LP/2016/697 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
FOV (Fond ochrany vkladov) V čl. I bod 33 Za bod 33 doplniť body 34, 35 a 36 tohto znenia: „34. V § 91 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie: „h) ďalšie príjmy podľa osobitných predpisov.105aa)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 105aa znie: „105aa) Napríklad § 708 a 714 Obchodného zákonníka.“. 35. V § 91 ods. 2 druhej vete sa slová „písm. d) a e)“ nahrádzajú slovami „písm. d), e) a h)“. 36. V § 92 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová: „a úhradu ďalších výdavkov podľa osobitných predpisov.106a)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 106a znie: „106a) Napríklad § 711 ods. 1 Obchodného zákonníka, § 43 ods. 3 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.“. V článku I návrhu zákona prečíslovať všetky nasledujúce body. Odôvodnenie: Medzi prostriedky národného fondu môžu patriť aj ďalšie príjmy, pritom prostriedky z národného fondu môžu byť použité aj na úhradu ďalších výdavkov. Napríklad na základe platnej legislatívy prostriedky národného fondu uložené na bankových účtoch sa úročia, ale taktiež prostriedky národného fondu uložené na bankových účtoch sa v zmysle platnej legislatívy používajú na úhrady nákladov spojených s vykonaním prevodov peňažných prostriedkov z bankových účtov, na ktorých sú uložené prostriedky národného fondu. Okrem toho úroky a iné výnosy plynúce z prostriedkov národného fondu, ktoré sú uložené na bankových účtoch, podliehajú zrážkovej dani z príjmov v zmysle § 43 ods. 3 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Navrhuje sa nadväzná legislatívna úprava § 91 ods. 2 druhej vety zákona č. 371/2014 Z. z. Odporúčame spresniť odkaz v § 91 ods. 1 písm. e), nakoľko podľa § 92 písm. g) ide o náklady, nie príjmy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.7.2016 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.7.2016 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.7.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.7.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.7.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Všeobecne k materiálu Celý materiál odporúčame upraviť po gramatickej stránke. Napríklad v novelizačnom bode 36 návrhu zákona § 97 odporúčame v treťom odseku za slovami „predpokladané straty Fondu ochrany vkladov“ nahradiť bodku čiarkou, v novelizačnom bode 15 návrhu zákona odporúčame úvodzovky uviesť už pred písmeno c) a v novelizačnom bode 18 odporúčame doplniť chýbajúce úvodzovky pred písmeno b), v celom materiáli odporúčame zjednotiť písanie slov Slovenská republika lebo raz sa tieto slová rozpisujú (prvý alebo piaty odsek všeobecnej časti dôvodovej správy alebo v doložke vybraných vplyvov), inokedy sa používa skratka „SR“ (druhý odsek dôvodovej správy alebo v doložke vybraných vplyvov), v odôvodnení k čl. III bod 1 osobitnej časti dôvodovej správy odporúčame slová „6. Mája 2003“ nahradiť slovami „6. mája 2003“, v doložke vybraných vplyvov odporúčame zjednotiť písanie názvu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky lebo v bode 2 v treťom odseku sa uvádza text „Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (PMÚ)“, v ďalšom texte už iba „PMÚ“ a neskôr sa uvádza „Protimonopolný úrad“ atď. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.7.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) k čl. I K čl. I 1. V čl. I bode 1 je potrebné na konci znenia písmena ah) čiarku nahradiť bodkou. 2. V čl. I bode 33 v poznámke pod čiarou k odkazu 102aa je potrebné za slovo „nariadenia“ vložiť „(EÚ)“. 3. V čl. I je potrebné za pôvodný bod 33 doplniť ďalšie (nové) body 34, 35 a 36, a to s takýmto znením: „34. V § 91 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie: „h) ďalšie príjmy podľa osobitných predpisov.105aa)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 105aa znie: „105aa) Napríklad § 708 a 714 Obchodného zákonníka.“. 35. V § 91 ods. 2 druhej vete sa slová „písm. d) a e)“ nahrádzajú slovami „písm. d), e) a h)“. 