LP/2016/692 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Čl. I bod 5 V navrhovanom znení prvej vety § 37 ods. 4 žiadame za slovom „stanovisko“ vypustiť slová „na základe stanoviska štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny“. Navrhované znenie druhej vety § 37 ods. 4 „ Príslušný orgán v záverečnom stanovisku odsúhlasí variant vybraný v stanovisku štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny.“ žiadame vypustiť. Zároveň žiadame v návrhu doplniť nový bod so znením "V § 37 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta." Odôvodnenie: Podľa dôvodovej správy k bodu 5 návrhu novely je cieľom zmeny zosúladenie postupov pri vydávaní záverečného stanoviska s princípmi a postupmi podľa správneho konania (zákon č. 71/1967 Zb. v platnom znení). Avšak podľa vlastného znenia navrhovaného k úprave § 37 ods. 4 vyplýva, že princípy a postupy správneho poriadku sú negované zákonným určením, ako má správny orgán pri vydávaní záverečného stanoviska rozhodnúť. Podľa zásad a princípov správneho poriadku, správny orgán má sám posúdiť všetky podklady k vydaniu rozhodnutia, riadne a úplne zistiť stav veci, pričom nie je viazaný iba podkladmi od účastníkov konania. V konaní sa má vysporiadať so všetkými dôkazmi a podkladmi. Navrhovaný text neguje tento základný princíp – zásadu správneho konania, pretože správnemu orgánu ukladá, že sa musí rozhodnúť tak, ako „určí“ vo svojom stanovisku štátny orgán ochrany prírody a krajiny. Touto pripomienkou navrhovaná úprava textu § 37 ods. 4 jednoznačne a v súlade s cieľom novely podľa textu dôvodovej správy, konkretizuje väzbu na princípy a zásady správneho konania, zabezpečuje rovnosť účastníkov konania, garantuje nezávislosť správneho orgánu v rozhodovacom procese a rešpektuje potrebu minimalizácie negatívnych vplyvov na životné prostredie. Súčasne sme toho názoru, že ak zákon (§ 36) garantuje odborné posúdenie veci nezávislou odborne spôsobilou osobou, ktorá vypracúva odborný posudok k navrhovanej činnosti a ak zákon garantuje, že takýto odborný posudok je ex lege podkladom pre vydanie rozhodnutia – záverečného stanoviska, je bezpredmetné, aby štátny orgán ochrany prírody a krajiny takýto odborný posudok opätovne posudzoval a následne tento orgán určil, ako má v danej veci správny orgán rozhodnúť. Takto to vyplýva z navrhovaného znenia bodu 5 novely. V prípade, ak je to pre splnenie infringementu potrebné, navrhujeme, aby sa novelou osobitne dopracovalo ustanovenie podobné ako v bode 3 návrhu novely, z ktorého by vyplývala kompetencia orgánu ochrany prírody a krajiny v danej veci tak, že ich stanovisko by malo zákonné postavenie odborného podkladu k vydaniu záverečného stanoviska podobne ako odborný posudok v § 36 ods.7, nakoľko súčasné postavenie orgánu ochrany prírody a krajiny v navrhovanom znení § 37 ods. 4 je v rozpore s už uvedeným princípmi správneho konania. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2016 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I úvodnej vete Odporúčame do úvodnej vety doplniť zákon č. 125/2016 Z. z., ktorý v novelizačnom článku CXXI zmenil zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) všeobecnej časti dôvodovej správy v poslednej vete prvého odseku odporúčame slová „2015 – 2020“ nahradiť slovami „2014 – 2020“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Čl. I bod 13.a 14. odporúčame slovo „dopĺňajú“ nahradiť slovami „pripájajú tieto“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Čl. I bod 7. v prílohe č. 8 kapitola 8 odporúčame úvodné znenie preformulovať takto: „Príloha č. 8 kapitola 8 sa dopĺňa položkou 12, ktorá znie:“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Čl. I bod 1 odporúčame slovo „odseku“ nahradiť slovom „ods.“ a slovo „dopĺňajú“ nahradiť slovami „pripájajú tieto“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Čl. I bod 6. Za bod 6. odporúčame doplniť nový bod 7., ktorý znie: „7.Za § 65d sa vkladá § 65e, ktorý vrátane nadpisu znie: „§ 65e Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2017 Zisťovacie konania alebo konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny začaté a právoplatne neukončené pred 1. januárom 2017 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2016.“ Prechodným ustanovením sa za účelom posilnenia právnej istoty ustanovuje časový úsek uplatňovania nového znenia zákona EIA. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Čl. I bod 3. odporúčame bod 3. preformulovať takto: „3. § 36 odsek 7 znie: „(7) Odborný posudok je podkladom pre vydanie záverečného stanoviska podľa § 37.“. V správnom konaní správny orgán zisťuje skutočný stav veci a za týmto účelom si obstaráva potrebné podklady pre rozhodnutie. Zákon EIA obsahuje ako nevyhnutnú náležitosť na vydanie rozhodnutia (záverečného stanoviska) odborný posudok, ktorý zabezpečuje navrhovateľ. Odborný posudok obsahuje predpísané náležitosti, resp. sa vyhotovuje a predkladá spôsobom podľa § 36 zákona EIA a nie je nevyhnutné ho ako podklad rozhodnutia označovať slovom „odborný“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Čl. I bod 7. v prílohe č. 8 kapitola 4 odporúčame slovo „pridáva“ nahradiť slovom „vkladá“ a na konci doplniť vetu: „Doterajšie položky 3 až 14 sa označujú ako položky 4 až 14. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Čl. I bod 7. prílohe č. 8 kapitola 1 položka 16 odporúčame vypustiť slovo „najmä“. Zároveň odporúčame slová „vrty na zásobovanie pitnou vodou obyvateľstva“ nahradiť slovami „vrty na účel čerpania podzemnej vody.“ Vo vzťahu k uvedenému odporúčame zmeniť parameter pre účel na čerpanie podzemnej vody – „hĺbka vrtu“ na parameter „kapacita výdatnosti vrtu“. Slovo „najmä“ v prílohe č. 8 kapitola 1 položka 16 spôsobuje právnu neistotu pre investorov a realizátorov vrtov. Podmienky pre zaradenie projektu do zisťovacieho konania resp. riadneho posudzovania musia byť jasné a jednoznačné. Za účelom získavania podzemnej vody existujú aj iné vrty, ktoré sú rozsiahlejšie ako vrty na pitnú vodu pre obyvateľstvo a môžu mať významnejší vplyv na životné prostredie. Sú to napríklad vrty za účelom čerpania podzemnej vody na technologické účely v priemyselných podnikoch, vrty na účely zavlažovania poľnohospodárskych pozemkov a podobne. Ak teda majú byť takéto vrty podchytené aj pre proces EIA, je potrebné všeobecnejšie zadefinovanie takéhoto vrtu. Vrty na zásobovanie pitnou vodou sa spravidla nevykonávajú hlbšie ako 100 metrov. Rozhodujúce pre vplyvy na životné prostredie nie je hĺbka vrtu, ale skôr jeho výdatnosť, teda množstvo odoberanej vody z podzemného zdroja. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Čl. I bod 5. žiadame v § 37 ods. 4 návrhu zákona nahradiť poslednú vetu „Príslušný orgán v záverečnom stanovisku odsúhlasí variant vybraný v stanovisku štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny“ touto vetou „Príslušný orgán v záverečnom stanovisku pri výbere variantu prihliada na stanovisko štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny.“. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Navrhovaná právna úprava z hľadiska procesov EIA nepredstavuje zmenu oproti existujúcemu zneniu zákona. Takto formulované znenie návrhu zákona nemá žiaden vplyv na rozhodovací proces. Uvedeným navrhujeme vrátiť príslušnému orgánu kompetenciu rozhodnúť v záverečnom stanovisku o konečnom výbere variantu a nebyť viazaný stanoviskom štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny. Máme za to, že príslušný rozhodovací orgán by mal mať na výber pri náležitom odôvodnení zmeniť rozhodnutie orgánu ochrany prírody a krajiny, nakoľko ten nemá praktické skúsenosti v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Čl. I bod 2. odporúčame za slová „§ 24“ vložiť slová „ods. 1“, za slovom „h)“ vypustiť slovo „o“, slovo „ku“ nahradiť slovom „k“ a za slovom „správnemu“ vložiť slovo „konaniu“. Uvedenú úpravu odseku 1 v § 24 odporúčame vykonať aj v tabuľke zhody. Zároveň odporúčame citované ustanovenie spresniť, teda uviesť, aké praktické informácie sa majú poskytnúť, napr. či ide o informácie o prístupe k opravným prostriedkom pred súdom alebo iným nezávislým a nestranným orgánom a či a za akých okolností možno rozhodnutie alebo úkon orgánu napadnúť pre jeho vecnú alebo procesnú nesprávnosť, prípadne aj v akom štádiu. Nie je jasné, čo znamená pojem „praktická informácia“. Znenie čl. 11 ods. 5 smernice EIA za účelom posilnenia účinnosti ustanovení čl. 11 ponecháva členským štátom určitú voľnosť pri zabezpečovaní dostupnosti praktických informácií o prístupe verejnosti k správnemu a súdnemu preskúmaniu. Spôsob tohto preskúmania a jeho minimálny rozsah ukladá smernica EIA v odsekoch 1 až 4. Ide o povinnosť členského štátu zaistiť, aby mala dotknutá verejnosť prístup k opravným prostriedkom pred súdom alebo iným nezávislým a nestranným orgánom alebo určiť štádium, v ktorom možno napadnúť rozhodnutia, skutky alebo nečinnosť. Považujeme za vhodné, aby takéto informácie mala dotknutá verejnosť k dispozícii v konkrétnej podobe nielen odvolaním sa na všeobecnú formuláciu o praktických informáciách, nakoľko nie je jednoznačné, kedy sa informácia bude považovať za praktickú a kedy už nie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) ČL. I bod 6. Č. I bod 6. odporúčame vypustiť. Doplnené znenie § 58 ods. 5 návrhu zákona ustanovuje povinnosť príslušného orgánu zverejniť na svojom webovom sídle informácie o prístupe k súdnemu a správnemu preskúmaniu. Takto definovaná povinnosť príslušného orgánu však nie je jednoznačná, nehovorí, či takéto zverejnenie má byť na webovom sídle umiestnené trvalo a vo všeobecnej forme alebo sa má zverejňovať pri každom prípade samostatne a konkrétne. Navyše uvedená povinnosť by v kontexte novo navrhovaného § 24 ods. 1 písm. h) bola duplicitná. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Čl. I úvodnej vety odporúčame pred každým citovaným číslom zákona vložiť slová „zákona č.“ a na konci vložiť slová „a zákona č. 125/2016 Z. z.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti: 1. V bode 3 písm. a) doložky zlučiteľnosti, v sekundárnom práve prijatom po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva – do 30. novembra 2009, 1. legislatívne akty, žiadame uviesť správny názov smernice nasledovne: „Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 26, 28.1.2012) v platnom znení.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K tabuľke zhody: 3. v časti k čl. 11 ods. 5 smernice 2011/92/EÚ, v stĺpci (6) žiadame uviesť namiesto textu „na enviroportáli metodiku o postupe vydávania povolení a rozhodnutí v procese posudzovania vplyvov podľa tohto zákona.“ text návrhu zákona „na svojom webovom sídle informácie o prístupe k súdnemu a správnemu preskúmaniu.“, Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti: 2. Žiadame doplniť chýbajúce informácie v časti bod 3 písm. b) doložky zlučiteľnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K predkladacej správe: 3. Žiadame doplniť informáciu, či je návrh zákona v súlade s právom Európskej únie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2016 Detail