LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Hromadné pripomienky


Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Autor: Ulaher, Jakub, JUDr.
Pripomienka k: koncepcii
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: Isté korekcie v koncepcii osobných bankrotov zrejme treba urobiť. Nepovažujem však za vhodné nahrádzať absenciu finančnej výchovy a riešiť finančnú negramotnosť veľkej časti dlžníkov opačným extrémom, ktorý priamo nabáda na nezodpovedné správanie. Preto by mal štát túto úlohu riešiť iným spôsobom, nie na úkor často aj poctivých veriteľov. Je potrebné vybudovať prostredie, v ktorom 1. budú spotrebitelia finančne gramotní (veľa nesplácaných dlhov nie je z toho dôvodu, že dlžníci inak nemali za čo žiť, ale že si porozpožičiavali, keďže išlo o rýchle a "jednoduché" peniaze a 2. bude fungovať férové prostredie bez "šmejdov" a im podobných poskytovateľov rýchlych peňazí s RPMN v stovkách €.

Autor: prďola, hovnibád
Pripomienka k: čl. 1
Počet pripomienkovateľov: 0
Pripomienka: super