36. V § 92 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová: „a úhradu ďalších výdavkov podľa osobitných predpisov.106a)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 106a znie: „106a) Napríklad § 711 ods. 1 Obchodného zákonníka, § 43 ods. 3 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.“. Zároveň v článku I návrhu zákona treba prečíslovať všetky nasledujúce body. Odôvodnenie: Navrhnutými úpravami § 91 ods. 1 a § 92 ods. 7 zákona č. 371/2014 Z. z. sa do § 91 odseku 1 dopĺňa písmeno h) a dopĺňa sa § 92 ods. 7 tak, že jednak medzi prostriedky do národného fondu (zriadeného podľa § 87 ods. 2) môžu patriť aj ďalšie príjmy podľa osobitných predpisov a že jednak prostriedky z národného fondu môžu byť použité aj na úhradu ďalších výdavkov podľa osobitných predpisov, čím sa bez potreby opätovného novelizovania reflektuje relevantná súvisiaca legislatíva, napríklad ustanovenia § 708, § 711 ods. 1 a § 714 Obchodného zákonníka. Na základe tejto súvisiacej legislatívy prostriedky národného fondu uložené na bankových účtoch sa úročia (teda kladné úroky patria medzi prostriedky plynúce do národného fondu), ale taktiež prostriedky národného fondu uložené na bankových účtoch sa v zmysle zákona používajú na úhrady nákladov spojených s vykonaním prevodov (platieb) peňažných prostriedkov z bankových účtov, na ktorých sú uložené prostriedky národného fondu, a to na základe § 708, § 711 ods. 1 a § 714 Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov). Okrem toho úroky a iné výnosy plynúce z prostriedkov národného fondu, ktoré sú uložené na bankových účtoch, podliehajú zrážkovej dani z príjmov v zmysle § 43 ods. 3 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Zároveň tiež sa navrhuje nadväzná legislatívna úprava § 91 ods. 2 druhej vety zákona č. 371/2014 Z. z. 4. V čl. I bode 35, v poznámke pod čiarou k odkazu 106a (ktorú treba aj s odkazom preznačiť na 106b) je potrebné v texte zátvorke v slove „o;známenie” vypustiť omylom uvedenú bodkočiarku za písmenom „o“. 5. V čl. I bode 36, v novom znení § 97 ods. 1 je potrebné na konci znenia druhej vety vypustiť dvojbodku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.7.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) k čl. III K čl. III 5. V čl. I bode 36, v novom znení § 97 ods. 1 je potrebné na konci znenia druhej vety vypustiť dvojbodku. 1. V čl. III bode 1 je potrebné pred znením poznámok doplniť úvodzovky. 2. V čl. III bode 2, v znení siedmeho bodu dopĺňaného do prílohy je potrebné v názve smernice 2014/49/EÚ slovo „z“ nahradiť slovom „zo“ a zároveň pred údaj o publikačnom zdroji navrhujeme vložiť slová „(prepracované znenie)”. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.7.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) všeobecné I. Všeobecná pripomienka 1. Návrh zákona je potrebné predložiť na konzultáciu Európskej centrálnej banke, keďže táto konzultácie je povinná podľa čl. 127 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016) a podľa rozhodnutia Rady 98/415/ES z 29. júna 1998 o poradení sa s Európskou centrálnou bankou vnútroštátnymi orgánmi ohľadom návrhu právnych predpisov (Ú. v. ES L 189, 3. 7. 1998; mimoriadne slovenské vydanie Ú. v. EÚ, kap. 01/zv. 01). 2. Podľa predloženého návrhu zákona sa majú zmeniť aj také ustanovenia jednotlivých novelizovaných zákonov, ktorými sa preberajú smernice 2014/49/EÚ a 2014/59/EÚ. Vzhľadom na túto skutočnosť je tiež potrebné prepracovať tabuľky zhody k uvedeným smerniciam EÚ, pričom prepracované tabuľky zhody bude potrebné – spolu s textami príslušných právnych predpisov – predložiť na ich notifikáciu Európskej komisii. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.7.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) k predkladacej správe II. K predkladacej správe 1. V prvom odseku predkladacej správy navrhujeme za slovo „zákonov“ vložiť slová „v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony“. 2. V druhom odseku navrhujeme slová „niektorých legislatívno-technické podnetov vyžadujúcich“ nahradiť slovami „niektoré legislatívno-technické podnety vyžadujúce“. 3. Znenie tretieho odseku je potrebné zosúladiť s normatívnym textom (s jednotlivými článkami) návrhu zákona. 