný za vykonávanie medzinárodných sankcií podľa § 4 ods. 1 a orgány činné v trestnom konaní zasielajú návrhy na zaradenie osoby na zoznam sankcionovaných osôb vedeného na účely vykonávania medzinárodných sankcií Ministerstvu zahraničných vecí.
Pridať
(2)
Návrh na zaradenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby na zoznam sankcionovaných osôb je možné podať len na základe dostatočných dôkazov a odôvodnených skutočností.
Pridať
(3)
Orgány podľa odseku 1 si môžu pri posudzovaní návrhu na zaradenie osoby na zoznam sankcionovaných osôb vyžiadať vyjadrenie Ministerstva zahraničných vecí, Slovenskej informačnej služby, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, prípadne aj vyjadrenie iných orgánov štátnej správy, ak ich pôsobnosť alebo predmet ich činnosti súvisí s predmetom požadovaného vyjadrenia. Dožiadaný orgán štátnej správy je povinný zaslať vyjadrenie v lehote desiatich kalendárnych dní.
Pridať
(4)
Návrh podľa odseku 1 zašle ministerstvo zahraničných vecí príslušnému výboru Organizácie spojených národov alebo príslušnej pracovnej skupine Rady. Návrh podáva vo forme určenej príslušnými rezolúciami Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov alebo priamo uplatniteľnými právnymi aktmi Európskej únie.
Pridať
(5)
Orgány podľa odseku 1, ktoré podali návrh na zaradenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby na zoznam sankcionovaných osôb sú po zaradení osoby na zoznam povinné priebežne preverovať dôvody ich zaradenia, najmenej raz ročne.
Pridať
(6)
Ministerstvo zahraničných vecí zašle zaradenie osoby na zoznam sankcionovaných osôb od iného štátu príslušnej osobe zodpovednej za vykonávanie medzinárodných sankcií podľa § 4 ods. 1. Na postup orgánu podľa odseku 1 po doručení takéhoto podnetu sa použijú odseky 1 až 5 primerane.
Pridať
§ 17
Vyradenie osoby zo zoznamu sankcionovaných osôb
Pridať
(1)
Orgán štátnej správy zodpovedný za vykonávanie medzinárodných sankcií podľa § 4 ods. 1 a orgány činné v trestnom konaní zasielajú návrhy na vyradenie osoby zo zoznamu sankcionovaných osôb vedeného na účely vykonávania medzinárodných sankcií Ministerstvu zahraničných vecí.
Pridať
(2)
Podnet na návrh na vyradenie osoby zo zoznamu sankcionovaných osôb je možné podať len na základe dostatočných dôkazov a odôvodnených skutočností.
Pridať
(3)
Orgány podľa odseku 1 si môžu pri posudzovaní podnetu na návrh na vyradenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby zo zoznamu sankcionovaných osôb vyžiadať vyjadrenie Ministerstva zahraničných vecí, Slovenskej informačnej služby alebo Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, prípadne aj vyjadrenie iných orgánov verejnej správy, ak ich pôsobnosť alebo predmet ich činnosti súvisí s predmetom požadovaného vyjadrenia. Dožiadaný orgán štátnej správy je povinný zaslať vyjadrenie v lehote desiatich kalendárnych dní.
Pridať
(4)
Návrh podľa odseku 1 zašle Ministerstvo zahraničných vecí príslušnému výboru Organizácie spojených národov, Úradu Ombudsmana a mediačných služieb Organizácie spojených národov alebo príslušnej pracovnej skupine Rady. Návrh podáva vo forme určenej príslušnými rezolúciami Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov alebo priamo uplatniteľnými právnymi aktmi Európskej únie.
Pridať
(5)
Ministerstvo zahraničných vecí vecí zašle podnet na vyradenie osoby zo zoznamu sankcionovaných osôb od iného štátu príslušnej osobe zodpovednej za vykonávanie medzinárodných sankcií podľa § 4 ods. 1. Na postup orgánu podľa odseku 1 po doručení takéhoto podnetu sa použijú odseky 1 až 5 primerane.
Pridať
§ 18
Náležitosti návrhu na zaradenie alebo vyradenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby zo zoznamu sankcionovaných osôb
Pridať
Návrh na zaradenie alebo vyradenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby na alebo zo zoznamu sankcionovaných osôb obsahuje
Pridať
a)
dostupné identifikačné údaje navrhovanej osoby,
Pridať
b)
odôvodnenie návrhu na zaradenie alebo vyradenie osoby na a zo zoznamu sankcionovaných osôb,
Pridať
c)
rozhodnutie osoby zodpovednej za vykonávanie medzinárodných sankcií podľa § 4 ods. 1,
Pridať
d)
právny titul medzinárodnej sankcie.
Pridať
§ 19
Práva a povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb zaradených na zoznam sankcionovaných osôb
Pridať
(1)
Fyzická osoba alebo právnická osoba zaradená na zoznam sankcionovaných osôb je povinná strpieť výkon sankčných opatrení.
Pridať
(2)
Fyzická osoba alebo právnická osoba zaradená na zoznam sankcionovaných osôb, ktorá namieta svoje zaradenie na zoznam sankcionovaných osôb, môže sama požiadať výbory Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov alebo Radu Európskej únie o jej vyradenie zo zoznamu sankcionovaných osôb.
Pridať
(3)
Povinnou osobou
18)
na poskytovanie informácií o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb zaradených na zoznam sankcionovaných osôb je ministerstvo zahraničných vecí.
Pridať
(4)
Ak sa preukáže, že fyzická osoba alebo právnická osoba zaradená na zoznam sankcionovaných osôb, voči ktorej boli vykonané sankčné opatrenia, nie je osobou uvedenou na sankčnom zozname, vydanom podľa § 2 písm. b), orgán štátnej správy podľa § 4 ods. 1 písm. b) po preverení tejto skutočnosti bez meškania prijme náležité opatrenia za účelom úplného sprístupnenia jej zaisteného majetku.
Pridať
§ 20
Zhromažďovanie informácií a údajov
Pridať
(1)
Orgán štátnej správy podľa § 4 ods. 1 písm. b) je na účely tohto zákona oprávnený spracúvať informácie vrátane osobných údajov podľa osobitného predpisu.
19)
Pridať
(2)
Orgány verejnej správy poskytujú orgánu štátnej správy podľa § 4 ods. 1 písm. b) na jeho žiadosť informácie vrátane osobných údajov z nimi spravovaných informačných systémov. Informácie získané podľa tohto zákona môže orgán štátnej správy podľa § 4 ods. 1 písm. b) využiť len na účel plnenia úloh spojených s vykonávaním medzinárodnej sankcie a v boji proti legalizácií výnosu z trestnej činnosti.
20)
Orgány podľa § 4 ods. 1 písm. b) sú oprávnené žiadať od iných štátnych orgánov alebo od právnických osôb, ktoré vedú evidenciu osôb, evidenciu o ich činnosti alebo o ich majetku, údaje potrebné na zabezpečenie plnenia úloh, ktoré im vyplývajú z tohto zákona.
Pridať
(3)
Dožiadaný orgán verejnej správy podľa odseku 2 má právo odoprieť sprístupnenie a poskytnutie požadovaných informácií len vtedy, ak by tým došlo k porušeniu povinnosti mlčanlivosti, prípadne k sprístupneniu alebo poskytnutiu informácií v rozpore s osobitným predpisom
18)
alebo s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.
Pridať
(4)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytne orgánu štátnej správy podľa § 4 ods. 1 písm. b) na výkon jeho pôsobnosti podľa tohto zákona spôsobom umožňujúcim elektronický prístup údaje
Pridať
a)
o štátnom občanovi, ktorými sú:
Pridať
1.
meno, prípadne mená, priezvisko, rodné priezvisko,
Pridať
2.
dátum narodenia,
Pridať
3.
pohlavie,
Pridať
4.
miesto a okres narodenia; ak ide o štátneho občana narodeného v cudzine, štát a miesto narodenia,
Pridať
5.
rodné číslo,
Pridať
6.
