LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171 ods. 2 § 171 ods. 2 odporúčame nahradiť „Dlžník spravidla nemá poctivý zámer, ak“ vetou „Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak“ z dôvodu nevhodnej formulácie, ktorá ma tendenciu spájať každého dlžníka do pozície dlžníka s nepoctivým zámerom. Samotné vymedzenie inštitútu poctivý zámer skôr možno spájať s dobrými mravmi a odporúčame vypustiť celý paragraf pre nemožnosť normatívneho vymedzenia a ponechať to na úvahu súdu, či dlžník postupoval v zmysle dobrých mravov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171t ods. 2 § 171t ods. 2 kto je prihlásený veriteľ? mal predkladateľ na mysli online na schôdzi veriteľov? odporúčame vypustiť slovo „prihlásený“ a držať sa ustanovení zákona a kontinuity v celom texte zákona. Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky v zmysle § 35 ods. 2 ZKR, to nie je prihlásený veriteľ, ďalej schôdza veriteľov sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných veriteľov v zmysle § 35 ods. 3 ZKR, t.j. z vyššie uvedeného vyplýva, že zavedenie pojmu prihlásený veriteľ je neopodstatnené a nemá oporu v zákone a ani dôvod zavádzať takýto pojem. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171 zd ods. 2 § 171 zd ods. 2 domnievame sa, že jednou z náležitostí návrhu in concreto životopis spolu s opisom aktuálnej situácie dlžníka s ohľadom na tento prepracovaný návrh novely, kedy podľa § 167 ods. 2 súd neskúma platobnú neschopnosť a podľa § 171b ods.5 druhá veta: „v konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma“ je absolútne irelevantný životopis s opisom životnej situácie dlžníka a nemá žiadnu výpovednú hodnotu a skôr dôraz by sa mal klásť na zisťovanie skutočného stavu, okolností a pod. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171 ze ods. 3 posledná veta § 171 ze ods. 3 posledná veta, opäť odporúčame prehodnotiť pojem „končí“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171 zi ods. 1 druhá veta § 171 zi ods. 1 druhá veta odporúčame začať vetu podstatným menom „Súd“ a zároveň odporúčame spresniť pojem „aj na iné známe okolnosti“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171 zi ods. 2 druhá veta § 171 zi ods. 2 druhá veta opäť odporúčame začínať vetu podstatným menom „Súd“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) bodu 11 (§ 171c) dôvodová správa bod 11 (§ 171c) odporúčame si prečítať druhú vetu ešte raz Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) bodu 11 (§ 171f) bodu 11 (§ 171f) druhá veta odporúčame vypustiť slovo „vysokoškolské právnické vzdelanie“ a nahradiť slovom "vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo" . Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. I bod 11 § 171u ods. 2 Navrhujeme vypustiť poslednú vetu ods. 2. Účelom predmetnej úpravy je poskytnutie zákonnej ochrany dlžníkovi pred predajom jeho nehnuteľného majetku využívaného zo strany dlžníka na bývanie zo strany záložného veriteľa ako navrhovateľa dražby a to za neprimeranú cenu popri zachovaní záväzku dlžníka doplatiť rozdiel medzi cenou dosiahnutou vydražením a výškou pohľadávky navrhovateľa dražby. Vo vzťahu k oddĺženiu dlžníka a teda nevymáhateľnosti jeho záväzkov nad rámec výťažku rozvrhnutého medzi jeho veriteľov, však takýto oprávnený záujem dlžníka absentuje a je nevyhnutné prihliadať na účel konkurzného konania, ktorým je speňaženie celého majetku podliehajúceho konkurzu za čo najlepších podmienok a uspokojenie veriteľov prihlásených pohľadávok v čo najvyššej možnej miere. Navrhované ustanovenie v praxi nevyhnutne povedie k nepredajnosti časti majetku podliehajúceho konkurzu a zníženiu uspokojenia nárokov prihlásených veriteľov, čím sa popiera účel konkurzného konania a to bez existencie oprávneného záujmu dlžníka, ktorému by mal zákon poskytnúť ochranu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. I bod 11 § 171t ods. 3 Navrhujeme doplniť o oprávnenie schôdze veriteľov rozhodovať o výmene správcu. Navrhované znenie nereflektuje na zvýšené požiadavky na personálne a materiálne vybavenie osoby vykonávajúcej funkciu správcu v rámci speňažovania majetku väčšieho rozsahu, resp. vyššej hodnoty a tým upiera právo veriteľom na čo najvyšší možný výťažok, ktorý je možné dosiahnuť len v rámci efektívneho speňažovania prostredníctvom dostatočne personálne a materiálne vybavenej osoby. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. I bod 11 § 171x Navrhujeme § 171x vypustiť. Nad rámec skutočnosti, že zo strany dlžníkov by dochádzalo v praxi k výkupu majetku za peňažné prostriedky inak podliehajúce konkurzu, považujeme za zvláštnu koncepciu, v zmysle ktorej má dlžník konajúci vo vlastnom mene kupovať majetok od dlžníka, v mene a na účet ktorého koná správca. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. I bod 11 § 171t ods. 2 Navrhujeme upraviť navrhované znenie tak, že v prípade nezvolenia, resp. neustanovenia zástupcu veriteľov, bude jeho oprávnenia vykonávať súd. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. I bod 11 § 171ze ods. 3 Navrhujeme slovo „mu“ nahradiť slovom „dlžníkovi“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. I bod 11 § 171s ods. 5 Navrhujeme doplniť o oprávnenie správcu preskúmať prihlásené pohľadávky a pri sporných pohľadávkach vykonať ich popretie. Ponechanie prieskumu prihlásených pohľadávok na aktivitu, resp. pasivitu veriteľov povedie v praxi k plneniu nie len inak sporných nárokov ale aj pohľadávok vylúčených z uspokojenia podľa § 169 ods. 1. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. I bod 11 § 171s Navrhujeme doplniť o ochranu práv popretého veriteľa priznaním hlasovacích práv zo strany súdu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. I bod 11 § 171o ods. 1 Navrhujeme doplniť o majetok, ktorý dlžník nadobudne počas konkurzu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171 zc ods. 3 § 171 zc ods. 3 „neznámym dedičom sa doručuje cez Obchodný vestník.“ odporúčame byť naozaj konkrétny nakoľko sa jedná o zákon, čo sa doručuje a kedy nastavajú účinky a pod. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
ALS SR (Asociácia leasingových spoločností) Čl.I Bod 11 §171b ods. 3 a 4 „Poctivý zámer sa posudzuje prísnejšie u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.“Ust. § 171b ods. 4 novely: „Poctivý zámer sa posudzuje miernejšie u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.“ Uvedené ustanovenia môžu byť vnímané ako diskriminačné, nedôvodne zvýhodňujúce určitú skupinu ľudí. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
ALS SR (Asociácia leasingových spoločností) Čl.I Bod 11 §171d ods. 3 „Správca na úvodnom stretnutí podrobne poučí dlžníka o jeho povinnostiach ustanovených týmto zákonom, ako aj o následkoch nesplnenia týchto povinnosti, vrátane trestnoprávnych následkov.“ Zákon nemyslí na možnosť, že osobné stretnutie sa nemusí skutočnosť, najmä z dôvodu neposkytnutia súčinnosti dlžníka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
ALS SR (Asociácia leasingových spoločností) Čl.I Bod 11 §171l ods. 1 „Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze (§ 170) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 169).“ Ukončenie prípadného súdneho alebo exekučného konania by mohlo byť riešené automaticky, vyhlásením konkurzu, nie až na základe rozhodnutia súdu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail