LP/2016/729 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Pridať
Čl. I
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení takto:
Pridať
1.
V § 6 ods. 4 písm. a) sa na konci spojka „a“ nahrádza čiarkou.
Pridať
2.
V § 6 ods. 4 písm. b) sa na konci bodka nahrádza spojkou „a“.
Pridať
3.
§ 6 ods. 4 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
c)
spotreby ľahkých plastových tašiek.
“.
Pridať
4.
V § 52 sa za odsek 25 vkladajú nové odseky 26 až 29, ktoré znejú:
(26)
Plast je polymér, ktorý
72a)
môže obsahovať prídavné látky alebo iné látky a ktorý je schopný fungovať ako hlavná štrukturálna zložka tašiek.

(27)
Plastová taška je taška s uchami alebo bez nich, vyrobená z plastu, ktorá sa poskytuje spotrebiteľom na mieste predaja tovaru alebo výrobkov.

(28)
Ľahká plastová taška je plastová taška s hrúbkou steny menšou ako 50 mikrometrov.

(29)
Veľmi ľahká plastová taška je plastová taška s hrúbkou steny menšou ako 15 mikrometrov, ktorá sa vyžaduje z hygienických dôvodov alebo sa poskytuje ako primárny obal pre nebalené potraviny, s cieľom predchádzať plytvaniu potravinami.
“.

Doterajší odsek 26 sa označuje ako odsek 30.

Poznámka pod čiarou k odkazu 72a znie:
72a) Čl. 3 piaty bod nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2016) v platnom znení.“.“.
Pridať
5.
§ 54 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
(5)
Výrobca obalov, ktorý poskytuje ľahké plastové tašky k nákupu, je povinný
a)

poskytovať ich za úhradu; táto povinnosť sa nevzťahuje na poskytovanie veľmi ľahkých plastových tašiek,