štátne občianstvo, prípadne viac štátnych občianstiev,
Pridať
7.
adresa miesta trvalého pobytu, prípadne adresa prechodného pobytu vrátane predchádzajúcich adries miesta trvalého pobytu,
Pridať
8.
začiatok trvalého pobytu, prípadne dátum zrušenia údajov o mieste trvalého pobytu, prípadne o mieste prechodného pobytu alebo dátum ukončenia trvalého pobytu na území Slovenskej republiky,
Pridať
9.
zbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony,
Pridať
10.
zákaz pobytu, miesto zákazu pobytu a doba jeho trvania,
Pridať
11.
rodné číslo otca, matky, prípadne iného zákonného zástupcu; ak jeden z rodičov alebo iný zákonný zástupca nemá pridelené rodné číslo, meno, prípadne mená, priezvisko a dátum narodenia,
Pridať
12.
rodinný stav, dátum a miesto uzavretia manželstva,
Pridať
13.
rodné číslo manžela; ak nemá pridelené rodné číslo, meno, prípadne mená, priezvisko a dátum jeho narodenia,
Pridať
14.
rodné číslo dieťaťa; ak je dieťa cudzincom, ktorý nemá pridelené rodné číslo, meno, prípadne mená, priezvisko dieťaťa a dátum jeho narodenia,
Pridať
15.
údaje o osvojenom dieťati v rozsahu stupeň osvojenia, pôvodné meno a nové meno, prípadne meno a priezvisko dieťaťa, pôvodné a nové rodné číslo dieťaťa, dátum a miesto narodenia, rodné čísla osvojiteľov, dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o osvojení alebo rozhodnutí o zrušení osvojenia dieťaťa,
Pridať
16.
dátum, miesto a okres úmrtia; ak ide o úmrtie občana mimo územia Slovenskej republiky, dátum úmrtia a štát, na ktorého území k úmrtiu došlo,
Pridať
17.
dátum úmrtia uvedený v rozhodnutí súdu o vyhlásení za mŕtveho.
Pridať
b)
o cudzincoch s povolením na pobyt na území Slovenskej republiky a o cudzincoch, ktorým bol udelený azyl na území Slovenskej republiky, ktorými sú:
Pridať
1.
meno, prípadne mená, priezvisko, rodné priezvisko,
Pridať
2.
dátum narodenia,
Pridať
3.
pohlavie,
Pridať
4.
miesto a štát narodenia,
Pridať
5.
rodné číslo, ak ho má pridelené,
Pridať
6.
štátne občianstvo, prípadne viac štátnych občianstiev,
Pridať
7.
druh a adresa miesta pobytu,
Pridať
8.
číslo a platnosť povolenia na pobyt,
Pridať
9.
začiatok pobytu, prípadne dátum zrušenia údajov o pobyte,
Pridať
10.
zbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti k právnym úkonom,
Pridať
11.
správne vyhostenie a doba, počas ktorej mu nie je umožnený vstup na územie Slovenskej republiky,
Pridať
12.
rodinný stav, dátum a miesto uzavretia manželstva,
Pridať
13.
meno, prípadne mená, priezvisko manžela a jeho rodné číslo; ak nemá pridelené rodné číslo, meno, prípadne mená, priezvisko a dátum narodenia,
Pridať
14.
meno, prípadne mená, priezvisko dieťaťa, ak je obyvateľom a jeho rodné číslo; ak dieťaťu nebolo pridelené rodné číslo, meno, prípadne mená, priezvisko a dátum narodenia,
Pridať
15.
meno, prípadne mená, priezvisko otca, matky, prípadne iného zákonného zástupcu, ak sú obyvateľmi a ich rodné číslo; ak jeden z rodičov alebo iný zákonný zástupca nemá pridelené rodné číslo, meno, prípadne mená, priezvisko a dátum narodenia,
Pridať
16.
údaje o osvojenom dieťati, ak je obyvateľom, v rozsahu stupňa osvojenia, pôvodného a nového mena, prípadne mien, priezviska dieťaťa, pôvodného a nového rodného čísla dieťaťa, dátumu a miesta narodenia, rodného čísla osvojiteľov, dátumu nadobudnutia právnej úpravy rozhodnutia o osvojení alebo rozhodnutia o zrušení osvojenia dieťaťa,
Pridať
17.
vyhostenie a doba, počas ktorej mu nie je umožnený vstup na územie Slovenskej republiky,
Pridať
18.
dátum, miesto a okres úmrtia, ak ide o úmrtie mimo územia Slovenskej republiky, štát, na ktorého území k úmrtiu došlo, prípadne dátum úmrtia,
Pridať
19.
dátum úmrtia uvedený v rozhodnutí súdu o vyhlásení za mŕtveho.
Pridať
(5)
V informačnom systéme orgánu štátnej správy podľa § 4 ods. 1 písm. b) sa po dobu piatich rokov uchovávajú identifikačné údaje o konkrétnom zamestnancovi príslušného ústredného orgánu štátnej správy, ktorý o poskytnutie informácií požiadal.
Pridať
(6)
Orgán štátnej správy podľa § 4 ods. 1 písm. b) je oprávnený viesť údaje získané podľa tohto zákona v informačnom systéme za podmienok podľa osobitného predpisu
12)
. Orgán štátnej správy podľa § 4 ods. 1 písm. b) neposkytuje informácie, ktoré sú uchovávané v informačnom systéme vedenom podľa tohto zákona, ak by tým bolo ohrozené plnenie úlohy podľa tohto zákona.
Pridať
(7)
Orgán štátnej správy podľa § 4 ods. 1 písm. b) na účely medzinárodných sankcií spolupracuje pri výmene a získavaní informácií v rozsahu ustanovenom medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na základe vzájomnosti so zahraničnými orgánmi s rovnakou alebo obdobnou vecou pôsobnosti v oblasti medzinárodných sankcií. Za podmienok, že informácie budú využité len na účely tohto zákona, môže orgán štátnej správy podľa § 4 ods. 1 písm. b) spolupracovať aj s medzinárodnými organizáciami.
Pridať
§ 21
Povinnosť mlčanlivosti
Pridať
(1)
Zamestnanci orgánov štátnej správy podľa § 4 ods. 1 písm. b) sú povinní zachovávať mlčanlivosť o úkonoch vykonaných podľa tohto zákona a o informáciách získaných pri jeho vykonávaní.
21)
Pridať
(2)
Povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa odseku 1 sa nemožno dovolávať voči
Pridať
a)
orgánu činnému v trestnom konaní, ak vedie konanie o trestnom čine súvisiacom s uplatňovaním medzinárodnej sankcie alebo s terorizmom alebo ak ide o splnenie oznamovacej povinnosti vzťahujúcej sa na taký trestný čin,
Pridať
b)
osobám vykonávajúcim kontrolu podľa osobitného predpisu,
22)
Pridať
c)
orgánom prokuratúry pri výkone ich pôsobnosti,
23)

Pridať
d)
príslušnému orgánu zodpovednému za uplatňovanie kontrolného režimu pri výmene informácií významných pri plnení povinností podľa osobitného predpisu
24)
a tovarov, ktoré možno použiť na vykonávanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie,
25)
Pridať
e)
súdu rozhodujúcemu v civilnom súdnom konaní
26)
spory týkajúce sa nároku vyplývajúceho z tohto zákona,
Pridať
f)
osobe, ktorá by si mohla uplatniť nárok na náhradu majetkovej ujmy spôsobenej postupom podľa tohto zákona, ak ide o dodatočné oznámenie skutočností rozhodujúcich pri uplatnení takého nároku; príslušné informácie je možné obmedziť alebo ich oznámenie odložiť až do doby, keď ich poskytnutie nemôže ohroziť naplnenie účelu tohto zákona,
Pridať
g)
príslušnému zahraničnému orgánu pri výmene údajov na účely tohto zákona,
Pridať
h)
Slovenskej informačnej službe
27)
pri poskytnutí informácií významných pri plnení ich úloh.
Pridať
(3)
Ak orgán štátnej správy podľa § 4 ods. 1 písm. b) podá oznámenie podľa § 20 ods. 8, môže poskytnúť informácie oprávnenému len so súhlasom príslušného orgánu činného v trestnom konaní.
Pridať
§ 22
Priestupky
Pridať
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto
Pridať
a)
poruší obmedzenie, príkaz alebo zákaz vyplývajúci z medzinárodnej sankcie,
Pridať
b)
nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 1,
Pridať
c)
poruší povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa § 21 ods. 1,
Pridať
d)
poruší práva k predmetu duševného vlastníctva, ktoré sú chránené osobitným predpisom
28)
tak, že tieto práva prevedie na inú osobu alebo dá súhlas na ich využitie alebo použitie v rozpore s medzinárodnou sankciou alebo nariadením vlády.
Pridať
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) a b) sa uloží pokuta od 5 000 eur do 66 400 eur.
Pridať
(3)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. c) sa uloží pokuta od 109 eur do 6 600 eur a za priestupok podľa odseku 1 písm. d) sa uloží pokuta od 1000 eur do 16 600 eur.