4. Vo štvrtom odseku navrhujeme upraviť názov rozhodnutia takto: „rozhodnutia Rady 98/415/ES z 29. júna 1998 o poradení sa s Európskou centrálnou bankou vnútroštátnymi orgánmi ohľadom návrhu právnych predpisov (Ú. v. ES L 189, 3. 7. 1998; mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 01/zv. 01). Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.7.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) k všeobecnej časti dôvodovej správy K všeobecnej časti dôvodovej správy 1. V prvom odseku je potrebné v názve zákona za slovo „predpisov“ vložiť slová „a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony“. 2. V druhom odseku je potrebné v poslednej vete za slovom „spresňuje” vypustiť slovo „sa“. 3. Znenie štvrtého odseku je potrebné zosúladiť s normatívnym textom (s jednotlivými článkami) návrhu zákona. V prvom riadku tohto odseku je potrebné medzi slovo „zákon” a slová „č. 118/1996 Z. z.“ vložiť slová „Národnej rady Slovenskej republiky“. 4. V siedmom odseku je potrebné za slovo „bankou“ vložiť slová „vnútroštátnymi orgánmi“ a slová „o návrhu“ je potrebné nahradiť slovami „ohľadom návrhu“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.7.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. IV V úvodnej vete odporúčame doplniť ďalšie novely zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov, a to zákon č. 358/2015 Z.z., zákon č. 437/2015 Z.z. a zákon č. 440/2015 Z.z. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.7.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K predkladacej správe V prvej vete predkladacej správy odporúčame za slovami „zákon č. 371/2014“ vložiť chýbajúce slová „Z. z.“ a v treťom odseku odporúčame doplniť pri čl. I až III chýbajúce názvy zákonov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.7.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K bodu 29 V novelizačnom bode 29 odporúčame slová „alebo osobe v skupine“ nahradiť slovami „alebo osoba v skupine“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.7.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) k osobitnej časti dovodovej správy K osobitnej časti dôvodovej správy 1. K čl. III – v časti k bodu 1 je potrebné číslo smernice „2014/49 EÚ“ nahradiť číslom „2014/49/EÚ” a slová „zo dňa 6. Mája 2003“ treba nahradiť slovami „zo 6. mája 2003“. 2. K čl. IV – v časti k bodu 1 je potrebné neúplné slovo „ariadenia“ nahradiť slovom „nariadenia“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.7.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) k doložke zlučiteľnosti K doložke zlučiteľnosti 1. V znení doložky je potrebné vyplniť body 1 a 2. 2. V bode 3 (sekundárne právo) je v kurzívovom texte uvádzanom v zátvorke potrebné vypustiť slová „Zmluva o Európskom spoločenstve a“ a za slovo „únii“ treba vložiť slová „a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva“. 3. V bode 3 (sekundárne právo/legislatívne akty) navrhujeme sprehľadniť uvedené právne akty ich vypísaním pod seba. 4. V bode 3 (sekundárne právo) je potrebné vypustiť 1x právny akt „nariadenie Rady (EÚ) č. 1096/2010 zo 17. novembra 2010, ktorým sa Európskej centrálnej banke udeľujú osobitné úlohy týkajúce sa fungovania Európskeho výboru pre systémové riziká (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010)“, ktorý je v zozname uvedený dvakrát. 5. V bode 3 (sekundárne právo/nelegislatívne akty) je potrebné za slovom „Rady“ vypustiť označenie „(EÚ)“ a za slovo „regulačné“ treba vložiť slovo „technické“. 6. V bode 4 písm. d) pri právnych predpisoch k smernici 2014/59/EÚ je potrebné medzi slovo „zákon” a slová „č. 118/1996 Z. z.“ vložiť slová „Národnej rady Slovenskej republiky“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.7.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) k doložke vybraných vplyvov K doložke vybraných vplyvov 1. V prvom odseku bodu 2 navrhujeme za slovo „situácií“ vložiť slová „úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 (Ú. v. L 225, 30.7.2014)“, 2. V druhom odseku bodu 2 navrhujeme slová „Mld. EUR“ zmeniť na slová „mld. eur“ a slová „Mil. EUR“ treba zmeniť na slová „mil. eur.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.7.2016 Detail
FOV (Fond ochrany vkladov) čl. II K čl. II Na konci textu sa bodka nahrádza čiarkou a pripája sa text tohto znenia: „ak fond v takomto rozsahu má k dispozícii zdroje.“. Odôvodnenie Návrh zohľadňuje skutočnosť, že FOV nemá v takejto výške zdroje a v blízkej budúcnosti s veľkou pravdepodobnosťou ani nebude mať. Zásadná pripomienka Odoslaná 25.7.2016 Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) čl. I novelizačnému bodu 3 (§ 4) Novelizačný bod 3 znie: „3. V § 4 ods. 8 písmeno c) znie: „c) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o nesplnení predpokladov na vznik oprávnenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami,22d) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa zrušuje platnosť osvedčenia podľa osobitného predpisu,22e) alebo dňom skončenia platnosti osvedčenia podľa osobitného predpisu,22f) ak nasledujúcim dňom nie je držiteľom nového platného osvedčenia podľa osobitného predpisu,22b)“.“ Poznámky pod čiarou k odkazom 22d až 22f znejú: „22d) § 26 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. 22e) § 29 zákona č. 215/2004 Z. z. 22f) § 28 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z.“.“ Odôvodnenie: Navrhujeme upraviť znenie v súlade so zákonom č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 215/2004 Z. z.“) a súčasne odstrániť rozpor v § 4 ods. 5 platného zákona č. 371/2014 Z. z. a v § 4 ods. 8 písm. c) predloženého návrhu zákona. Podľa § 4 ods. 5 platného zákona č. 371/2014 Z. z., funkciu člena rady môže vykonávať iba dôveryhodná osoba. Za dôveryhodnú osobu na účely tohto zákona sa považuje bezúhonná osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami najmenej v stupni utajenia Dôverné podľa § 26 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z., t. j. musí byť držiteľom osvedčenia po celú dobu členstva v rade. Návrh zákona v § 4 odsek 8 písm. c) však ustanovuje, že funkcia člena rady okrem iných dôvodov, zaniká „po uplynutí šiestich kalendárnych mesiacov od ukončenia platnosti osvedčenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami,22f) ak v tejto lehote nebolo vydané nové osvedčenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami“. Vychádzajúc z uvedeného, podľa § 4 ods. 8 písm. c) uvedenej časti ustanovenia, nemusí byť člen rady kontinuálne držiteľom nového platného osvedčenia vydaného podľa § 26 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z., čo odporuje zneniu v § 4 odsek 5 platného zákona č. 371/2014 Z. z. V nadväznosti na uvedené odporúčame upraviť aj text dôvodovej správy vo všeobecnej časti k návrhu zákona k bodu 3. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.7.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) k čl. IV K čl. IV Navrhujeme vypustiť celý článok IV (novelu Exekučného poriadku) z pripravovaného zákona, pretože jeho obsah je duplicitný (a čiastočne aj kolízny) s pripravovanou novelou Exekučného poriadku. Odôvodnenie: Dôvodom navrhnutého vypustenia celého článku IV (novely Exekučného poriadku) z pripravovaného zákona je skutočnosť, že obsah tohto článku IV je duplicitný (a čiastočne aj kolízny) s pripravovanou rozsiahlou novelou Exekučného poriadku (zákona NR SR č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov), ktorú pripravuje Ministerstvo spravodlivosti SR a ktorá je už v štádiu po ukončení medzirezortného pripomienkového konania. Predmetom tejto novely Exekučného poriadku je okrem iného novelizácia celej tretej časti o exekučnej činnosti, pričom doterajšie ustanovenia o exekučných tituloch sa úplne presúvajú z § 41 do § 44 Exekučného poriadku (v čom je formálne kolízna úprava navrhnutá podľa článku IV novely zákona č. 371/2014 Z. z.), pričom exekučným titulom podľa novelizovaného § 44 ods. 2 písm. a) Exekučného poriadku by mali byť aj rozhodnutia inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Európskej únie (v čom je obsahovo duplicitná úprava navrhnutá podľa článku IV novely zákona č. 371/2014 Z. z.), Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.7.2016 Detail