LP/2016/729 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Hromadné pripomienky


Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Pridať
Čl. I
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení takto:
Pridať
1.
V § 6 ods. 4 písm. a) sa na konci spojka „a“ nahrádza čiarkou.
Pridať
2.
V § 6 ods. 4 písm. b) sa na konci bodka nahrádza spojkou „a“.
Pridať
3.
§ 6 ods. 4 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
c)
spotreby ľahkých plastových tašiek.
“.
Pridať
4.
V § 52 sa za odsek 25 vkladajú nové odseky 26 až 29, ktoré znejú:
(26)
Plast je polymér, ktorý
72a)
môže obsahovať prídavné látky alebo iné látky a ktorý je schopný fungovať ako hlavná štrukturálna zložka tašiek.

(27)
Plastová taška je taška s uchami alebo bez nich, vyrobená z plastu, ktorá sa poskytuje spotrebiteľom na mieste predaja tovaru alebo výrobkov.

(28)
Ľahká plastová taška je plastová taška s hrúbkou steny menšou ako 50 mikrometrov.

(29)
Veľmi ľahká plastová taška je plastová taška s hrúbkou steny menšou ako 15 mikrometrov, ktorá sa vyžaduje z hygienických dôvodov alebo sa poskytuje ako primárny obal pre nebalené potraviny, s cieľom predchádzať plytvaniu potravinami.
“.

Doterajší odsek 26 sa označuje ako odsek 30.

Poznámka pod čiarou k odkazu 72a znie:
72a) Čl. 3 piaty bod nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2016) v platnom znení.“.“.
Pridať
5.
§ 54 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
(5)
Výrobca obalov, ktorý poskytuje ľahké plastové tašky k nákupu, je povinný
a)

poskytovať ich za úhradu; táto povinnosť sa nevzťahuje na poskytovanie veľmi ľahkých plastových tašiek,

b)
poskytovať aj iné druhy tašiek alebo tašky na opakované použitie.
“.
Pridať
6.
V § 117 ods. 1 sa slová „§ 54 ods. 1 písm. f)“ nahrádzajú slovami „§ 54 ods. 1 písm. f), ods. 5“.
Pridať
7.
Príloha č. 9 sa dopĺňa desiatym bodom, ktorý znie: „Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/720 z 29. apríla 2015, ktorou sa mení smernica 94/62/ES, pokiaľ ide o zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek (Ú. v. EÚ L 115, 6.5.2015).“.
Pridať
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2017 okrem čl. I piateho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára
.