Pridať
(4)
Ak konaním podľa odseku 1 došlo k ohrozeniu alebo porušeniu zahraničnopolitického alebo bezpečnostného záujmu štátu, uloží sa pokuta až do výšky dvojnásobku sumy uvedenej v odseku 2 a 3; na tento účel si orgán príslušný na rozhodovanie vo veci pred vydaním rozhodnutia vyžiada vyjadrenie Ministerstva zahraničných vecí alebo Slovenskej informačnej služby.
Pridať
(5)
Priestupky podľa odseku 1 prejednáva ústredný orgán štátnej správy uvedený v § 4 ods. 1 písm. b), do pôsobnosti ktorého vec patrí.
12)
Pridať
(6)
Ak vec nepatrí do pôsobnosti príslušných orgánov štátnej správy uvedených v odseku 5, je správnym orgánom príslušným na prejednanie priestupku Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
Pridať
(7)
Správny orgán prejednávajúci priestupok podľa odseku 5 a 6 je povinný pred vydaním rozhodnutia vyžiadať vyjadrenie Ministerstva zahraničných vecí o rozsahu a intenzite porušenia zahraničnopolitických alebo bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky. Ministerstvo zahraničných vecí je povinné zaslať vyjadrenie do desiatich pracovných dní od doručenia žiadosti o vyjadrenie.
Pridať
(8)
Správny orgán, ktorý uložil pokutu za priestupok, to oznámi Ministerstvu zahraničných vecí a Slovenskej informačnej službe; v oznámení uvedie meno, priezvisko priestupcu, výšku pokuty a označenie priestupku, za ktorý bola pokuta uložená.
Pridať
(9)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.
29)
Pridať
(10)
Pokuta je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Pridať
§ 23
Iné správne delikty
Pridať
(1)
Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ
30)
, ktorá
Pridať
a)
poruší obmedzenie, príkaz alebo zákaz vyplývajúci z medzinárodnej sankcie,
Pridať
b)
nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 1,
Pridať
c)
poruší práva k predmetu duševného vlastníctva, ktoré sú chránené osobitným predpisom
27)
tak, že tieto práva prevedie na inú osobu alebo dá súhlas na ich využitie alebo použitie v rozpore s medzinárodnou sankciou alebo nariadením vlády.
Pridať
(2)
Za správny delikt podľa odseku 1 sa uloží pokuta od 50 000 eur do 132 800 eur.
Pridať
(3)
Iné správne delikty podľa odseku 1 prejednáva ústredný orgán štátnej správy uvedený v § 4 ods. 1 písm. b), do pôsobnosti ktorého vec patrí.
Pridať
(4)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ správnym deliktom podľa odseku 1 získala pre seba alebo pre iného prospech presahujúci 16 600 eur alebo spôsobila škodu presahujúcu 16 600 eur alebo iný obzvlášť závažný následok spočívajúci najmä v ohrození alebo porušení dôležitého zahraničnopolitického alebo bezpečnostného záujmu štátu, uloží sa jej pokuta od 132 800 eur do 1 659 700 eur.
Pridať
(5)
Správny orgán prejednávajúci správny delikt podľa odseku 3 a 4 je povinný pred vydaním rozhodnutia vyžiadať vyjadrenie Ministerstva zahraničných vecí o rozsahu a intenzite porušenia zahraničnopolitických alebo bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky. Ministerstvo zahraničných vecí je povinné zaslať vyjadrenie do desiatich pracovných dní od doručenia žiadosti o vyjadrenie.
Pridať
(6)
Povinnosť podľa § 22 ods. 7 a 8 sa vzťahuje aj na konanie o správnom delikte.
Pridať
§ 24
Osobitné ustanovenie o správnych deliktoch
Pridať
(1)
Prepadnutie veci možno uložiť samostatne alebo s pokutou. Prepadnutie veci možno uložiť, ak je vec vo vlastníctve osoby, ktorá porušila obmedzenie, príkaz alebo zákaz vyhlásený nariadením vlády alebo vyplývajúci z medzinárodnej sankcie.
Pridať
(2)
Zodpovednosť za správny delikt zaniká, ak právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ preukáže, že vynaložila všetko úsilie, ktoré bolo možné vynaložiť, aby porušeniu právnej povinnosti zabránila.