b)
poskytovať aj iné druhy tašiek alebo tašky na opakované použitie.
“.
Pridať
6.
V § 117 ods. 1 sa slová „§ 54 ods. 1 písm. f)“ nahrádzajú slovami „§ 54 ods. 1 písm. f), ods. 5“.
Pridať
7.
Príloha č. 9 sa dopĺňa desiatym bodom, ktorý znie: „Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/720 z 29. apríla 2015, ktorou sa mení smernica 94/62/ES, pokiaľ ide o zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek (Ú. v. EÚ L 115, 6.5.2015).“.
Pridať
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2017 okrem čl. I piateho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára
.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.7.2016 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Doložke vybraných vplyvov V bode 3. Ciele a výsledný stav navrhujeme nahradiť v druhom odseku slovné spojenie „ich odhadzovania“ slovami „ich neefektívneho (jednorazového) použitia“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.7.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že návrh nemá vplyv na rozpočet verejnej správy. V zmysle uvedeného je potrebné upraviť aj text predkladacej správy a dôvodovej správy, v ktorých sa uvádza, že návrh zákona nemá nepriaznivý vplyv na štátny rozpočet, rozpočet obcí, rozpočet vyšších územných celkov. Upozorňujem, že ak materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, rozpočtovo zabezpečené vplyvy sa v doložke vybraných vplyvov bode 9. v riadku „z toho rozpočtovo nezabezpečené vplyvy“ neoznačujú. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.7.2016 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 5. Zásadná pripomienka k čl. II. RÚZ navrhuje uvedené ustanovenie formulovať nasledovne: „Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2017, okrem čl. I., piateho bodu, §56 odsek 12 a 14, ktoré nadobúdajú účinnosť dňa 01.01.2018 Odôvodnenie: Povinnosť označovania ľahkých plastových tašiek a vedenia evidencie o poskytovaní ľahkých plastových tašiek predstavujú novú administratívnu záťaž, na ktorú sa musia najmä malé a stredné podniky pripraviť a nastaviť si procesy a informačné systémy. Odloženie účinnosti týchto dvoch ustanovení zároveň umožní bez problémov transponovať smernicu. Odloženie účinnosti súvisí aj s termínom podľa článku 4 smernice o obaloch, podľa ktorého Európska Komisia prijme do 27. mája 2016 vykonávací akt, ktorým sa ustanoví metodika na výpočet ročnej spotreby ľahkých plastových tašiek na osobu a upravia sa formáty na podávanie správ. Bez tejto metodiky nemá opodstatnenie ani príprava zmeny vykonávacej vyhlášky v súvislosti s evidenciou ľahkých plastových tašiek ani určenie osoby zodpovednej za vedenie tejto evidencie, keďže nakoniec môže byť odlišná od prijatej metodiky. Rovnako smernica udáva termín 27. mája 2018 ako termín prvého reportu ročnej spotreby ľahkých plastových tašiek voči Európskej Komisii. Tento report už musí spĺňať podmienky definované v metodike. Zásadná pripomienka Odoslaná 29.7.2016 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 3. Zásadná pripomienka k čl. I.- vloženie nových novelizačných bodov RÚZ navrhuje vložiť do návrhu novely nové novelizačné body v znení „V §52 odsek 11, písmeno a ) znie: „a/ ako výrobca tovarov používa obaly na balenie tovaru alebo plní tovar do obalov a uvádza tento tovar na trh“ „V §52 odsek 11 sa vypúšťa písmeno b)“ Odôvodnenie: Nie je dôvod aby sa za výrobcov obalov považovali osoby uvedené pod písm. b/, nakoľko v skutočnosti baličom a plničom výrobkov pod akoukoľvek vlastnou značkou sú samotní výrobcovia týchto výrobkov. Je preto zbytočné, aby sa informácie o týchto obaloch, (z ktorých vznikne komunálny odpad), a s nimi súvisiaci proces rozšírenej zodpovednosti výrobcov obalov, zabezpečovali rozdrobene, t.j. od dvoch typov výrobcov obalov. Je preto vhodné, aby celý proces rozšírenej zodpovednosti výrobcov obalov v tomto prípade, smeroval len z jedného centra a to konkrétne z takého, kde sa prvý raz tieto obaly použijú, t.j. od výrobcov výrobkov, ktorí balia, resp. plnia svoje tovary pod vlastnou značkou ako aj pod značkou iného subjektu. Zásadná pripomienka Odoslaná 29.7.2016 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 2. Zásadná pripomienka k čl. I.- vloženie nových novelizačných bodov RÚZ navrhuje vložiť do návrhu novely nové novelizačné body. RÚZ navrhuje upraviť znenie § 12 odsek 3 a §27 odsek 5, tak aby oddelila povinnosť znášať náklady vo vyššie uvedených prípadoch a nedochádzalo k dvojitej platbe za nakladanie s odpadom. Odôvodnenie: Z praxe vyplynulo, že výrobcovia obalov neodôvodnene a nespravodlivo vykonávajú dvojitú platbu za nakladanie s odpadom z tzv. skupinových obalov(napr. plastové obaly do ktorých sa balí spotrebiteľské balenie nápojov – napr. minerálky po 6 ks). Dvojitá platba spočíva v nasledovnom: Výrobcovia obalov platia príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov za nakladanie s odpadom zo všetkých ich skupinových obalov. V rámci týchto všetkých skupinových obalov, za ktoré výrobcovia obalov platia organizácii zodpovednosti výrobcov sa však nachádza aj časť skupinových obalov, z ktorých výrobcovia obalov vytvoria sami odpad, pričom za nakladanie s ním musia platiť opäť v zmysle § 12 ods. 3 ako držitelia odpadu. Reálne vzniká situácia, že za nakladanie s touto časťou odpadu vykonávajú platbu dvakrát – ako výrobcovia obalov aj ako držitelia odpadu Zásadná pripomienka Odoslaná 29.7.2016 Detail
ZOCR SR (Zväz obchodu a cestovného ruchu SR) Pripomienky k návrhu novely zákona o odpadoch (plastové tašky) K čl. I bodu 5 ( § 56 nový ods. 12) Z á s a d n á N á v r h: Povinnosť zabezpečiť identifikovateľnosť ľahkých plastových tašiek napr. čiarovými kódmi navrhujeme preniesť na výrobcov plastových tašiek. O d ô v o d n e n i e: Ľahké plastové tašky k nákupu poskytujú spotrebiteľom obchodníci, ktorých činnosťou je predaj tovaru a nie výroba tašiek. Z toho dôvodu je nemysliteľné, aby zabezpečovali ich identifikovateľnosť, čo je vecou výrobcu týchto tašiek. K čl. I bodu 5 ( § 56 nový ods. 14) Z á s a d n á N á v r h: Navrhujeme preniesť evidenčné a ohlasovacie povinnosti na výrobcov plastových tašiek, O d ô v o d n e n i e: Je namieste, aby vedenie evidencie o ľahkých plastových taškách ako aj ohlasovacia povinnosť o nich bola vykonávaná zo strany výrobcov plastových tašiek, nakoľko práve z ich evidencie bude jasné a presné koľko tašiek uvedú na trh, t.j. koľko tašiek sa bude používať a bude z nich tvorený odpad. Tým sa odbúra skreslenosť údajov o týchto taškách a následnom odpade z nich, nakoľko najmä u malých podnikateľov (napr. na trhoviskách) nebude možné vysledovať plnenie týchto povinností. K § 52 ods. 11 písm. a/ + k § 52 ods. 11 písm. b/ Z á s a d n á Návrh: 1/ Znenie § 52 ods. 11 písm. a/ vypustiť a nahradiť novým, nasledovným znením: Výrobcom obalov je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá a/ ako výrobca tovarov používa obaly na balenie tovaru alebo plní tovar do obalov a uvádza tento tovar na trh 2/ Znenie § 52 ods. 11 písm. b/ v y p u s t i ť O d ô v o d n e n i e: Nie je dôvod aby sa za výrobcov obalov považovali osoby uvedené pod písm. b/, nakoľko v skutočnosti baličom a plničom výrobkov pod akoukoľvek vlastnou značkou sú samotní výrobcovia týchto výrobkov. Je preto zbytočné, aby sa informácie o týchto obaloch, (z ktorých vznikne komunálny odpad), a s nimi súvisiaci proces rozšírenej zodpovednosti výrobcov obalov, zabezpečovali rozdrobene, t.j. od dvoch typov výrobcov obalov. Je preto vhodné, aby celý proces rozšírenej zodpovednosti výrobcov obalov v tomto prípade, smeroval len z jedného centra a to konkrétne z takého, kde sa prvý raz tieto obaly použijú, t.j. od výrobcov výrobkov, ktorí balia, resp. plnia svoje tovary pod vlastnou značkou ako aj pod značkou iného subjektu. K § 12 ods. 3 + k § 27 ods. 5 Z á s a d n á Pripomienka: Z praxe vyplynulo, že výrobcovia obalov neodôvodnene a nespravodlivo vykonávajú dvojitú platbu za nakladanie s odpadom z tzv. skupinových obalov(napr. plastové obaly do ktorých sa balí spotrebiteľské balenie nápojov – napr. minerálky po 6 ks). Dvojitá platba spočíva v nasledovnom: Výrobcovia obalov platia príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov za nakladanie s odpadom zo všetkých ich skupinových obalov. V rámci týchto všetkých skupinových obalov, za ktoré výrobcovia obalov platia organizácii zodpovednosti výrobcov sa však nachádza aj časť skupinových obalov, z ktorých výrobcovia obalov vytvoria sami odpad, pričom za nakladanie s ním musia platiť opäť v zmysle § 12 ods. 3 ako držitelia odpadu. Reálne vzniká situácia, že za nakladanie s touto časťou odpadu vykonávajú platbu dvakrát – ako výrobcovia obalov aj ako držitelia odpadu. N á v r h: Z toho dôvodu je potrebné, aby zákon povinnosť znášať náklady vo vyššie uvedených prípadoch oddelil tak, aby nedochádzalo k dvojitej platbe za nakladanie s odpadom Zásadná pripomienka Odoslaná 29.7.2016 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 4. Zásadná pripomienka k čl. I., novelizačný bod 5, v časti §56 odseky 12 a 14 RÚZ navrhuje zrušiť povinnosť predajcu výrobkov viesť evidenciu a zabezpečiť identifikáciu ľahkých plastových tašiek a vytvoriť systém, aby túto povinnosť plnil na výrobca tašiek a organizácia zodpovednosti výrobcov Odôvodnenie V praxi je len veľmi ťažko aplikovateľné (a vynútiteľné), aby množstvo najmä malých predajcov plnilo podmienky a podľa navrhovaného §56 odseku. 12 a podľa odseku 14 zasielal ministerstvu evidenciu. Z tohto pohľadu je realizácia smernice do formy novely Zákona neprimeraná a v praxi nevykonateľná. Spôsobí extrémny nárast byrokracie a neschopnosť pre malých podnikateľov splniť podmienky, čo bude mať za následok skreslenie údajov zasielaných do evidencie a jej nepresnosť ako takej (konečným dôsledkom toho bude aj to, že snaha tých producentov, ktorí sa budú snažiť naplniť zákonné povinnosti vyjde navnivoč). Navrhujeme preto preniesť evidenčné a identifikačné povinnosti na výrobcov a na organizácie zodpovednosti výrobcov. Tieto organizácie disponujú agregovanými dátami o taškách uvádzaných na trh a likvidovaných z trhu. Takéto riešenie bude mať za následok odbúranie značnej administratívnej záťaže pre veľké množstvo malých predajcov a spresnenie vedenej evidencie. Zásadná pripomienka Odoslaná 29.7.2016 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 6. Zásadná pripomienka k návrhu vyhlášky . 