LP/2016/692 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Hromadné pripomienky


Pridať
ZÁKON
, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Autor: Noga, Roland
Pripomienka k: LP.2016.692 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24.2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: Pripomienka AROPANE o.z. Občianske združenie AROPANE, so sídlom 067 04 Oľka 132, predkladá nasledujúcu pripomienku k materiálu Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, číslo legislatívneho procesu LP/2016/692. Pripomienkovaný materiál predložilo do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) dňa 01. júla 2016 pod rezortným číslom 6510/2016-9. Dátum ukončenie MPK je 22. júl 2016. (www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2016/692) Žiadame zmeniť navrhované znenie položky 16 v prílohe č. 8 kapitola 1 nasledovne: V prílohe č. 8 kapitola 1 položka 16 znie: Vrty (s výnimkou vrtov na skúmanie stability horninového prostredia, prieskumných vrtov pre stavby a závlahy, vrtov na monitoring hydrogeologického prostredia a vrtov pre životné prostredie) najmä: vrty na využívanie geotermálnej energie a geotermálnych vôd – vrty na ukladanie rádioaktívneho odpadu – vrty na zásobovanie vodou – vrty na ropu a horľavý zemný plyn od 500 m bez limitu bez limitu do 500 m od 300 m Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie K doplneniu odrážky „– vrty na ropu a horľavý zemný plyn“ „bez limitu“: Vrty na ropu a zemný plyn bez ohľadu na to, či ide o prieskumné alebo ťažobné vrty, predstavujú činnosť, ktorá veľmi pravdepodobne bude mať vplyv na životné prostredie z dôvodu ich charakteru, veľkosti alebo umiestnenia. Takéto projekty musia byť posúdené z hľadiska ich vplyvov na životné prostredie podľa európskej smernice o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (článok 2 ods. 1 smernice 2011/92/EÚ). K návrhu na zmenu pôvodne navrhovanej odrážky „– vrty na zásobovanie pitnou vodou obyvateľstva“ na „– vrty na zásobovanie vodou“: Ide o zosúladenie so smernicou 2011/92/EÚ (preklad anglického výrazu „drilling for water supplies“).