Pridať
(3)
Pri určení výšky pokuty právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi sa prihliada na závažnosť správneho deliktu, na spôsob jeho spáchania a jeho následky a na mieru, význam a dobu ohrozenia zahraničnopolitického alebo bezpečnostného záujmu štátu; na posúdenie miery, významu a doby ohrozenia alebo porušenia tohto záujmu štátu si orgány štátnej správy podľa § 4 ods. 1 písm. b) vyžiadajú vyjadrenia Ministerstva zahraničných vecí alebo Slovenskej informačnej služby.
Pridať
(4)
Konanie o správnom delikte možno začať do troch rokov odo dňa, keď sa o ňom správny orgán dozvedel, najneskôr však do desiatich rokov odo dňa, keď k protiprávnemu konaniu došlo.
Pridať
(5)
Podľa tohto zákona sa posudzuje tiež správny delikt, ktorý spáchala slovenská osoba v cudzine, ak ním porušila obmedzenie, príkaz alebo zákaz, ktorý má podľa tohto zákona alebo z rozhodnutia prijatého podľa Hlavy V Zmluvy o Európskej únii alebo z právnych aktov Európskej únie.
Pridať
(6)
Správne delikty podľa tohto zákona prejednávajú orgány štátnej správy podľa § 4 ods. 1 písm. b); ak uplatnenie medzinárodnej sankcie, ktorá bola alebo mohla byť správnym deliktom ohrozená, zahŕňa zahraničný obchod s výrobkami obranného priemyslu alebo režim Európskej únie pre kontrolu položiek s dvojakým použitím; správne delikty za obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu alebo obchodovanie s položkami dvojakého použitia prejednáva Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
Pridať
(7)
Pokuta je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Pridať
(8)
Na konanie o správnom delikte sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní;
31)
rozklad podaný proti rozhodnutiu nemá odkladný účinok.
Pridať
(9)
Za viac správnych deliktov tej istej právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa prejednávaných v jednom konaní sa uloží sankcia podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na najprísnejšie postihnuteľný správny delikt.
Pridať
§ 25
Prechodné ustanovenia
Pridať
(1)
Na konanie podľa § 1 písm. f) a g) neukončené do 15. novembra 2016 sa vzťahuje doterajší predpis.
Pridať
(2)
Pod pojmom medzinárodná sankcia podľa tohto zákona sa rozumie aj jednotná akcia a spoločná pozícia Rady Európskej únie prijatá do 30. novembra 2009.
Pridať
§ 26
Záverečné ustanovenia
Pridať
(1)
Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu o obchode s výrobkami obranného priemyslu
17)
a o vykonávaní režimu Európskej únie na kontrolu položiek s dvojakým použitím.
24)
Pridať
(2)
Týmto zákonom nie je dotknutá povinnosť orgánov štátnej správy podľa § 4 ods. 1 písm. b) a Národnej banky Slovenska presadzovať v rámci svojej pôsobnosti plnenie povinností vyplývajúcich z medzinárodných sankcií ani ich povinnosť v rámci svojej pôsobnosti konať v príslušných odborných medzinárodných orgánoch.
Pridať
§ 27
Zrušovacie ustanovenie
Pridať
Zrušuje sa zákon č. 126/2011 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v znení neskorších predpisov.
Pridať
§ 28
Pridať
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. novembra 2016.
1)
§ 2, § 5 a § 8 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov;
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 129/2014 Z. z. – Akty Svetovej poštovej únie.
2)
Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
3)
§ 20 a 42 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
§ 18 ods. 2 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
5)
§ 2 a 5 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)
§ 2 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
7)
8)
§ 2 zákona č. 126/2015 Z. z. 
o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.
9)
§ 4 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.
10)
§ 2 ods. 1 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11)
§ 5 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
13)
14)
§ 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov.
15)
§ 20 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov.
16)
Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
17)
Zákon č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
19)
§ 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z..
20)
Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
21)
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
22)
§ 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
23)
Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov; § 7 a 8 zákona č.101/2010 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku v znení zákona č. 125/2016 Z. z.
24)
Zákon č. 39/2011 Z. z. o položkách s dvojakým použitím a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
25)
Zákon č. 474/2007 Z. z. o obchodovaní s tovarom, ktorý možno použiť na vykonávanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie v znení neskorších predpisov.
26)
Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
27)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov.
28)
Zákon č. 200/2004 Z. z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru v znení neskorších predpisov.
29)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
30)
§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
31)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)