366.2015 Z. z.: Tabuľka 1) zavádza nový riadok „ľahké plastové tašky“, ktorých informácie uvádzané v „tonách“. Pre tašky s rozmermi 220x330 mm (rozmer na vloženie A4) je uvádzaná hmotnosť cca 6,5kg za 1.000ks tašiek čo vo vyjadrení v tonách je číslo 0,0065, ktoré nemusí byť dostupné na spracovanie v bežnom software (bežná dostupnosť sú dve desatinné miesta). Odôvodnenie: Cieľom pripomienky ja zabezpečiť praktickú vykonateľnosť ustanovení zákona. Zásadná pripomienka Odoslaná 29.7.2016 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 1. Všeobecná zásadná pripomienka k návrhu ako celku Z návrhu a dôvodovej správy k nemu nie je zrejmé, ako bude prebiehať predaj tovaru váženého a baleného do sáčkov (veľmi ľahkých plastových tašiek) a plastových tašiek ako napr. ovocie, zelenina, pečivo v predajniach potravín, skrutky v hoby marketoch, predaj na trhovisku a pod. Musí aj takáto forma plastovej tašky byť spoplatnená, obsahovať čiarový kód a predajca (napr. na trhovisku) musí ponúkať aj tašku na opakované použitie? V praxi je len veľmi ťažko aplikovateľné (a vynútiteľné), aby malopredajca plnil podmienky a podľa navrhovaného §56 odst. 12, 13 a podľa odseku 14 zasielal ministerstvu evidenciu. Z tohto pohľadu je realizácia smernice do formy novely Zákona neprimeraná a v praxi nevykonateľná. Spôsobí extrémny nárast byrokracie a neschopnosť pre malých podnikateľov splniť podmienky. Navrhovaná aplikácia smernice má veľmi veľký negatívny dopad na malých podnikateľov a živnostníkov a zvýšenie ceny pre spotrebiteľov. Zásadná pripomienka Odoslaná 29.7.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „príloha LPV“) (napríklad názov právneho predpisu zosúladiť s bodom 18 prílohy LPV, čl. I bod 3 uvádzaciu vetu zosúladiť s bodom 31 prílohy LPV, v bode 4 § 52 ods. 29 slovo „keď“ nahradiť slovom „ak“, bod 6 zosúladiť s bodom 55 prílohy LPV a slová „11, 12, 13, 14“ nahradiť slovami „11 až 14“, bod 7 zosúladiť s bodom 30. 2 prílohy LPV a slovo „spojka“ nahradiť slovom „slovo“). Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) osobitnej časti dôvodovej správy V osobitnej časti dôvodovej správy odporúčame doplniť odôvodnenie k čl. I bodu 1. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2016 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) predkladacej a dôvodovej správe dovoľujeme si upozorniť na nesprávny tvar slova dokument – gramaticky správne je "dokumentmi", nie dokumentami. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) Čl. I bod 7 K novelizačnému bodu 7. (príloha č. 9 druhý bod): Podľa bodu 62.9. Legislatívnych pravidiel vlády SR sa „všetky ďalšie novelizácie, ktoré sa preberajú alebo implementujú novelizáciou, uvádzajú v samostatných bodoch ako jednotlivé právne záväzné akty Európskej únie.“ V nadväznosti na toto pravidlo je potrebné transpozičnú prílohu (prílohu č. 9 k zákonu) doplniť o samostatný bod č. 10, v ktorom sa uvedie citácia preberanej smernice. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Čl. I bod 7 V čl. I bod 7 odporúčame upraviť podľa poslednej vety bodu 62.9. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR (smernicu (EÚ) 20115/720 uviesť v samostatnom bode transpozičnej prílohy). Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) Čl. I bod 4 K novelizačnému bodu 4. (poznámka pod čiarou 72a)): Správne označenie citovaného právne záväzného aktu Európskej únie je takéto: „nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES“. Upozorňujeme na nesprávne uvedený dátum publikácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Nariadenie EÚ bolo niekoľkokrát zmenené, preto je potrebné za jeho citáciu doplniť slová „v platnom znení“. Žiadame náležite upraviť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) Čl. I bod 4 K novelizačnému bodu 4. (§ 59 ods. 29 a 30): Definície uvedené v predmetných ustanoveniach sa ďalej v texte návrhu zákona nepoužívajú. Definícia pojmu alebo slovného spojenia, ktoré sa viac v texte nevyskytuje, je nadbytočná a zbytočne zneprehľadňuje právnu úpravu. Smernica 2015/720 síce pojmy definuje, ale ďalej v texte ich aj používa, pričom umožňuje členským štátom zaviesť špecifické opatrenia. Keďže predkladateľ nevyužil možnosť takéto opatrenia zaviesť, nie je zrejmé, aký účel definície plnia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Čl. I bod 4 V čl. I bod 4 v § 52 ods. 29 odporúčame slová „na hygienické účely“ nahradiť slovami „z hygienických dôvodov“, resp. odporúčame iné primerané preformulovanie slov „vyžadujú na hygienické účely“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti: Žiadame náležite vypracovať doložku zlučiteľnosti, najmä časť 4. Záväzky SR vo vzťahu k Európskej únii. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2016 Detail