LP/2016/717 Návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2017 až 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 67493/2016 - 35062/2016/941
Podnet: Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach
dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: ÚDZS (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou)
Zodpovedný predkladateľ: Surová, Lucia, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Smernica na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR čl. 10 ods. 6 a 7
Posledná zmena: 15.07.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/717
Dátum začiatku MPK: 08.07.2016
Dátum konca MPK: 14.07.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 08.07.2016
Ukončenie štádia: 08.07.2016
Vlastník aktivity: ÚDZS (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.07.2016
Ukončenie štádia: 14.07.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 15.07.2016
Ukončenie štádia: 15.07.2016
Vlastník aktivity: ÚDZS (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 15.07.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚDZS (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou)